Skip to main content

ESG: új elem a vezető tisztségviselők felelősségi körében

Egy vállalkozás, de akár egy egyesület vagy alapítvány első számú vezetőjét és vezető tisztségviselőit sokan irigylik, de a pozícióval járó felelősséget már sokkal kevésbé. Ez teljesen érthető annak tükrében, hogy a vezetők komoly anyagi felelősséggel tartoznak az általuk irányított társasággal és közvetetten a harmadik személyekkel szemben egyaránt.
Business people collaborate together in office. Double exposure effects

Egy vállalkozás, de akár egy egyesület vagy alapítvány első számú vezetőjét és vezető tisztségviselőit sokan irigylik, de a pozícióval járó felelősséget már sokkal kevésbé. Ez teljesen érthető annak tükrében, hogy a vezetők komoly anyagi felelősséggel tartoznak az általuk irányított társasággal és közvetetten a harmadik személyekkel szemben egyaránt. 

Bármely jogszabály vagy a cég alapszabályának be nem tartása akár magánál a társaságnál okozhat kárt, akár harmadik fél részéről jelentkező kárigényhez vezethet. Akár egyetlen kisrészvényes is gondolhatja úgy, hogy a vezető tisztségviselők valamely intézkedése, döntése vagy mulasztása miatt befektetése veszített az értékéből, és érdekének érvényesítéséhez további károsultakat toboroz, mely végső soron további káros hatással lehet a részvényárfolyam alakulására.

Vezetői felelősség: kik és milyen döntések esetén?

A felelősségi szabályok az összes jogi személy vezető tisztségviselőire vonatkoznak: gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek ügyvezetőire, felügyelő-bizottsági tagjaira és vezető állású munkavállalókra, vagyis az elsőszámú vezető és helyettese mellett azokra a munkavállalókra, akik az elsőszámú vezető közvetlen irányítása alatt állnak, és helyettesítésére is jogosultak.

Milyen hibákat, vétségeket követhet el egy vezető? Lényegében bármely jogszabály – ideértve a társaság alapszabályának – megsértésével kárt okozhat: ezek közé tartozik a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása; tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatása; környezetszennyezés; versenyjogi szabályok (pl. kartell tilalom) megsértése; szabálytalan (nem az engedélyeknek megfelelő) építkezés; ellenséges felvásárlási ajánlat esetén nem a társaság és a részvényesek érdekeinek megfelelő védekezési stratégia alkalmazása; jogtalan elbocsátás, az egyenlő bánásmód megsértése, és folytathatnánk a felsorolást.

Az ESG, mint új felelősségi kör

Mindezek mellett egyre inkább előtérbe kerül a fenntarthatóság kérdése és szabályozása a vezetői felelősség témakörében. Ebben a tekintetben főként az ESG-ről és azzal kapcsolatos már érvényben lévő, vagy a közeli jövőben érvénybe lépő felelősségről beszélhetünk. Komoly bizonytalanság övezi az ESG kapcsán felmerülő kockázatok következményeit. Legyenek azok lehetőségek vagy veszélyek, de mindképp elemzést, kezelést és a vállalati kockázatkezelési gyakorlattal összhangban álló jelentéstételt igényelnek.

Nem pontosan tisztázott még a fenntarthatóság feladatkörének szervezeten belüli helye, de az valószínűsíthető, hogy érdemi mérőszámként fog valamilyen formában megjelenni az első számú vezetők érdekeltségében. Ez pedig azt jelzi, hogy komoly felelőssége lesz egy vezetőnek azzal kapcsolatban, hogy a szervezet milyen valós tevékenységet végez a fenntarthatósággal kapcsolatban, és hogyan riportál arról. Hangsúlyt helyezünk a „valós tevékenységre”, hiszen az ESG nem intézhető el hangzatos, de a gyakorlatban valóban megtett lépéseket nélkülöző kommunikációval. Az úgynevezett greenwashing (magyarul „zöldre festés”) olyan kommunikációt takar, amely azt hiteti el a közvéleménnyel, hogy a szervezet többet tesz a környezet védelméért, mint a valóságban.

Ráadásul az ESG nem csak a környezetvédelemről, hanem a társadalomért és a vállalatirányítás terén tett fenntarthatósági stratégiáról, lépésekről, mérésről és jelentéstételről szól. Ezek összessége pedig egyre komolyabb társadalmi és gazdasági megítélés alá esik. Valós és hatékony fenntarthatósági tevékenységet megvalósító vállalat könnyebben tartja meg és építi az ügyfélkörét, jut befektetéshez, hitelhez, és a részvényárfolyamát is befolyásolják az ESG-vel kapcsolatos döntései, eredményei és az azokról készített jelentések. Vagyis komoly vezetői felelősséggé kezd válni az, hogy ki milyen komolysággal kezeli a területet és milyen döntéseket hoz azzal kapcsolatban. ESG terén egy újabb olyan faktor jelent meg, ahol jelentős vezető tisztségviselői hibázási lehetőség áll fenn. Az ESG mostanra felsorakozott azon mérőszámok mellé, amiket egy vezetői felelősségbiztosítást vállaló biztosító megnéz, és díjazásánál számításba is vesz. Ügyfeleit a Marsh nemrég indított ESG Risk Rating platformjával segíti ebben.

A felelősség jogi háttere

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel. A felelősség alól csak akkor mentesül, ha a kárt ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

A vezető tisztségviselő által harmadik személynek okozott károkért az általa képviselt vállalkozás, egyesület, alapítvány stb. felel. Ugyanakkor a vezető a vállalattal egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta, tehát a vezető tisztségviselőt harmadik személyek közvetlenül csak ekkor perelhetik. Saját vállalata felé a vezető tisztségviselő felelőssége viszont rendkívül szigorú.

Amennyiben a vezető károkozásáért harmadik személlyel szemben a cége helytáll, úgy a kifizetett kártérítést a vezető tisztségviselőtől visszakövetelheti. Vagyis a vezető csupán a (harmadik személy) károsult közvetlen perindítása ellen élvez védelmet, az általa okozott kárt végső soron mindenképpen neki kell megfizetnie.

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

Nem csoda tehát, hogy a fejlett piacgazdaságban a vezetői felelősségbiztosítás (D&O) nem csupán a társaság és a vezető, de üzleti környezete számára is elengedhetetlen garanciává vált. A konstrukció szolgáltatása kettős: egyrészt harmadik személyek kárigényei esetén a biztosító helytáll mind a vezető, mind pedig a társaság helyett, hiszen végső soron a társaság is vezetőin keresztül jár el; másrészt egy esetleges perben a biztosító részt vesz a jogi eljárásokban, gondoskodik a vezető tisztségviselők jogi képviseletéről, fedezi az ezzel járó tetemes jogi költségeket: ügyvédi munkadíjakat, bírósági illetékeket.

Szerző(k)

Eva Orban

Eva Csomor

Vice President