Sprzedaż detaliczna i hurtowa

Sprzedawcy detaliczni i hurtownicy, którzy zajmują się sprzedażą detaliczną, muszą funkcjonować w ewoluującym środowisku ryzyka, które ulega coraz szybszym zmianom związanym z nowymi technologiami i wymaganiami klientów. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania z zakresu doradztwa i transferu ryzyka przedsiębiorstwa mogą polegać na doświadczonych, działających na skalę globalną specjalistach firmy Marsh.

Jeszcze przed pandemią COVID-19 branża handlu detalicznego przygotowywała się do szeroko zakrojonego przejścia na zakupy online i szybkie dostawy. Zmiany nabrały tempa w czasie pandemii w związku z obostrzeniami dotyczącymi korzystania ze sklepów stacjonarnych oraz tym, że klienci woleli dokonywać zakupów, korzystając z bezpiecznych, niewymagających kontaktu dostaw i z możliwością zwrotu towaru.

Mimo że handel internetowy nie jest nowym zjawiskiem, wzrost jego popularności w czasie pandemii spowodował nieprzewidziane wyzwania dla sprzedawców detalicznych i hurtowników prowadzących sprzedaż detaliczną. To punkt przełomowy dla działalności prowadzonej przez sprzedawców detalicznych i hurtowników, którzy starają się sprostać coraz bardziej złożonym zagrożeniom — od cyberbezpieczeństwa po zakłócenia w łańcuchu dostaw — i nimi zarządzać.

Doświadczeni specjaliści z działu Retail & Wholesale Practice firmy Marsh pomogą firmie klienta określić potrzeby w zakresie zarządzania nowymi formami ryzyka i wdrażaniu strategii zapewniających stabilność i rentowność w niepewnych czasach.

Często zadawane pytania

Wraz ze stopniowym powrotem klientów do sklepów stacjonarnych, przy wysokiej popularności sprzedaży w Internecie, sprzedawcy detaliczni stanęli w obliczu najbardziej złożonego zestawu zagrożeń w historii. 

Ponieważ pandemia COVID-19 trwa nadal na skalę globalną, firmy muszą stawiać czoła wyzwaniom związanym z powrotem klientów do sklepów stacjonarnych, w tym zapewnieniu bezpieczeństwa im oraz pracownikom sklepów oraz rentowności w świetle zwiększonego popytu na zakupy internetowe. 

Z niektórymi formami ryzyka związanymi z zakupami w Internecie, takimi jak zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, mieliśmy do czynienia już przed pandemią. Jednak pozostałe ryzyka, np. zakłócenia w łańcuchu dostaw, stały się znacznie bardziej problematyczne z uwagi na komplikacje związane z transportem i logistyką, w tym opóźnienia w transporcie transgranicznym towarów.

Sprzedawcy detaliczni powinni wykupić co najmniej ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności, aby zapewnić sobie ochronę na wypadek roszczeń klientów. Powinni także rozważyć zakup polisy dla właścicieli firm obejmującej ubezpieczenie sklepu, budynków wykorzystywanych w celach komercyjnych oraz wszelkiego mienia osobistego, które może się w tych miejscach znajdować. Każdy sprzedawca detaliczny wraz pracownikami (oprócz właściciela) musi być objęty ubezpieczeniem od wynagrodzenia dla pracowników, choć wymogi w tym zakresie mogą być różne w zależności od kraju. Ponadto, jeśli firma prowadzi transport towarów lub wykonuje dostawy, ważne jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu użytkowania pojazdów w celach komercyjnych jako ochrony przed roszczeniami w razie wypadków.

Zawsze, gdy biznes jest prowadzony na dużą skalę, szansom na spory zysk towarzyszy ryzyko poniesienia ogromnych strat. W ramach prowadzonej przez siebie działalności hurtownicy stoją w obliczu szczególnego zestawu zagrożeń. Przede wszystkim jest to ryzyko utraty towaru, na przykład w wyniku kradzieży lub katastrofy. Może to też być odcięcie od dostaw, a w konsekwencji przerwy w działalności firmy. Hurtownicy muszą także liczyć się z roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt, w przypadku gdy uczestniczą w procesie produkcji lub dystrybucji. Przeciwko hurtownikom mogą być wreszcie podejmowane inne działania prawne z szeregu powodów: od niedostarczenia towaru po nieprzestrzeganie przepisów.

Hurtownicy powinni przede wszystkim rozważyć wykupienie ogólnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, podobnie jak w przypadku działalności detalicznej. Ubezpieczenie takie chroni firmę przed roszczeniami z tytułu urazów ciała lub innych szkód ponoszonych przez klientów oraz inne osoby. Wśród pozostałych polis ubezpieczeniowych należy rozważyć te dotyczące wynagrodzenia pracowników (jeśli są one w danym regionie wymagane), a także związane z transportem, np. ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu użytkowania pojazdów w celach komercyjnych. W przypadku, gdy hurtownik prowadzi transport międzynarodowy, warto rozszerzyć zakres ubezpieczenia z tytułu strat oraz odpowiedzialności za transportowane towary, w tym ochronę przed uszkodzeniami statku lub innego środka transportu spowodowanymi przez transportowany towar. 

Nasz Zespół

Image placeholder

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

  • Poland