Skip to main content

Technologia

Sukces firm technologicznych zależy od wykorzystania możliwości, jakie niosą ze sobą innowacje oraz odpowiedniego zarządzania nowymi zagrożeniami występującymi w branży. Dzięki wiodącym na rynku narzędziom oceny ryzyka, bazom danych, analizom oraz technologii specjaliści Marsh pomogą Państwu w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem w firmie.

Zarządzanie ryzykiem jest kluczowym narzędziem w branży technologicznej. Pandemia COVID-19 w szczególny sposób uwidoczniła współzależność społeczeństwa i technologii cyfrowych. Kiedy wiele ludzi nie mogło opuścić swoich domów, technologie umożliwiły zastosowanie rozwiązań w formie pracy zdalnej, handlu elektronicznego oraz platform społecznościowych.

W branży technologicznej sukces zależy nie tylko od zdolności prowadzenia biznesu w efektywny i innowacyjny sposób, ale również od odpowiedniego zarządzania nowymi zagrożeniami pojawiającymi się na rynku. Mimo podejmowanych działań mających na celu ograniczenie skutków zakłóceń działalności, takie zagrożenia jak naruszenie danych, awarie sprzętu i oprogramowania oraz inne zjawiska cybernetyczne nadal występują.

Globalny Zespół ekspertów Marsh specjalizujący się w branży komunikacji, mediów i technologii zapewni Państwu wsparcie w ocenie zagrożeń, określeniu priorytetów oraz zarządzaniu i ograniczeniu ryzyka.

Często zadawane pytania

Firmy z branży technologicznej narażone są na wiele zagrożeń, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, naruszeniem ochrony danych, konkurencją w branży, cyfrowymi zakłóceniami w działalności, odpornością systemów informatycznych, a nawet starzeniem się technologii w związku z rosnącą popularnością rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Obecnie ryzyko cybernetyczne i konkurencja, to główne zagrożenia dla firm technologicznych. Konkurencja o udział w rynku przyspiesza rozwój innowacji, a nowe technologie są często wprowadzane na rynek przed zidentyfikowaniem i skorygowaniem potencjalnych obszarów podatnych na zagrożenia (np. elementy nieodporne na ataki hakerskie). Niestety, może to doprowadzić do zastosowania produktów i usług w złych intencjach. Naruszenia danych mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla przedsiębiorstw, jak i klientów, dlatego utworzenie strategicznego planu zarządzania ryzykiem jest niezbędne.

Oprócz standardowego ubezpieczenia dla pracodawców, w tym polisy właściciela firmy obejmującej straty, odpowiedzialność cywilną oraz odszkodowania pracownicze, istnieje kilka innych programów ubezpieczeń odpowiednich dla producentów oprogramowania.

Pierwszy wariant to ubezpieczenie odpowiedzialności cybernetycznej, które pokrywa koszty odzyskiwania danych w przypadku naruszenia ochrony danych i związanych z tym kosztów prawnych. Druga opcja, to ubezpieczenie z tytułu błędów i pominięć (E&O), które może być przydatne w sytuacjach związanych ze szkodami dotyczącymi wydajności produktu firmy.

Kolejnym rozwiązaniem jest ubezpieczenie obejmujące straty poniesione w wyniku nieuczciwości pracowników. Jest ono odpowiednie dla firm działających w branżach związanych z własnością intelektualną. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę zarówno firmie, jak i klientom w przypadku ujawnienia przez pracownika informacji zastrzeżonych.

Podobnie jak w przypadku producentów oprogramowania, firmy produkujące sprzęt komputerowy potrzebują zakresu ubezpieczenia, odpowiedniego dla większości innych rodzajów firm. Obejmuje ono ogólne ubezpieczenie właściciela firmy od strat i odpowiedzialności cywilnej, a także, odszkodowania pracownicze, oraz ewentualnie ubezpieczenie floty pojazdów, jeśli firmy realizuje dostawy produktów lub usług. Dodatkowo, dla firm produkujących sprzęt komputerowy przydatne może być ubezpieczenie przerw w działalności spowodowanych zakłóceniami w łańcuchu dostaw oraz ochrona przed pozwami sądowymi związanymi z uszkodzeniem produktu. Powyższe programy ubezpieczeniowe mają różne nazwy, w zależności od ubezpieczyciela i regionu świata, ale zasadniczo pełnią tę samą funkcję.

Ubezpieczenie od błędów i pominięć (E&O) to rodzaj ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, które chroni firmy przed szkodami lub pozwami sądowymi w przypadku, gdy ubezpieczony popełnił błąd związany ze świadczeniem usług biznesowych lub dostarczaniem produktów. Zdarzenia, które mogą być objęte ubezpieczeniem E&O, obejmują szkody z tytułu zaniedbania, błędów obsługi lub wprowadzenia w błąd Klienta.

Ubezpieczenie od błędów technologicznych i pominięć (Tech E&O) zapewnia rozszerzoną ochronę ubezpieczenia E&O o straty finansowe, jakie mogą ponieść klienci firmy w wyniku błędu lub uszkodzenia produktu czy defektu usługi technologicznej dostarczanej przez firmę. Na przykład, jeżeli oprogramowanie będzie wadliwe z powodu błędu kodowania, co uniemożliwi Klientowi prowadzenie działalności, polisa od błędów i pominięć pokryje straty poniesione przez klienta.

Firmy technologiczne, szczególnie te, które rozważają o złożeniu pierwszej oferty publicznej (IPO), powinny uwzględnić ryzyko związane z patentami, znakami towarowymi, prawami autorskimi i tajemnicami handlowymi.

W zależności od określonych warunków, ubezpieczenie własności intelektualnej może zapewnić ochronę w następujących obszarach:

  • Koszty obrony i odszkodowania wynikające z pozwów osób trzecich dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej lub sprzeniewierzenia.
  • Koszty obrony i odszkodowania wynikające z zobowiązań umownych do wypłaty odszkodowań dostawcom, partnerom, producentom wyższego szczebla lub dalszym klientom w przypadku szkód z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
  • Koszty obrony przed próbami anulowania lub unieważnienia zarejestrowanych praw własności intelektualnej, patentów, znaków towarowych lub praw autorskich przez osoby trzecie.