Infrastruktura

Powodzenie przedsięwzięć rozwijających i utrzymujących infrastrukturę zależy od zachowania wartości aktywów poprzez redukcję ryzyka oraz efektywne wykorzystanie kapitału.

Rozwój infrastruktury to potężna siła w dzisiejszej globalnej gospodarce. Setki miliardów dolarów wydawane jest każdego roku na naprawę, wymianę i budowanie nowych możliwości w zakresie transportu, energetyki, mediów, energii, portów, terminali i infrastruktury społecznej. Rządy zwracają się do sektora prywatnego o pomoc w finansowaniu projektów, a dodatkowi uczestnicy branżowi – deweloperzy, wykonawcy, banki, firmy księgowe i prawnicze, konsultanci i inni – odgrywają ważną rolę w cyklu życia infrastruktury.

Interesariusze projektów infrastrukturalnych mogą mieć różne motywacje. Ich wyzwania i profile ryzyka zmieniają się przez cały cykl życia projektu – od przetargów, przez fazy przedbudowlane, budowlane, operacyjne, po bieżące zarządzanie.

Dzięki ponad 25-letniemu specjalistycznemu doświadczeniu nasz zespół jest idealnie przygotowany do wspierania decyzji dotyczących ryzyka i ubezpieczeń. Nasi specjaliści rozumieją rozbieżne tolerancje na ryzyko sektora publicznego, inwestorów kapitałowych, pożyczkodawców i sektora budowlanego.

Podczas finansowania dostarczamy strategie i rozwiązania, które zmniejszają zmienność inicjatyw infrastrukturalnych i sprawiają, że projekty są akceptowane przez banki. Poprzez planowanie, projektowanie, budowę i eksploatację zapewniamy wgląd i skuteczne strategie ograniczania ryzyka oraz zarządzania aktywami, uwzględniające zmiany ryzyka w poszczególnych fazach projektów.

Nasz globalny zespół może pomóc zachować końcową wartość aktywów, ograniczyć zmienność strumienia przychodów i pomóc w zarządzaniu nieodłącznym ryzykiem, dzięki czemu można efektywnie rozdysponować kapitał.

Często zadawane pytania

Każda firma lub podmiot aktywnie inwestujące w projekt infrastrukturalny oraz inni kluczowi interesariusze projektu powinni rozważyć ubezpieczenie, aby odpowiednio chronić swoje interesy i zarządzać ryzykiem przez cały cykl życia projektu. Wielkość i rodzaj projektu mogą ograniczać zdolność spełniania wymagań umownych dotyczących ubezpieczenia, dlatego ważne jest, aby wcześnie zaangażować doradcę ds. ubezpieczeń i ryzyka i pomóc w wynegocjowaniu wymagań i dostosowaniu rozwiązań ubezpieczeniowych, które mogą zminimalizować potencjalny wpływ ryzyka projektowego.

Ponadto strategie ograniczania ryzyka na każdym etapie cyklu życia projektu zapewniają niezbędne wsparcie poprzez identyfikowanie potencjalnych problemów i zarządzanie nimi dla wszystkich interesariuszy. Ryzyko pojawia się na etapie planowania i projektowania, aż po fizyczną budowę i wdrożenie infrastruktury, dlatego ważne jest zapewnienie siatki bezpieczeństwa, aby umożliwić płynną i bezproblemową realizację projektu.

 

Ten rodzaj ubezpieczenia zasadniczo służy do ochrony interesariuszy projektu przed ryzykiem dotyczącym najczęstszych problemów związanych z rozwojem infrastruktury.

Niezmiennie wiąże się z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ ze względu na swój charakter większość projektów infrastrukturalnych jest ogólnie dostępna. Ponadto ubezpieczenie zazwyczaj obejmuje aspekty ryzyka związanego z fizyczną stratą w projekcie, czy to z powodu zagrożenia naturalnego, takiego jak powódź lub wichura, czy też wynikającego ze szkód spowodowanych przez wykonawców lub ogół społeczeństwa.

W przypadku inwestycji infrastrukturalnych z udziałem środków prywatnych ochrona ubezpieczeniowa obejmowałaby również ryzyko finansowe spowodowane takimi czynnikami, jak opóźnienie w realizacji projektu (wynikające ze strat fizycznych) lub błędy i przeoczenia wynikające z profesjonalnych usług projektowych.

Innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe zostały opracowane w celu pokrycia szerokiego zakresu ryzyka – od deszczu i wahań temperatury (ubezpieczenie pogodowe) po ubezpieczenie niewykonania zobowiązania przez podwykonawcę. Ponieważ istnieje duża zmienność w alokacji ryzyka dla danego projektu, ważne jest, aby skonsultować się z doradcą ds. ryzyka, takim jak Marsh, w celu zarządzania określoną ekspozycją na ryzyko.

Duże projekty infrastrukturalne, choć na dłuższą metę niezwykle cenne dla społeczeństwa, od dawna mają reputację stwarzających problemy. Opóźnienia spowodowane nieprzewidzianymi wydarzeniami, takimi jak problemy z łańcuchem dostaw, przedłużające się okresy niesprzyjających warunków pogodowych, spory pracownicze i nieporozumienia interesariuszy w kwestii ważnych decyzji projektowych, mogą w końcu kosztować podatników i prywatnych inwestorów ogromne pieniądze.

Chociaż niektórych z zagrożeń nie można rozwiązać z wyprzedzeniem, jak choćby brak porozumienia interesariuszy, inne można w pewien sposób złagodzić poprzez planowanie zarządzania ryzykiem. Doradcy ds. zarządzania ryzykiem mogą pomóc firmom infrastrukturalnym z wyprzedzeniem opracować strategię, aby chronić się przed typowymi problemami, zapewniając jednocześnie wsparcie w zakresie roszczeń i odzyskiwania, jeśli takie problemy się pojawią.

Nasz Zespół

Image placeholder

Michał Talarski

Dyrektor Pionu Klientów Strategicznyc

  • Poland