Skip to main content

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Straty w wyniku zdarzeń losowych są istotnym czynnikiem wpływającym na całkowity koszt ryzyka dla organizacji. Nasi specjaliści mogą wesprzeć Państwa firmę w analizie ekspozycji na ryzyko, a także w ustaleniu priorytetów w zakresie możliwości redukcji kosztów oraz optymalizacji programu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szeroki zakres zagrożeń. Nie dziwi zatem fakt, że jest to jeden z głównych czynników wpływających na całkowity koszt ryzyka. W ciągu ostatniego roku organizacje zetknęły się ze zwiększoną presją dotyczącą usprawnienia zarządzania ryzykiem związanego z odpowiedzialnością cywilną, ponieważ stawki dla większości linii ubezpieczeniowych wciąż rosną, a doświadczenia z okresu pandemii doprowadziły do stosowania wyłączeń w polisach.

Biorąc pod uwagę te naciski, stworzenie odpowiedniego i skutecznego programu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wymaga posiadania solidnych danych dotyczących ryzyka, specyficznego dla danej branży i organizacji, a także specjalistycznej wiedzy na temat polis i rynków.

Doświadczeni eksperci Marsh pomogą Państwu zrozumieć, jakiego rodzaju ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą najbardziej odpowiednie dla Państwa organizacji. Nasi specjaliści dokonają analizy obecnego profilu ryzyka Państwa firmy oraz przeglądu dotychczasowych programów ubezpieczeniowych, dostarczając jednocześnie innowacyjnych sposobów wspierających Państwa w zarządzaniu, ograniczaniu i transferze ryzyka w celu zmniejszenia jego wpływu na zasoby i wyniki finansowe.

Często zadawane pytania

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest pojęciem ogólnym, które określa szereg różnych rodzajów ubezpieczeń, począwszy od ubezpieczenia pojazdu, odszkodowań dla pracowników (w stosownych przypadkach), odpowiedzialności za szkody powstałe po spożyciu alkoholu po odpowiedzialność za produkt. Ze względu na fakt, że ta kategoria ubezpieczeń jest bardzo obszerna, często trudno ją zrozumieć. Podstawowym założeniem jest to, że większość tego rodzaju polis obejmujących uszkodzenia mienia lub osób trzecich, jak również odpowiedzialność wobec innych osób, mieści się w definicji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Przykładami spraw objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej są: szkody na mieniu osób trzecich (np. w wyniku włamania), uszkodzenie lub całkowita utrata pojazdu, odszkodowania pracownicze (w stosownych przypadkach) oraz roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej firmy. Roszczenia te mogą obejmować wszelkie szkody, od wypadków związanych z poślizgnięciem się i upadkiem w sklepie lub w restauracji, do szkód powstałych w wyniku użytkowania produktu.

Zważywszy na fakt, że ryzyko związane z odpowiedzialnością cywilną może być pokryte przez wiele rodzajów ubezpieczeń, trudno jest określić każdy rodzaj ubezpieczenia.

Prawie każdy dorosły człowiek i każde przedsiębiorstwo potrzebują pewnej formy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W większości krajów właściciele samochodów muszą posiadać pewien rodzaj ubezpieczenia, jeśli niedotyczący ich własnego pojazdu, to przynajmniej obejmujący swoim zakresem odpowiedzialność za szkody lub uszkodzenia ciała wyrządzone innym w wyniku wypadku. Właściciele biznesu potrzebują ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, szczególnie Ci, którzy posiadają sklepy lub biura oraz zatrudniają pracowników lub wytwarzają produkty.

Całkowity koszt ryzyka (CKR) definiuje się w prosty sposób – jako całkowity koszt zarządzania ryzykiem i poniesionych strat. Czynniki składające się na do CKR obejmują wszelkie aspekty działalności organizacji związane z jej ryzykiem, od kosztów administracyjnych po wydatki na opracowanie i wdrożenie strategii kontroli ryzyka, a także wszelkie nieubezpieczone straty.

Istnieje pięć szerokich kategorii, które składają się na CKR:

  • składka: koszt związany z przeniesieniem ryzyka na ubezpieczyciela, w tym opłaty;
  • straty: wszystkie straty, w odniesieniu do których występuje roszczenie, w tym udziały własne w roszczeniach;
  • zarządzanie roszczeniami: koszt zarządzania ryzykiem, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym;
  • koszt zabezpieczenia: koszt zabezpieczenia zobowiązań w ramach programów podlegających odliczeniu;
  • ryzyko domniemane: ekspozycja na zmienność, której nie można było przewidzieć, posiadając dostępne obecnie informacje.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Konrad Drzewicki

Kierownik Działu Ubezpieczeń OC

  • Poland