Skip to main content

Przemysł budowlany

Przemysł budowlany charakteryzuje się wieloma zmiennymi ryzyka, które mają wpływ na bezpieczeństwo, czas, realizację i rentowność. Globalny zespół ekspertów Marsh specjalizujący się w branży budowlanej, wspólnie z Państwem opracuje indywidualne rozwiązania w zakresie ryzyka i ubezpieczeń.

Przemysł budowlany jest podstawowym sektorem gospodarki światowej, a aktywność w nim jest ciągła. W branży budowlanej zawsze będzie istnieć potrzeba odnowienia aktualnej infrastruktury i tworzenia nowej. Cykl budowy jest często zależny od czynników społeczno-ekonomicznych i może on być dość zmienny. Przedsiębiorstwa budowlane muszą mieć doskonałą świadomość bieżących i pojawiających się problemów związanych z ryzykiem i być w stanie szybko reagować na zmieniające się okoliczności.

Cyfryzacja, czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG), w tym ryzyko klimatyczne, rosnące koszty budowy oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw, to niektóre z obecnych zagrożeń kształtujących profile ryzyka firm budowlanych. Zrozumienie ich wpływu pozwala na opracowanie przemyślanego systemu zarządzania ryzykiem, który zrównoważy potrzeby organizacji w zakresie zatrzymania, zarządzania i transferu.

Globalny zespół Marsh, składający się z ponad 1200 ekspertów specjalizujących się w przemyśle budowlanym, pomaga Klientom realizować projekty budowlane we wszystkich regionach świata. Od ponad 30 lat wspieramy firmy oferując dokładną ocenę ryzyka, minimalizację niepewności i uznanie bezpieczeństwa jako czynnika sprzyjającego rozwojowi biznesu.

We współpracy z Państwem opracujemy strategie ryzyka budowlanego i strategie ubezpieczeniowe odpowiednie dla zagrożeń w Państwa firmie. Pomożemy Państwu w projektowaniu i wdrażaniu programów zgodnych z celami strategicznymi, optymalizującymi Państwa kapitał i chroniącymi firmę.

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Ryzyka w przemyśle budowlanym zazwyczaj dzielą się na następujące kategorie:

  • Uszkodzenia fizyczne: ekstremalne warunki pogodowe, pożary, wybuchy, akty wandalizmu i kradzieże;
  • Ryzyko osób trzecich: uszkodzenia ciała i mienia osób trzecich, wpływ na środowisko;
  • Projekt: błędy, opóźnienia, nagłe zmiany zgłaszane przez interesariuszy;
  • Czynniki zewnętrzne: regulacje prawne, przepisy podatkowe, zmienne makroekonomiczne, negatywna opinia publiczna;
  • Zgodność z przepisami: nieważne zezwolenia, nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne dokumenty przesłane do organów lokalnych;
  • Zarządzanie inwestycjami i kwestie organizacyjne: brak doświadczenia pracowników, problemy z łańcuchem dostaw, zagrożenia bezpieczeństwa, konflikty harmonogramów, opóźnienia, przekroczenie kosztów;
  • Zobowiązania kontraktowe: nieosiągnięcie oczekiwanego poziomu jakości, użycie niewłaściwych materiałów.

Identyfikację, alokację i zarządzanie ryzykiem należy rozpocząć od wstępnego opracowania koncepcji inwestycji i analizy powiązanych ze sobą czynników, które decydują o komercyjnej rentowności inwestycji. Zazwyczaj alokacja ryzyka odbywa się pomiędzy interesariuszy w oparciu o to, kto z nich jest najlepiej przygotowany do ponoszenia określonego ryzyka i zarządzania nim. Potencjalna wielkość, wpływ finansowy i częstotliwość strat będą odgrywać rolę w ustalaniu priorytetów. Te rodzaje ryzyka, którymi nie da się zarządzać, zostaną uwzględnione w ostatecznych warunkach każdej umowy.

Wykazanie się zdolnością identyfikacji ryzyka inwestycji i zarządzania ryzykiem projetkowym wymaga wysokiego stopnia analizy i planowania oraz świadomości i zaangażowania w ten proces wszystkich interesariuszy projektu. Przejrzyste procedury, protokoły bezpieczeństwa i rejestry ryzyka są zazwyczaj wykorzystywane do szczegółowego określania sposobu zarządzania ryzykiem.

Współpraca ze specjalistami ds. zarządzania ryzykiem Marsh pomoże Państwu w dopasowaniu właściwego ubezpieczenia i odpowiednich metod ograniczania zagrożeń związanych z realizowanym projektem.

Nawet w przypadku dysponowania kompleksowymi polisami dotyczącymi różnych kwestii związanych z własnością i odpowiedzialnością cywilną, polisy takie zwykle nie mają zastosowania w przypadku realizowanych projektów budowlanych, niezależnie od etapu projektowania i/lub budowy. Niezależnie od tego, jaki jest Państwa udział finansowy w danej inwestycji – czy jako inwestora indywidualnego, czy osoby występującej w imieniu swojej organizacji – będziecie Państwo potrzebować przynajmniej częściowego zakresu ubezpieczenia budowlanego (znanego również jako ubezpieczenie od ryzyk budowlanych).

Ochrona ubezpieczeniowa jest wymagana w przypadku ryzyka urazów i szkód fizycznych i zazwyczaj jest wymogiem zawartym w umowie roboty budowlane.

Poza tymi rodzajami ryzyka, podmioty finansowe mogą wymagać ochrony przed stratami finansowymi w przypadku, gdy zdarzenia powodujące straty podlegające odszkodowaniu wpływają na znaczne opóźnienia w realizacji inwestycji. Ubezpieczenie ma na celu ochronę przed utratą przewidywanych przychodów z projektów, których przejście do fazy operacyjnej jest opóźnione, lub przed kosztami spłaty zadłużenia zaciągniętego w związku z budową, które w przeciwnym razie byłoby spłacane z przychodów operacyjnych.

Zakres innych ubezpieczeń może również zapewnić ochronę przed ryzykiem związanym z tranzytem, zanieczyszczeniem, projektowaniem i wieloma innymi określonymi działaniami związanymi z projektem.

Nasz Zespół

Michal Talarski

Michał Talarski

Dyrektor Pionu Klientów Strategicznyc

  • Poland