Skip to main content

Infrastruktura

Powodzenie przedsięwzięć rozwijających i utrzymujących infrastrukturę zależy od zachowania wartości aktywów poprzez ograniczanie ryzyka oraz efektywne wykorzystywanie kapitału.

Rozwój infrastruktury to potężna siła we współczesnej gospodarce światowej. Każdego roku wydawane są setki miliardów dolarów na naprawę, wymianę i budowę nowych możliwości w zakresie transportu, energetyki, portów, terminali i infrastruktury społecznej. Rządy zwracają się do sektora prywatnego o pomoc w finansowaniu projektów, podczas gdy pozostali gracze rynkowi – deweloperzy, wykonawcy, banki, firmy księgowe i prawnicze, konsultanci i inni – odgrywają ważną rolę w cyklu życia infrastruktury.

Interesariusze projektów infrastrukturalnych mogą mieć różne motywacje. Ich wyzwania i profile ryzyka zmieniają się przez cały okres trwania projektu – od etapu składania ofert, poprzez fazę przedbudowlaną, budowę, po eksploatację i bieżące zarządzanie.

Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu nasz zespół jest doskonale przygotowany do wspierania Państwa decyzji w zakresie ryzyka i ubezpieczeń. Nasi specjaliści rozumieją rozbieżne tolerancje na ryzyko sektora publicznego, inwestorów kapitałowych, kredytodawców i sektora budowlanego.

W ramach finansowania, dostarczamy strategie i rozwiązania, które zmniejszają zmienność inicjatyw infrastrukturalnych i sprawiają, że projekty są akceptowane przez banki. Na etapie planowania, projektowania, budowy i eksploatacji dostarczamy wiedzę i skuteczne strategie ograniczania ryzyka oraz zarządzania aktywami, które uwzględniają zmiany ryzyka w poszczególnych fazach projektów.

Nasz globalny zespół może pomóc zachować końcową wartość aktywów, ograniczyć zmienność strumienia przychodów i wesprzeć w zarządzaniu nieodłącznym ryzykiem, dzięki czemu można efektywnie rozdysponować kapitał.

Często zadawane pytania

Każda firma lub podmiot aktywnie inwestujący w projekt infrastrukturalny oraz pozostali, kluczowi interesariusze powinni rozważyć ubezpieczenie, aby odpowiednio chronić swoje interesy i zarządzać ryzykiem przez cały cykl życia projektu. Wielkość i rodzaj projektu mogą ograniczać zdolność spełniania wymogów kontraktowych dotyczących ubezpieczenia, dlatego tak ważne jest zaangażowanie doradcy ds. ubezpieczeń i ryzyka na wczesnym etapie, który wesprze w negocjacjach oraz dostosuje rozwiązania ubezpieczeniowe w celu zmniejszenia potencjalnego wpływu ryzyka związanego z projektem.

Ponadto, strategie ograniczania ryzyka na każdym etapie cyklu życia projektu zapewniają niezbędne wsparcie poprzez identyfikację i zarządzanie potencjalnymi problemami dotyczącymi wszystkich interesariuszy. Ryzyko pojawia się na etapie planowania i projektowania, aż po fizyczną budowę i wdrożenie infrastruktury, dlatego istotne jest zapewnienie siatki bezpieczeństwa, aby umożliwić płynną i bezproblemową realizację projektu.

 

Ten rodzaj ubezpieczenia ma na celu ochronę interesariuszy projektu przed ryzykiem najczęstszych problemów związanych z rozwojem infrastruktury.

Niezwykle często ubezpieczenie obejmuje ryzyko związane z odpowiedzialnością cywilną, ponieważ ze względu na swój charakter, większość projektów infrastrukturalnych jest wystawiona na widok publiczny. Ponadto, ubezpieczenie obejmuje zazwyczaj ryzyko związane z fizycznymi stratami w projekcie, czy to z powodu zagrożenia naturalnego, takiego jak powódź lub wichura, czy też wynikającego ze szkód spowodowanych przez wykonawców lub ogół społeczeństwa.

W przypadku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków prywatnych, ochrona ubezpieczeniowa obejmowałaby również ryzyko finansowe wywołane takimi czynnikami, jak opóźnienia w realizacji projektu (wynikające ze szkód fizycznych) lub błędy i przeoczenia związane z korzystaniem z profesjonalnych usług projektowych.

Innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe zostały opracowane w celu pokrycia szerokiego zakresu ryzyka – od deszczu i wahań temperatury (ubezpieczenie pogodowe) po ubezpieczenie niewykonania zobowiązania przez podwykonawcę. Z uwagi na istniejącą zmienność w alokacji ryzyka dla danego projektu, ważne jest, aby skonsultować się z doradcą ds. ryzyka, takim jak Marsh, w celu zarządzania konkretnymi rodzajami ryzyka.

Duże projekty infrastrukturalne, choć w dłuższej perspektywie są niezwykle cenne dla społeczeństwa, od dawna sprawiają wrażenie problematycznych. Opóźnienia spowodowane nieprzewidzianymi wydarzeniami, takimi jak problemy z łańcuchem dostaw, przedłużające się okresy niesprzyjających warunków pogodowych, spory pracownicze i nieporozumienia interesariuszy w kwestii ważnych decyzji projektowych, mogą finalnie kosztować podatników i prywatnych inwestorów ogromne sumy pieniędzy.

Chociaż niektórych zagrożeń nie można rozwiązać z wyprzedzeniem, jak na przykład brak porozumienia między interesariuszami, inne można w pewien sposób ograniczyć poprzez planowanie zarządzania ryzykiem. Specjaliści w tym obszarze mogą pomóc firmom zajmującym się projektami infrastrukturalnymi z wyprzedzeniem opracować strategię ochrony przed typowymi zagrożeniami, zapewniając jednocześnie wsparcie w zakresie likwidacji szkód i odbudowy przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia tego typu problemów.

Nasz Zespół

Michal Talarski

Michał Talarski

Dyrektor Pionu Klientów Strategicznyc

  • Poland