Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Następstwa nieszczęśliwych wypadków stanowią istotny czynnik, który w przypadku większości organizacji jest czynnikiem ryzyka całkowitego. Nasi specjaliści ryzyka odpowiedzialności, obejmujący swoim zakresem różne dyscypliny i specjalności, mogą pomóc w analizie narażenia, identyfikacji i priorytetyzacji możliwości redukcji kosztów oraz optymalizacji programu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i zarządzania ryzykiem.

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmują szeroki zakres strat i ryzyka odpowiedzialności. Nie dziwi więc, że są one jednym z głównych czynników całkowitego kosztu ryzyka. W ciągu ostatniego roku wzrosła presja wobec organizacji na rzecz poprawy zarządzania ryzykiem związanym z następstwami nieszczęśliwych wypadków, ponieważ wskaźniki dla większości rodzajów zabezpieczeń nadal rosną, a doświadczenia pandemii doprowadziły do stosowania wyłączeń w polisach.

Biorąc pod uwagę te naciski, stworzenie odpowiedniego i skutecznego programu ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków wymaga popartego danymi wglądu w ryzyko, specyficznego dla danej branży i organizacji, a także specjalistycznej wiedzy na temat polis i rynków.

Doświadczeni doradcy Marsh ds. ryzyka związanego z nieszczęśliwymi wypadkami mogą pomóc w zrozumieniu, jakie rodzaje ubezpieczeń mogą być najlepsze dla Twojej organizacji. Uwzględniamy zakres ryzyka związanego z wypadkami oraz poprzednie programy, a także poszukujemy innowacyjnych sposobów pomocy w zarządzaniu, ograniczaniu i przenoszeniu tego ryzyka w celu zmniejszenia jego wpływu na zasoby i wyniki finansowe.

Często zadawane pytania

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest pojęciem ogólnym, które opisuje zakres ubezpieczenia obejmującego szereg różnych rodzajów ubezpieczeń: od ubezpieczenia pojazdu do odszkodowania dla pracowników (w stosownych przypadkach) oraz od odpowiedzialności za surowiec po odpowiedzialność za produkt. Ponieważ kategoria ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest tak obszerna, często trudno ją zrozumieć. Podstawowym założeniem jest to, że większość rodzajów polis ubezpieczeniowych obejmujących utratę lub uszkodzenie mienia osób trzecich, jak również odpowiedzialność wobec innych osób, będzie podlegać definicji ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Przykładami rzeczy objętych ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków byłyby straty majątkowe osób trzecich (np. w wyniku włamania), zniszczenia pojazdów lub straty ogółem, odszkodowania pracownicze (w stosownych przypadkach) oraz roszczenia odszkodowawcze wobec spółek. Roszczenia te mogą obejmować wszelkie szkody, od wypadków związanych z poślizgnięciem się i upadkiem w sklepie lub restauracji, do urazów wynikających z używania produktu.

Ponieważ ryzyko wypadku może być pokryte przez wiele rodzajów ubezpieczeń, trudno byłoby określić każdy rodzaj ubezpieczenia.

Prawie każdy dorosły człowiek i każde przedsiębiorstwo potrzebują pewnej formy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W większości krajów właściciele samochodów muszą mieć pewien rodzaj ubezpieczenia, jeśli nie dotyczy to ich własnego pojazdu, to przynajmniej za szkody lub obrażenia ciała spowodowane przez inne osoby w razie wypadku. Właściciele firm potrzebują ubezpieczenia od wypadku, zwłaszcza ci, którzy są fizycznie obecni, np. w sklepie lub biurze, zatrudniają pracowników lub wytwarzają produkty.

Całkowity koszt ryzyka (CKR) definiuje się w prosty sposób – jako całkowity koszt zarządzania ryzykiem i poniesionych strat. Czynniki przyczyniające się do CKR obejmują wszelkie aspekty działalności organizacji związane z jej ryzykiem, od kosztów administracyjnych po wydatki związane z opracowaniem i wdrożeniem strategii kontroli ryzyka, a także wszelkie nieubezpieczone straty.

Istnieje pięć szerokich kategorii obejmujących CKR:

  • składka: koszt związany z przeniesieniem ryzyka do ubezpieczyciela, w tym opłaty;
  • straty: wszystkie straty, w odniesieniu do których występuje roszczenie, w tym odliczenia wierzytelności;
  • zarządzanie roszczeniami: koszt zarządzania ryzykiem, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym;
  • koszt zabezpieczenia: koszt zabezpieczenia zobowiązań w ramach programów podlegających odliczeniu;
  • ryzyko domniemane: narażenie na zmienność, której nie można było przewidzieć, posiadając dostępne obecnie informacje.

Nasz Zespół

Image placeholder

Konrad Drzewicki

Kierownik Działu Ubezpieczeń OC

  • Poland