Skip to main content

Produkcja

Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą radzić sobie z wieloma złożonymi rodzajami ryzyka w dzisiejszej, zorientowanej na konsumentów, szybko ewoluującej i współzależnej gospodarce. Marsh posiada bogate doświadczenie w branży i wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, które pomogą Państwa firmie zarządzać tymi zagrożeniami i poprawić wyniki finansowe.

Sektor produkcyjny staje się coraz bardziej zglobalizowany w wyniku cyfryzacji i przyjęcia bardziej skoncentrowanego na kliencie sposobu myślenia.

Chociaż ta dynamiczna transformacja cyfrowa pomogła producentom poprawić efektywność kosztową i uzyskać dodatnią wartość w całym łańcuchu dostaw, zwiększyła jednocześnie ryzyko związane z napięciami geopolitycznymi, zrównoważonym rozwojem i odpornością na zmiany klimatu, bezpieczeństwem cybernetycznym, kwestiami dotyczącymi środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ang. ESG - Environment, Social, Governance) oraz zatorami w łańcuchu dostaw.

W przypadku firm produkcyjnych opracowanie kompleksowego programu zarządzania ryzykiem może pomóc w efektywnym wykorzystaniu technologii w celu zwiększenia wydajności, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ludzi i mienia przed niepożądanymi zdarzeniami, takimi jak uszkodzenia ciała, szkody majątkowe lub inne zakłócenia działalności.

Nasz zespół specjalistów ds. zarządzania ryzykiem, wyróżniający się znajomością specyfiki branży i dostarczaniem unikalnych na rynku rozwiązań analitycznych, może pomóc obniżyć całkowity koszt i zmienność ryzyka w ramach prowadzonego biznesu.

Często zadawane pytania

Chociaż konkretne wymagania ubezpieczeniowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych różnią się w zależności od specyfiki ich działalności i modelu biznesowego, większość firm powinna rozważyć poniższe rodzaje ubezpieczeń:

  • ubezpieczenie cybernetyczne: pomaga pokryć roszczenia z tytułu incydentów cybernetycznych, w tym strat poniesionych w wyniku użycia złośliwego oprogramowania ransomware lub innych; 
  • ubezpieczenie mienia: niezależnie od tego czy są Państwo właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości, ubezpieczenie to pokrywa szkody spowodowane klęską żywiołową lub innymi zagrożeniami związanymi z awariami, które spowalniają lub wstrzymują codzienną działalność biznesową. W ramach polisy, ochroną ubezpieczeniową objęte są również przerwy w działalności gospodarczej;
  • ubezpieczenie od przerw w działalności gospodarczej i ubezpieczenie utraty zysku: pomaga pokryć straty poniesione w przypadku braku możliwości prowadzenia działalności produkcyjnej z powodu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia, w wyniku np. pożaru lub burzy; 
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: obejmuje straty poniesione przez firmy w wyniku obrażeń odniesionych w pracy przez ich pracowników, a także ubezpieczenie OC ogólnej ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych OC za produkt – wszystkie te elementy mają kluczowe znaczenie dla programów zarządzania ryzykiem producentów;
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządów (D&O): ma na celu ochronę osób przed stratami osobistymi w przypadku, gdy o zostaną one pozwane w wyniku pełnienia funkcji dyrektora lub członka zarządu firmy.

Chociaż producenci będą musieli w swoich planach uwzględniać słabe punkty charakterystyczne dla ich branży, w tym bezpieczeństwo pracy, przerwy w łańcuchu dostaw i wycofywanie produktów z rynku, powinni również wziąć pod uwagę pojawiające się nowe, istotne trendy, takie jak:

  • zrównoważony rozwój i klimat: oczekuje się, że kwestie związane z klimatem i zrównoważonym rozwojem będą miały wpływ na plasowanie programów ubezpieczeniowych, wymagane dane oraz potencjalny zakres ochrony oferowanej producentom. Producenci mogą również skorzystać z nowych możliwości w zakresie produktów i ochrony ubezpieczeniowej w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia i zrównoważone praktyki biznesowe;
  • środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG): czynniki te, ściśle powiązane ze zrównoważonym rozwojem i klimatem, stały się dla zarządów firm palącą kwestią. Producenci powinni rozważyć praktyki biznesowe, które zmniejszają ich wpływ na środowisko, promują zdrowe społeczności i gwarantują ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów i standardów branżowych; 
  • globalizacja: wydarzenia z 2020 roku uwypukliły, jak bardzo interakcje biznesowe są podatne na zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw. Wszystko – od uziemionych lotów i klęsk żywiołowych po kradzież ładunku i kontrolę jakości – może wpłynąć na przepływ towarów, powodując spadek sprzedaży i utratę reputacji. Producenci powinni zatem uwzględniać w swoich planach te zakłócenia, aby dostarczać produkty na czas i zgodnie z budżetem;
  • technologia: sytuacja, w której firmy w swoich modelach biznesowych coraz szerzej wykorzystują nowoczesne technologie, a ataki ze strony hakerów stają się coraz bardziej wyrafinowane, stwarza zwiększone ryzyko, które może skutkować znaczącymi przerwami w działalności.

Należy rozważyć wdrożenie planów zarządzania ryzykiem uwzględniających powyższe jak i inne, zmieniające się zagrożenia, aby złagodzić ich wpływ i zapewnić odpowiednią ochronę ubezpieczeniową, zaprojektowaną w celu zmniejszenia całkowitego kosztu ryzyka.

Dzięki współpracy z ekspertem w zakresie zarządzania ryzykiem producenci mogą zminimalizować ryzyko obrażeń poniesionych przez pracowników w trakcie pracy, cyberataków oraz skutków niekorzystnych warunków pogodowych i przerw w działalności.

Nasi eksperci rozumieją szczególny charakter wyzwań związanych z branżą produkcyjną i mogą udzielić niezbędnych porad, które pomogą w ograniczeniu ryzyka. Połączenie naszej specjalistycznej wiedzy i wnikliwej analizy danych pozwala wesprzeć Państwa działalność w osiągnięciu lepszych wyników finansowych i zmniejszeniu skali ryzyka.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

  • Poland