Technologia

Sukces firm technologicznych zależy od tego, czy potrafią wykorzystać możliwości pojawiające się wraz z innowacjami, a jednocześnie stawić czoła związanemu z tym ryzyku biznesowemu. Specjaliści firmy Marsh pomogą Ci w identyfikacji własnego ryzyka i w zarządzaniu nim dzięki zastosowaniu najlepszych w branży narzędzi do oceny ryzyka, danych, analiz oraz technologii.

Gra toczy się o wysoką stawkę, więc zarządzanie ryzykiem stanowi w branży technologicznej narzędzie o zasadniczym znaczeniu. W czasie pandemii COVID-19 stało się jasne, jak bardzo nasz świat jest zależny od technologii. Gdy wielu ludzi nie mogło opuścić domu, technologia pozwoliła światu w pewnym stopniu kręcić się dalej dzięki możliwościom oferowanym przez pracę zdalną, handel elektroniczny oraz platformy społecznościowe.

Sukces w branży technologicznej zależy od umiejętności wykorzystania możliwości, jakie na szybko ewoluującym rynku płyną z innowacji, przy jednoczesnym zarządzaniu powiązanym ryzykiem. Realnym i ciągle aktualnym problemem pozostają ruszenia ochrony danych, awarie sprzętu i oprogramowania oraz inne zagrożenia cybernetyczne, i to pomimo wysiłków wszystkich zaangażowanych stron na rzecz ograniczania wpływu zarówno tych, jak i innych zakłóceń w działalności biznesowej.

Globalny zespół Technology Practice firmy Marsh pomoże Twojej firmie w ocenie ryzyka i ustaleniu najważniejszych priorytetów, a współpracując z Tobą, pomoże Ci w zarządzaniu i ograniczeniu ryzyka.

Często zadawane pytania

Firmy z branży technologicznej stawiają czoła wielu zagrożeniom, w tym związanym z cyberbezpieczeństwem i naruszeniami ochrony danych, konkurencji w branży, przerwom w działalności cyfrowej, odporności systemów informatycznych, a nawet starzeniem się technologii, jako że coraz popularniejsze stają się rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Obecnie te dwa pierwsze zagrożenia, tj. cyberbezpieczeństwo i konkurencja, są prawdopodobnie najistotniejsze dla firm technologicznych. Konkurencja w zakresie udziału w rynku wzmaga tempo innowacji, a nowe technologie są często wprowadzane na rynek, zanim potencjalne słabe punkty (np. elementy nieodporne na ataki hakerskie) zostaną zidentyfikowane i skorygowane. Niestety może to pozwolić osobom pozbawionym skrupułów na wykorzystywanie produktów i usług tworzonych w dobrej wierze do własnych korzyści. Naruszenia danych mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla konsumentów, co stwarza potrzebę strategicznego planowania zarządzania ryzykiem.

Oprócz zwyczajowego ubezpieczenia dla pracodawców, w tym polisy przedsiębiorcy na wypadek strat i odpowiedzialności cywilnej oraz, w stosownych przypadkach, odszkodowania dla pracowników, istnieje kilka innych pakietów ubezpieczeń, które producenci oprogramowania mogą rozważyć.

Po pierwsze ubezpieczenie od odpowiedzialności cybernetycznej, które może pokryć koszty odzyskiwania danych w przypadku naruszenia ochrony danych i związanych z tym opłat prawnych. W dalszej kolejności są to ubezpieczenia z tytułu błędów i pominięć (E&O), które mogą być przydatne w sytuacjach związanych z roszczeniami dotyczącymi działania produktu firmy.

Kolejną propozycją jest ubezpieczenie od strat poniesionych w wyniku nieuczciwości pracowników, które jest dostosowane do branż opartych w dużym stopniu na własności intelektualnej. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę zarówno firmie, jak i klientom w przypadku, gdy pracownik ujawni informacje zastrzeżone.

Podobnie jak w przypadku producentów oprogramowania, firmy produkujące sprzęt komputerowy potrzebują co najmniej tego samego ubezpieczenia, co większość innych rodzajów działalności. Obejmuje to ogólne ubezpieczenie przedsiębiorcy od strat i odpowiedzialności cywilnej, a także, w stosownych przypadkach, odszkodowania dla pracowników, oraz ewentualnie komercyjne ubezpieczenie samochodowe, jeśli dostawy produktów lub usług są częścią rutynowych operacji biznesowych. Ponadto ubezpieczenie od strat spowodowanych przerwami w łańcuchu dostaw oraz ochrona przed procesami sądowymi związanymi z nieprawidłowym działaniem produktu także mogą się okazać przydatne. Wymienione plany ubezpieczeniowe mają różne nazwy, w zależności od ubezpieczyciela i obszaru świata, ale zasadniczo pełnią tę samą funkcję.

Ubezpieczenie od błędów i pominięć (E&O) to rodzaj ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, które chroni firmy przed roszczeniami lub pozwami sądowymi w przypadku, gdy ubezpieczony rzekomo popełnił błąd związany ze świadczeniem usług biznesowych lub dostarczaniem produktów. Sytuacje, które mogą być objęte planem E&O, obejmują roszczenia z tytułu zaniedbania, błędów obsługi lub wprowadzenia w błąd.

Ubezpieczenie od błędów technologicznych i pominięć (Tech E&O) zapewnia wykraczające poza typowe zasady E&O ubezpieczenie od strat finansowych, jakie mogą ponieść klienci firmy w wyniku błędu lub awarii produktu lub usługi technologicznej dostarczanych przez firmę. Jeśli na przykład oprogramowanie nie działa z powodu błędu kodowania, uniemożliwiając jego użytkownikowi prowadzenie działalności, polisa od błędów i pominięć może pomóc producentowi oprogramowania pokryć straty poniesione przez klienta.

Firmy technologiczne, zwłaszcza te, które myślą o złożeniu pierwszej oferty publicznej (IPO), powinny rozważyć ryzyko związane z patentami, znakami towarowymi, prawami autorskimi i tajemnicami handlowymi.

W zależności od określonych warunków, ubezpieczenie własności intelektualnej może zapewnić ochronę w następujących obszarach:

  • Koszty obrony i odszkodowania wynikające z pozwów osób trzecich o naruszenie praw własności intelektualnej lub sprzeniewierzenie.
  • Koszty obrony i odszkodowania wynikające ze zobowiązań umownych do wypłaty odszkodowań dostawcom, partnerom, producentom wyższego szczebla lub dalszym klientom w przypadku roszczeń o naruszenie praw osób trzecich.
  • Koszty obrony przed próbami anulowania lub unieważnienia zarejestrowanych praw własności intelektualnej, patentów, znaków towarowych lub praw autorskich przez osoby trzecie.