Skip to main content

Artykuł

Ubezpieczenie ryzyka wojny w branży lotniczej stanowi poważne wyzwanie

W 2023 r. nabywcy ubezpieczeń lotniczych we wszystkich segmentach i regionach geograficznych stanęli przed wyzwaniem związanym z rosnącymi kosztami i zmniejszaniem się pojemności w zakresie ryzyka wojny. Zrozumienie tych zmian może pomóc klientom w nawigacji po wymagającym rynku.

Airplanes are parking at maintenance area.

W 2023 r. nabywcy ubezpieczeń lotniczych we wszystkich segmentach i regionach geograficznych stanęli przed wyzwaniem związanym z rosnącymi kosztami i zmniejszaniem się pojemności w zakresie ryzyka wojny. Zrozumienie tych zmian może pomóc klientom w nawigacji po wymagającym rynku.

Czym jest ochrona przed ryzykiem wojny w branży lotniczej?

Wszystkie polisy lotnicze zawierają klauzulę wyłączającą wojnę, porwania i inne ryzyka - klauzulę AVN48B wykluczającą ubezpieczenie ryzyk wojennych. W kontekście ubezpieczeń lotniczych, ryzyka wojenne nie ograniczają się do międzynarodowych zbrojnych działań wojennych, ale zazwyczaj są szeroko definiowane i obejmują wiele rodzajów konfliktów, w tym strajki, terroryzm, rebelię, samobójstwa pilotów i inne akty celowego działania na niekorzyść. Wyłączenie to ma zastosowanie do ubezpieczenia szkód fizycznych lub uszkodzeń kadłuba oraz OC (ale nie do OC wobec pasażerów statku powietrznego).

Kiedy nabywcy ubezpieczeń lotniczych kupują ubezpieczenie od ryzyka wojny, dodają do niego zazwyczaj ochronę ubezpieczeniową od wszystkich wyłączonych ryzyk, z wyjątkiem ubezpieczenia od użycia broni jądrowej/radioaktywnej – nie są oferowane ubezpieczenia dla szkód wynikających z użycia tego typu broni.

Zazwyczaj przywrócone zapisy są zawarte w lotniczej polisie all-risks, z oddzielnymi kosztami dla ryzyk wojennych (OC oraz hull war). W przypadku linii lotniczych, dużych producentów i innych większych ryzyk lotniczych, ochrona przed ryzykiem wojny jest zazwyczaj przywrócona za pośrednictwem samodzielnych polis ubezpieczenia od ryzyk wojennych hull war i nadwyżkowych polis OC z tytułu wojny.

Ceny ubezpieczeń ryzyka wojny i zakres ochrony dostępny obecnie na rynku różnią się znacznie w zależności od segmentów rynku lotniczego i klientów. Przewiduje się jednak, że koszt ochrony ubezpieczeniowej od ryzyk wojennych w branży lotniczej wzrośnie w 2023 roku, o ile nie nastąpią nieprzewidziane zmiany warunków. Na rynku oczekuje się również zmian w zakresie ochrony i limitów.

Dlaczego koszty ubezpieczenia ryzyka wojny w branży lotniczej rosną?

Rynek ubezpieczeń lotnicznych od ryzyka wojny jest często omawiany w podziale na dwa rynki: ubezpieczenie hull war i nadwyżkowe polisy OC z tytułu wojny. Szacujemy, że te dwa rynki reprezentują kilkaset milionów dolarów składki rocznej na całym świecie. Te niszowe rynki są zwykle bardziej podatne na wszelkie zmiany niż ogólny rynek ubezpieczeń lotniczych; w szczególności rynek ubezpieczeń hull war był niedawno zagrożony dużymi szkodami.

slected option

Ubezpieczenie hull war obejmuje ochronę przed fizycznymi szkodami statku powietrznego w wyniku dowolnej przyczyny wymienionej w klauzuli AVN48B, z wyjątkiem pozycji b, która dotyczy zdarzeń z użyciem broni nuklearnej/radioaktywnej.

Rynek ubezpieczeń hull war borykał się w przeszłości z problemem rentowności. Stosunkowo niewielka podstawa składki oznacza, że wystarczy kilka znaczących szkód każdego roku, aby zaburzyć składkę rynkową. Do znanych szkód z polis hull war, które miały miejsce w ostatniej dekadzie zalicza się: katastrofę lotu Germanwings 9525 w wyniku celowego zderzenia z ziemią w 2015 r.; lot Malaysian Airlines 17, który został zestrzelony nad Ukrainą w 2014 r.; lot Malaysian Airlines 370, który zaginął w 2014 r.; oraz lot 752 Ukraine International Airlines, który został zestrzelony wkrótce po starcie z Teheranu w Iranie w 2020 r.

W 2022 r. konflikt rosyjsko-ukraiński wywołał bezprecedensowe zdarzenie szkodowe na rynku ubezpieczeń lotniczych. Sankcje nałożone przez państwa zachodnie spowodowały, że leasingodawcy w tych krajach wypowiedzieli umowy leasingu ok. 500 samolotów i aktywów w Rosji. Kiedy rosyjscy operatorzy nie zwrócili tych aktywów, leasingodawcy złożyli roszczenia w ramach swoich polis lotniczych za utracone samoloty. Wielu wnioskodawców twierdzi, że są to straty wojenne, ponieważ samoloty zostały "znacjonalizowane" lub "skonfiskowane" przez rosyjskich operatorów. Roszczenia te pozostają nieuregulowane ze względu na nierozwiązane kwestie dotyczące zakresu ubezpieczenia i sankcji, ale mogą potencjalnie skutkować szkodami w wysokości ponad 10 mld USD na rynku, którego roczna składka wynosi mniej niż 3% tej kwoty.

Od 2022 r. ubezpieczyciele hull war zastanawiają się, w jaki sposób kontynuować działalność na tak małym rynku. W rezultacie, nastąpił wzrost stawek, a w wielu przypadkach znacząco ograniczono zakres ochrony. 

Nadwyżkowa odpowiedzialność cywilna za szkody wojenne odnosi się do ochrony ubezpieczeniowej za obrażenia ciała osób trzecich lub szkody majątkowe spowodowane przez dowolną pozycję wymienioną w AVN48B, z wyjątkiem pozycji związanych ze zdarzeniami jądrowymi/radiacyjnymi.

W przeciwieństwie do ubezpieczenia hull war, nigdy jeszcze nie odnotowano roszczenia z nadwyżkowej polisy OC z tytułu wojny na rynku ubezpieczeń lotnicznych. Przed 2019 r. rynek ten odnotowywał znaczne obniżki stawek przez ponad 10 lat, co skłoniło ubezpieczycieli do ponownej oceny ryzyka. Wielu z nich stwierdziło, że stawki osiągnęły poziom "składki minimalnej" w porównaniu do znacznych limitów.

Pomimo rentowności rynku, szkody z polis hull war i rosnąca niepewność geopolityczna związana z konfliktem rosyjsko-ukraińskim doprowadziły do zwiększonej kontroli wszystkich polis od ryzyka wojny w lotnictwie. Od 2022 r. reasekuratorzy podnoszą wysokość składek, ograniczając przy tym pojemność dla OC z tytułu wojny (AVN52E).

Kilku ubezpieczycieli wycofało się z tego rynku, a inni znacznie zmniejszyli oferowane pojemności. Łączna pojemność na rynku nadwyżkowych ubezpieczeń OC z tytułu wojny spadła do ok. 1,4 mld USD w 2023 r. w porównaniu do ok. 2 mld USD w 2021 r. Limity zakupione przez głównych operatorów i producentów - często przekraczające 1 mld USD - zbliżają się lub przekraczają całkowitą dostępną pojemność na rynku, co oznacza, że do pokrycia ryzyka może być wymagany pełny udział w rynku.

W jaki sposób nabywcy ubezpieczeń lotniczych mogą przygotować się do ograniczenia wzrostu kosztów ryzyka wojny i zmian zakresu ochrony ubezpieczeniowej?

Nabywcy ubezpieczeń lotniczych mogą lepiej przygotować się do ograniczenia wzrostu kosztów ryzyka wojny i zmian w zakresie ochrony dzięki lepszemu zrozumieniu swojej ekspozycji na tego rodzaju zagrożenia. Poniżej przedstawiamy niektóre z pytań, które mogą pojawić się podczas procesu underwritingu:

 • W jakim zakresie Państwa firma prowadzi działalność poza Stanami Zjednoczonymi?
  • Zakładając działalność międzynarodową, jaka jest ekspozycja firmy na regiony wysokiego ryzyka? 
  • Czy przechowują Państwo samoloty lub części zamienne, w którejkolwiek z tych lokalizacji?
  • W jaki sposób firma ocenia lokalne zagrożenia bezpieczeństwa podczas prowadzenia działalności w nowym kraju lub regionie?
 • Czy Państwa firma posiada program monitorowania zdrowia psychicznego załóg lotniczych i personelu lotniczego?
 • Jakie środki bezpieczeństwa stosuje Państwa firma? 

Potencjalne korzyści na wymagającym rynku

Dla dużych klientów, którzy kupują polisy lotnicze od ryzyka wojny, nasze narzedzia wspierające są skutecznym sposobem na zarządzanie trudnymi rynkami ubezpieczeń wojennych. Agregacja wysokiej jakości ryzyk i wysokiego wolumenu składek może być atrakcyjna dla wielu ubezpieczycieli. Marsh plasuje jeden z największych portfeli składek wojennych ubezpieczeń hull war i ma odpowiednią skalowalność, aby zmaksymalizować wyniki strategii odnowień poprzez nasze narzędzie do plasowania.

Zachęcamy do kontaktu z Państwa Opiekunem w Marsh w celu porozmawiania o kwestiach, które są najbardziej istotne dla Państwa organizacji oraz o tym, jak przedstawiać ubezpieczycielom informacje, które wyróżnią ryzyko Państwa firmy. Warto również pamiętać, że na wymagającym rynku, ważne jest wczesne rozpoczęcie procesu odnowienia, pozostawiając wystarczająco dużo czasu na poinformowanie ubezpieczycieli o ryzyku i, jeśli to konieczne, uzyskanie konkurencyjnych ofert lub alternatywnych opcji limitów.

Powiązane artykuły

Powrót do góry

Klauzula AVN48B

Niniejsza polisa nie obejmuje szkód spowodowanych przez:

 1. Wojnę, inwazję, działania wrogów zagranicznych (wypowiedziane lub niewypowiedziane), wojnę domową, rebelię, rewolucję, powstanie, stan wojenny, władzę wojskową oraz uzurpowania lub próby uzurpacji władzy.
 2. Jakąkolwiek detonację broni wojennej wykorzystującą rozszczepienie lub syntezę jądrową lub inną, podobną reakcję oraz siłę / materię radioaktywną.
 3. Strajki, zamieszki, rozruchy społeczne lub zakłócenia pracy.
 4. Wszelkie działania jednej lub większej liczby osób, niezależnie od tego, czy są one agentami działającymi na rzecz obcego mocarstwa, prowadzone w celach politycznych lub terrorystycznych, niezależnie od tego, czy straty lub szkody z nich wynikające są przypadkowe lub umyślne.
 5. Wszelkie złośliwe działania lub akty sabotażu.
 6. Konfiskatę, nacjonalizację, zajęcie, ograniczenia, zatrzymanie, przywłaszczenie oraz rekwizycję przeprowadzoną przez / lub na polecenie jakiegokolwiek rządu, władz publicznych i lokalnych.
 7. Hi-jacking lub jakiekolwiek bezprawne przejęcie lub sprawowanie kontroli nad Statkiem Powietrznym lub załogą podczas lotu (w tym wszelkie próby takiego przejęcia i kontroli) dokonane przez jakąkolwiek osobę lub osoby na pokładzie Statku Powietrznego działające bez zgody Ubezpieczonego.

Ponadto niniejsza polisa nie obejmuje szkód powstałych, w sytuacji gdy Statek Powietrzny znajduje się poza kontrolą Ubezpieczonego, z któregokolwiek powodu z wyżej wymienionych zdarzeń. Uznaje się, że Statek Powietrzny zostaje przywrócony pod kontrolę Ubezpieczonego z chwilą bezpiecznego zwrotu Statku Powietrznego Ubezpieczonemu na lotnisku, które nie jest wyłączone z ograniczeń geograficznych niniejszej Polisy i które w pełni nadaje się do eksploatacji Statku Powietrznego (taki bezpieczny zwrot wymaga, aby Statek Powietrzny był zaparkowany z wyłączonymi silnikami i bez przymusu).