Skip to main content

Felhasználási feltételek

A Marsh a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39) felügyelete alatt működő, a Biztosításközvetítők Nyilvántartásában 204121401870 szám alatt regisztrált gazdálkodó szervezet.

Az oldal használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket.

A honlap felhasználási feltételei

A jelen internetes honlap üzemeltetője a Marsh Limited (a továbbiakban: „Marsh”), mely a Pénzügyi Szervezetek Felügyelete megfelelő engedélyével működik. Kérjük, hogy a jelen felhasználási feltételeket (a továbbiakban: „Feltételek”) figyelmesen olvassa el. A honlapra történő belépéssel, a látogató az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket, ideértve a Marsh adatvédelmi szabályzatát is, magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a látogató az alábbi feltételeket nem kívánja magára nézve kötelezőnek elfogadni, úgy köteles a honlap látogatásától vagy megtekintésétől tartózkodni.

Felhasználási feltételek

 1. Annak hangsúlyozása mellett, hogy a Marsh minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a jelen honlapon olvasható információk a közzététel időpontjában a valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek, az oldalon közölt információk hiányosságából, pontatlanságából, vagy elavultságából eredő károkért a Marsh felelősséget nem vállal.
 2. A jelen honlapon egyértelműen megjelölt esetek kivételével a Marsh-ot nem terheli felelősség a honlap oldalainak, valamint a látogatók által küldött vagy kapott üzenetek tartalmáért illetve felhasználásáért.
 3. A jelen honlappal kapcsolatos összes meglevő és jövőbeli szerzői jog, védjegyoltalom és egyéb szellemi tulajdonjog kizárólagos jogosultja a Marsh, valamint a Marsh-sal jogviszonyban álló licencbeadók. A jelen feltételek szerinti korlátozott felhasználási jogokon kívül az oldal látogatói az oldallal kapcsolatos semmilyen egyéb jogot nem szereznek. A honlapra történő belépéssel a látogató vállalja, hogy a Marsh fentiekben meghatározott tulajdonjogait tiszteletben tartja. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a honlap jogosulatlan felhasználásáról, illetve a honlap tartalmához kapcsolódó tulajdonjogok megsértésével járó felhasználásról tudomást szerez, arról a Marsh-ot haladéktalanul (a későbbiekben megadott elérhetőségeken) írásban értesíti.
 4. A látogató a jelen honlapról adatokat és tartalmat kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra illetve a látogató gazdasági szervezete részére, nem kereskedelmi célú felhasználásra jogosult kinyomtatni vagy letölteni. A látogató nem jogosult a jelen honlap bármely részét, illetve a honlapon található tartalmakat eladásra kínálni, értékesíteni, vagy ezeket bármilyen egyéb módon terjeszteni. A látogató a Marsh kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a honlap bármely részét valamely más honlap részeként– sem hiperhivatkozás elhelyezésével sem más módon – illetve Internetes megosztással hozzáférhetővé tenni. A fentiekre vonatkozó engedély a Marsh lenti elérhetőségeire címzett elektronikus levélben vagy postai úton kérelmezhető az alábbi adatok megadásával: (a) a kérelmező neve vagy az internetes link(ek) elhelyezéséért felelős műszaki kapcsolattartó neve; (b) a kérelmező gazdasági társaság megnevezése; (c) a kérelmező vagy az internetes link(ek) elhelyezéséért felelős műszaki kapcsolattartó e-mail címe és telefonszáma; valamint (d) azon Internetes oldalak webcíme, melyeken a jelen Honlapra mutató link(ek) megjelennének. A „Marsh” név felhasználása, illetve a „Marsh” kereskedelmi nevével vagy védjegyével való bármilyen visszaélés szigorúan tilos. A felhasználásról illetve a visszaélés tényéről a Marsh kizárólagos hatáskörében határoz.
 5. A jelen honlapot tilos bármilyen jogellenes célra felhasználni. A látogató kifejezetten vállalja, hogy a jelen honlapra nem küld, nem másol, illetve a honlapon nem használ és nem helyez el rágalmazó, obszcén, sértő, megbotránkoztató, illetve mások személyiségi jogait sértő tartalmakat, valamint nem teszi lehető ilyen tartalmak megjelenését. A látogató vállalja továbbá, hogy nem küld kéretlen promóciós- vagy reklámanyagokat, levélszemetet (spam) vagy hasonló anyagokat, illetve olyan tömeges üzeneteket, amelyek megzavarhatják a honlap működését, illetve az oldalra látogató érdeklődőknek a honlaphoz való hozzáférését.
 6. A Marsh fenntartja a jogot, hogy a jelen honlapot vagy annak bármely részét bármikor, előzetes értesítés nélkül bővítse, módosítsa, annak működését felfüggessze, vagy azt megszüntesse, illetve a honlaphoz való hozzáférést korlátozza vagy megtiltsa.
 7. A Marsh a tudomására hozott adatokat bizalmasan kezeli; azokat az Adatvédelmi Szabályzat feltételeiben, illetve a látogató rendelkezésében megadottak kivételével, harmadik fél részére át nem adja.
  Az ügyfelei számára nyújtott szolgáltatások nyújtása során illetve azzal összefüggésben a tudomására hozott adatokat a Marsh kutatási, statisztikai vagy bűnmegelőzési céllal jogosult a Marsh cégcsoporton belül (Marsh & McLennan Companies Group, "MMC") továbbítani. A Marsh jogosult az adatokat a fenti célokra, illetve rendszeradminisztrációs célokra bármely országba továbbítani, ideértve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat is. Az adatokat a Marsh jogosult felhasználni arra, hogy az ezek alapján az ügyfelei érdeklődésére számot tartható termékekről és szolgáltatásokról ügyfeleinek tájékoztatást küldjön.
  Amennyiben a Marsh ügyfelei személyes adatokat bocsátanak a Marsh rendelkezésére (ideértve különösen nevüket, címüket, illetve létező személyekkel kapcsolatos egyéb adatokat), úgy a Marsh jogosult ezen adatokat az érintettek részére általános biztosítási és egyéb szolgáltatások nyújtása céljából nyilvántartani és feldolgozni, azzal, hogy az adatfelhasználás céljáról valamint arról a tényről, hogy ezen adatok az MMC cégcsoporton belül továbbíthatóak az érintettek megfelelő tájékoztatást kaptak.
 8. A honlap látogatója tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a honlapon közzétett tartalommal visszaél, vagy a jelen feltételek rendelkezéseit megszegi, úgy kártérítési felelősséggel tartozik minden, a fentiek következtében a Marsh-ot terhelő kár, követelés, veszteség vagy költség tekintetében (ideértve a jogi költségeket is).
 9. A jelen honlap tartalmazhat olyan egyéb internetes lapokra mutató linkeket is, mely oldalak felett a Marsh felügyeleti joggal nem rendelkezik. Ezen internetes oldalak tartalmáért, illetve a tartalom helytállóságáért, valamint ezen oldalak biztonságosságáért a Marsh nem vállal felelősséget. A látogató tudomásul veszi, hogy ezen oldalakat kizárólag saját felelősségére használja.
 10. A látogató tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen feltételek megszegése esetén a Marsh jogosult a felhasználói hozzáférést felfüggeszteni vagy megszüntetni.
 11. A honlapot a látogatók térítésmentesen használhatják azzal, hogy a kifejezetten megjelölt esetek kivételével a honlap látogatóit sem jótállási- sem szavatossági jogok nem illetik meg, és a Marsh-ot a jelen honlappal kapcsolatban vagy azzal összefüggésben a látogatók felé sem szerződéses, sem szerződésen kívül károkozás alapján (ideértve a gondatlanságot is), sem egyéb módon felmerülő felelősség nem terheli. A látogatót megillető egyetlen és kizárólagos jóvátétel az, hogy a honlapot a továbbiakban nem használja. A Marsh felelőssége nem korlátozható a Marsh gondatlanságával közvetlenül okozott személyi sérülés vagy halál esetén.
 12. A Marsh jogosult a jelen feltételeket bármikor módosítani. Amennyiben a látogató a feltételek módosítását követően igénybe veszi a honlapot, azzal elfogadja a módosított feltételeket.
 13. A jelen feltételekre valamint a honlap tartalmára a hatályos angol jog irányadó; az ezzel összefüggő jogvitákban az angol bíróságok jogosultak eljárni.
 14. A jelen honlappal, vagy a Marsh-sal kapcsolatos kérdéseit vagy észrevételeit elküldheti az alábbi űrlapon vagy levélben az alábbi elérhetőségekre:
  Cégjegyzékben szereplő elnevezés: Marsh Ltd.
  Cégjegyzékszám: 1507274
  A társaságot Angliában jegyezték be.
  Székhely: 1 Tower Place West, Tower Place, London EC3R 5BU

Marsh Kft.
Corvin Irodák, Futó utca 47-53.
1082 Budapest, Magyarország
E-mail küldése