Skip to main content

Ochrona zdrowia

Organizacje opieki zdrowotnej są narażone na ryzyko na wielu frontach. Nasz kompetentny i oddany zespół specjalistów ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem może pomóc w zarządzaniu dzisiejszą zmiennością z większą przewidywalnością.

W obliczu pandemii COVID-19 pracownicy placówek ochrony zdrowia stali się jedną z najważniejszych grup pracowników na świecie, ryzykując zdrowie i bezpieczeństwo, aby pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się choroby na poziomie lokalnym i globalnym. Choć nowe metody leczenia i szczepionki pomogły w kontroli nad COVID-19, branża opieki zdrowotnej pozostaje na pierwszej linii frontu, lecząc pacjentów, jednocześnie poszukując innowacji w technologii i praktykach w zakresie opieki zdrowotnej. Firmy muszą zrozumieć ten zmieniający się krajobraz ryzyka oraz sposób, w jaki rynek ubezpieczeń dostosowuje się i reaguje.

Praktyka Marsh Healthcare pomaga klientom w definiowaniu, projektowaniu i dostarczaniu rozwiązań, które spełniają wyjątkowe potrzeby zarówno świadczeniodawców, jak i płatników. Dzięki dogłębnej znajomości współczesnych wyzwań związanych z opieką zdrowotną nasz zespół specjalistów z dziedziny ubezpieczeń branży opieki zdrowotnej współpracuje z klientem, aby określić profil ryzyka jego organizacji. Korzystamy z najbardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych w branży, aby pomóc w określeniu wielkości ryzyka i określić, jak bardzo należy je ograniczyć, zachować lub przenieść.

Identyfikując rodzaje ryzyka i zarządzając całkowitymi jego kosztami, organizacja może rozwijać się w czasach niepewności, zwiększając przepływ gotówki, obniżając koszty, zmniejszając zmienność wyników i zwiększając przewidywalność budżetowania ryzyka.

Często zadawane pytania

Szpitale i inni świadczeniodawcy, w tym grupy lekarzy, takie jak placówki opieki nad osobami starszymi, nadal stoją w obliczu kilku pojawiających się nowych i istniejących wyzwań branżowych, takich jak:

  • niedobory pracowników: organizacje opieki zdrowotnej coraz częściej starają się zatrudniać i zatrzymywać wykwalifikowanych pracowników. W miarę starzenia się ludności na świecie i wzrostu zapotrzebowania na opiekę, pracodawcy będą musieli przeznaczyć środki na programy wynagrodzeń i świadczeń, aby w dalszym ciągu przyciągać doświadczonych pracowników;
  • ataki cybernetyczne: pomimo że nowa technologia pomaga usprawnić procesy i poprawić jakość opieki, stwarza także większą podatność na incydenty związane z narzędziami wykorzystywanymi w przestępczości internetowej oraz niezgodność z HIPAA i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych;
  • bezpieczeństwo pacjenta: brak zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta może potencjalnie prowadzić do obrażeń lub chorób, którym można zapobiec, śmierci, wysokich kosztów sądowych, zwiększonej odpowiedzialności oraz poważnego wpływu na reputację placówki i systemów opieki zdrowotnej.

Ogólna zdolność produkcyjna na rynku opieki zdrowotnej wydaje się być stabilna po pandemii, jednak wielu ubezpieczycieli stosuje selektywne podejście w odniesieniu do tego, jakie nowe i odnawiające się przedsiębiorstwa ubezpieczać, a ceny wciąż pozostają wyzwaniem.

Captive jest spółką zależną należącą do jednej lub więcej organizacji dominujących, założonych przede wszystkim w celu ubezpieczenia ryzyk swoich właścicieli. Spółka zależna przejmuje część ubezpieczonego ryzyka, a pozostała część jest przejmowana przez inną spółkę ubezpieczeniową, znaną jako spółka reasekuracyjna.Potencjalne korzyści wynikające z zastosowania tego rozwiązania: 

  • większy zasięg i możliwości,
  • przychody z inwestycji na rzecz refundowania szkód,
  • bezpośredni dostęp do rynków reasekuracyjnych,
  • elastyczność finansowania i plasowania programów.

Dzięki Captive placówki służby zdrowia mogą osiągnąć większą przejrzystość i kontrolę, jednocześnie zapewniając stabilność, ograniczając ryzyko i zmienność związaną z roszczeniami poważnymi/o niskiej częstotliwości.

Ubezpieczenie dla członków władz spółki (D&O) chroni przed stratami osobistymi w przypadku, gdy wskazane osoby zostaną pozwane w wyniku pełnienia funkcji dyrektora lub członka zarządu firmy lub innego rodzaju organizacji.

Polisa D&O może obejmować obszary związane z dostawcami usług medycznych, takie jak wzajemna ocena i zaufanie, jak również zarzuty dotyczące naruszenia przepisów antymonopolowych, naruszeń HIPAA i roszczeń regulacyjnych.

Organizacje opieki nad osobami starszymi muszą radzić sobie z niedoborem personelu medycznego i rosnącym zapotrzebowaniem na placówki i usługi. Zagrożenia związane z nieruchomościami oraz bezpieczeństwo pracowników, pacjentów i mieszkańców placówek to kluczowe kwestie dla każdej organizacji opieki nad seniorami.

Oprócz tradycyjnych zagrożeń związanych z majątkiem i odpowiedzialnością cywilną, przy ocenie programu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem należy również wziąć pod uwagę pojawianie się m.in. zagrożeń cybernetycznych. 

Ransomware to rodzaj ataku cybernetycznego, który blokuje dostęp do danych ofiary, jej stron internetowych, systemów obsługi klienta lub innych krytycznych zasobów. Osoba atakująca przechowuje tego rodzaju informacje w charakterze „zakładnika”, żądając okupu w zamian za odblokowanie dostępu. W przypadku organizacji opieki zdrowotnej odpowiedzialnej za poufne dane pacjentów ataki te mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych, w tym do zakłócenia prowdzenia opieki, procesów sądowych oraz szkód związanych z utratą reputacji.

American Telemedicine Association definiuje telemedycynę jako wykorzystanie informacji medycznych wymienianych między stronami za pośrednictwem komunikacji elektronicznej w celu zapewnienia zdrowia i edukacji pacjenta lub dostawcy usług medycznych dla poprawy opieki nad pacjentem, leczenia i dostarczania usług. Telemedycyna nie jest specjalizacją medyczną, lecz formą opieki.

Wdrożenie telemedycyny przynosi wiele korzyści, ale istnieje również ryzyko, które należy rozważyć. 

Korzystanie z telemedycyny zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów w ramach opieki osobistej, a szybko rozwijająca się technologia stanowi platformę edukacji i szkoleń, szybszą diagnozę problemów zdrowotnych oraz niższe koszty zarówno dla usługodawców, jak i pacjentów.

Kluczowe kwestie związane z ryzykiem w telemedycynie obejmują bezpośrednią i bezwzględną odpowiedzialność oraz wzrost zagrożeń cybernetycznych, które mogą się pojawić, ponieważ świadczeniodawcy spotykają się z pacjentami za pośrednictwem różnych urządzeń i sieci w różnych lokalizacjach.

Podmioty świadczące usługi w zakresie opieki doraźnej będą potrzebowały ubezpieczenia od odpowiedzialności ogólnej, podobnego do firm z innych branż, oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.

Ochrona ta, znana również jako ubezpieczenie od błędów medycznych, chroni pracowników służby zdrowia przed ryzykiem finansowym związanym z obrażeniami pacjenta, wydatkami medycznymi i uszkodzeniami mienia. W ramach tej kategorii należy rozważyć dwa rodzaje ubezpieczenia:

  • oparte na zdarzeniach: obejmuje straty, które wystąpiły w trakcie aktywnego okresu ubezpieczenia, nawet jeśli roszczenie zostanie zgłoszone po anulowaniu polisy;
  • polisa na wypadek powstania roszczeń: obejmuje wyłącznie incydenty, które się zdarzają i są zgłaszane w ramach trwania ubezpieczenia.

Oprócz standardowych form ochrony, organizacje będą musiały ocenić swoje wyjątkowe zagrożenia i słabe punkty, aby zaprojektować program ubezpieczeniowy, który skutecznie pomaga zmniejszyć ryzyko i zarządzać nim. 

Doradca ds. zarządzania ryzykiem może pomóc organizacjom sektora ochrony zdrowia w ocenie bieżącego profilu ryzyka, tworząc i realizując plan, który minimalizuje narażenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa i opieki nad pacjentami, a jednocześnie chroni mienie i pracowników organizacji.

Nasz zespół łączy wiedzę branżową i narzędzia, aby zapewnić program dostosowany do ryzyka klienta, generując konkurencyjne ceny i warunki dla jego organizacji. Możemy również pomóc w usprawnieniu tworzenia programu ubezpieczeniowego i franszyz redukcyjnych, wykorzystując nasze zasoby w zakresie modelowania finansowego i analizy danych.

W przypadku pracowników ochrony zdrowia korzyści wynikające ze współpracy ze specjalistą ds. zarządzania ryzykiem są oczywiste: dostęp do szeregu usług zarządzania ryzykiem i usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, które pomagają obniżyć koszty, kontrolować ryzyko i chronić organizację.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Marcin Zimowski

Dyrektor Biura Marsh w Poznaniu, Lider Praktyki Energetyki Wiatrowej, Konsultant Marsh Analytics

  • Poland