Produkcja

Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą radzić sobie z wieloma złożonymi rodzajami ryzyka w dzisiejszej, zorientowanej na konsumentów, szybko ewoluującej i współzależnej gospodarce. Firma Marsh ma doświadczenie w branży i wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, które pomogą jej klientom zarządzać tymi zagrożeniami i poprawić wyniki finansowe.

W wyniku cyfryzacji i przyjęcia bardziej zorientowanego na klienta sposobu myślenia krajobraz produkcyjny staje się coraz bardziej zglobalizowany.

Chociaż ta szybka transformacja cyfrowa pomogła producentom uzyskać nową efektywność kosztową i przenieść wartość w całym łańcuchu dostaw, zwiększyła również ryzyko związane z napięciami geopolitycznymi, zrównoważonym rozwojem i odpornością na zmiany klimatu, słabymi punktami w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, problemami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z zarządzaniem (ESG) oraz zatorami w łańcuchu dostaw.

W przypadku firm produkcyjnych stworzenie kompleksowego programu zarządzania ryzykiem może pomóc w efektywnym wykorzystaniu technologii w celu zwiększenia wydajności, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ludzi i mienia przed niepożądanymi zdarzeniami, takimi jak obrażenia ciała, szkody lub inne zakłócenia działalności.

Nasz zespół specjalistów ds. zarządzania ryzykiem, dysponujący dogłębną wiedzą branżową oraz najlepszymi w swojej klasie danymi i możliwościami analitycznymi, może pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu ryzyka i zminimalizowaniu zmienności w ramach prowadzonej działalności.

Często zadawane pytania

Chociaż konkretne wymagania ubezpieczeniowe dla firm produkcyjnych różnią się w zależności od specyfiki ich działalności i modelu biznesowego, większość będzie musiała wziąć pod uwagę:

  • ubezpieczenie cybernetyczne: pomaga pokryć roszczenia z tytułu incydentów cybernetycznych, w tym różnych strat, od złośliwego oprogramowania po ransomware i inne; 
  • ubezpieczenie mienia: bez względu na to, czy klient jest właścicielem, czy dzierżawcą nieruchomości, obejmuje ono koszty strat w przypadku szkód spowodowanych klęską żywiołową lub innymi zagrożeniami związanymi z usterkami, które spowalniają lub wstrzymują codzienną działalność. W ramach tej polisy ubezpieczeniem objęte są również przerwy w działalności gospodarczej;
  • ubezpieczenie od przerw w działalności gospodarczej i warunkowe ubezpieczenie utraty zysku: pomaga pokryć utracone dochody w przypadku, gdy nie można prowadzić działalności produkcyjnej z powodu objętego ubezpieczeniem uszkodzenia lub utraty mienia, np. pożaru lub burzy; 
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków: obejmuje straty poniesione przez firmy w wyniku obrażeń odniesionych w pracy przez ich pracowników, a także ogólną odpowiedzialność cywilną, odpowiedzialność za samochód i odpowiedzialność za produkt – wszystkie te elementy mają kluczowe znaczenie dla programów zarządzania ryzykiem producentów;
  • ubezpieczenie dla dyrektorów i kierowników: ma na celu ochronę osób przed stratami osobistymi w przypadku, gdy osoby zostaną one pozwane w wyniku pełnienia funkcji dyrektora lub członka zarządu firmy lub innego rodzaju organizacji.

Chociaż producenci będą musieli w swoich planach uwzględniać słabe punkty charakterystyczne dla ich branży, w tym bezpieczeństwo pracy, przerwy w łańcuchu dostaw i wycofywanie produktów z rynku, będą również musieli wziąć pod uwagę pojawiające się nowe, przełomowe trendy, takie jak:

  • zrównoważony rozwój i klimat: oczekuje się, że kwestie związane z klimatem i zrównoważonym rozwojem będą miały wpływ na istniejące miejsca, wymagane dane oraz, potencjalnie, zakres ochrony oferowanej producentom. Producenci mogą również skorzystać z nowych produktów i możliwości ochrony w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia i zrównoważone praktyki biznesowe;
  • środowisko, społeczeństwo i zarządzanie (ESG): czynniki te, ściśle powiązane ze zrównoważonym rozwojem i klimatem, stały się dla zarządów firm palącą kwestią. Producenci powinni rozważyć praktyki biznesowe, które zmniejszają ich wpływ na środowisko, promują zdrowe społeczności i utrzymują ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm branżowych; 
  • globalizacja: wydarzenia roku 2020 uwypukliły, jak bardzo interakcje biznesowe są podatne na zakłócenia globalnego łańcucha dostaw. Wszystko – od uziemionych lotów i klęsk żywiołowych po kradzieże ładunku i kontrolę jakości – może wpłynąć na przepływ towarów, powodując spadek sprzedaży i uszczerbek na reputacji. Producenci powinni uwzględniać w swoich planach te zakłócenia w sposób proaktywny, tak aby dostarczać produkty na czas i zgodnie z budżetem;
  • technologia: sytuacja, w której firmy w swoich modelach biznesowych coraz szerzej wykorzystują nowoczesne technologie, a ataki ze strony hakerów stają się coraz bardziej wyrafinowane, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, które może skutkować znaczącymi przerwami w działalności.

Należy rozważyć wdrożenie proaktywnych planów zarządzania ryzykiem w celu uwzględnienia tych i innych zmieniających się rodzajów ryzyka, aby złagodzić ich wpływ i zapewnić odpowiednią ochronę ubezpieczeniową zaprojektowaną pod kątem zmniejszania całkowitego kosztu ryzyka.

Dzięki współpracy z ekspertem w zakresie zarządzania ryzykiem producenci mogą zminimalizować ryzyko narażenia na obrażenia ciała wśród pracowników, cyberataków oraz wpływu trudnych warunków pogodowych i przerw w działalności.

W firmie Marsh nasi specjaliści ds. ryzyka produkcji rozumieją wyjątkowe wyzwania związane z ryzykiem w branży i mogą dostarczyć wskazówek, które pomogą w unikaniu zagrożeń. Łączymy naszą specjalistyczną wiedzę z analityką opartą na danych, aby zapewnić wgląd, który prowadzi do lepszych wyników biznesowych i zmniejszenia ryzyka.

Nasz Zespół

Image placeholder

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

  • Poland