Skip to main content

Przemysł chemiczny

Firmy z branży chemicznej, w tym firmy zajmujące się produkcją artykułów codziennego użytku, produktów specjalistycznych oraz środków higieny osobistej, wymagają innowacyjnych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Doświadczenie i wiedza ekspertów Marsh mogą pomóc Państwa firmie w sprostać wyzwaniom biznesowym i wykorzystać pojawiające się możliwości.

Firmy przemysłu chemicznego działają w dynamicznym i nieustannie zmieniającym się środowisku. Od opracowywania zaawansowanych technologii w celu sprostania oczekiwaniom wymagających i świadomych społecznie klientów, po nadzorowanie podatnych na zakłócenia sieci łańcucha dostaw – firmy te muszą stawiać czoła wciąż ewoluującemu krajobrazowi ryzyka.

Wraz ze wdrożeniem nowych technologii do kluczowych elementów modeli biznesowych, firmy z branży chemicznej powinny w większym stopniu koncentrować się na bezpieczeństwie cybernetycznym, aby móc minimalizować ryzyko przerwy w działalności i związanych z nim strat finansowych. Muszą one również przewidywać i planować potencjalne zagrożenia, w tym ryzyko operacyjne, trudne warunki pogodowe, odpowiedzialność za produkt, wypadki pracowników i inne zakłócenia, a także podejmować działania w celu zarządzania nimi i łagodzenia ich skutków.

Eksperci Praktyki Chemicznej Marsh rozumieją specyfikę zagrożeń istotnych z punktu widzenia Państwa biznesu. W naszym działaniu łączymy globalne doświadczenie z lokalną wiedzą, aby pomóc w identyfikacji, ocenie i priorytetyzacji zagrożeń związanych z działalnością w branży chemicznej, a także zaoferować dostosowane do Państwa potrzeb rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem wspierające budowanie odporności.

Często zadawane pytania

Mając na uwadze fakt, że zakłady produkcyjne, dostawcy i użytkownicy końcowi są zlokalizowani w różnych regionach na świecie narażonych na trudne warunki pogodowe oraz wiele innych zagrożeń, do głównych obszarów ryzyka dla firm z branży chemicznej należą:

  • mienie: znaczne straty w branży są często przypisywane takim ryzykom jak: fizyczne uszkodzenia zakładów i budynków; przerwy w działalności spowodowane pożarami, eksplozjami, wybuchami chmury parowej (VCE), awariami maszyn i katastrofami naturalnymi (huragany, silne wiatry, fale sztormowe, powodzie), oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw i zagrożenia dla ciągłości działania;
  • odpowiedzialność cywilna: ryzyko to obejmuje uszkodzenia ciała osób trzecich oraz szkody majątkowe w lokalach i pojazdach. Inne istotne rodzaje ryzyka to odpowiedzialność za produkt/jego wycofanie, transport produktów, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo pracowników/wypadki w miejscu pracy;
  • bezpieczeństwo cybernetyczne i działalność przestępcza: ataki hakerskie lub nieumyślne działania pracowników, kontrahentów lub sprzedawców mogą prowadzić do kradzieży informacji i zakłóceń operacyjnych. Kontrola tych obszarów, w tym także możliwych konsekwencji wynikających z przypadkowego uwolnienia do środowiska materiałów niebezpiecznych, pozostaje elementem krytycznym zarządzania ryzykiem w przemyśle chemicznym.

W przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi i danymi wrażliwymi ważne jest uwzględnienie powyższych zagrożeń w celu wypracowania kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem. Rozpoznanie i reagowanie na pojawiające się zagrożenia pomoże złagodzić skutki finansowe, operacyjne i związane ze zdrowiem pracowników wynikające z niekorzystnych zdarzeń.

Ze względu na szeroki zakres zagrożeń, na jakie narażone są firmy z branży chemicznej, często wdrażają one kombinację polis i strategii transferu ryzyka w celu ochrony aktywów i minimalizacji potencjalnych szkód, które obejmują:

  • ubezpieczenie mienia: polisa ta zapewnia pokrycie szkód majątkowych i przerw w działalności biznesowej w wyniku katastrof naturalnych, gwałtownych zjawisk pogodowych i innych zdarzeń; 
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: zapewnia ochronę w zakresie odszkodowań dla pracowników lub podobnych, OC ogólnej i OC za produkt oraz OC pojazdów mechanicznych/szkód fizycznych, a także szkód w środowisku.
  • ubezpieczenie cybernetyczne: polisa ta pokrywa różne koszty związane ze stratami powstałymi w wyniku cyberataku. Zakres ochrony ubezpieczeniowej może być szeroki w zależności od warunków polisy. 

W oparciu o nasze dane i narzędzia analityczne, Marsh przeprowadzi analizę porównawczą i ilościową unikalnych rodzajów ryzyka, na które narażona jest Państwa firma. Następnie na jej podstawie opracujemy program zarządzania ryzykiem, który pomoże chronić Państwa działalność biznesową przed potencjalnymi zagrożeniami, zmniejszając przy tym ryzyko wystąpienia szkód. 

Dzięki współpracy z Marsh będą mieli Państwo możliwość poznania głównych zagrożeń dla Państwa firmy oraz wdrożenia odpowiednich strategii ograniczania i transferu ryzyka.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

  • Poland