Skip to main content

Mercer Marsh Benefits

Trzy wyzwania w opiece zdrowotnej

Pracodawcy powinni wykorzystywać okazje do dokonywania znaczących zmian, wprowadzając oferty świadczeń integracyjnych i reagować na luki w ochronie zdrowia kobiet i grup mniejszościowych, a także w zakresie zdrowia psychicznego.
A group of happy and positive female hiking friends huddle together on a rocky moorland in an idyllic rural countryside

Pracodawcy powinni wykorzystywać okazje do dokonywania znaczących zmian, wprowadzając oferty świadczeń integracyjnych i reagować na luki w ochronie zdrowia kobiet i grup mniejszościowych, a także w zakresie zdrowia psychicznego.

Nasze najnowsze badanie Health Trends 2024 pokazuje, że pracodawcy często nie są w stanie zapewnić świadczeń zdrowotnych, które spełniają potrzeby wszystkich pracowników. Szczególnie niepokojące są luki w świadczeniach dla kobiet, mniejszości etnicznych i osób cierpiących na zły stan zdrowia psychicznego.

Chociaż ubezpieczyciele robią postępy w ulepszaniu swoich ofert, wciąż jest wiele do zrobienia. Pracodawcy powinni wykorzystać dostępne dane i analizy do zidentyfikowania luk w ochronie zdrowotnej i zachęcić ubezpieczycieli do tworzenia rozwiązań, które będą wspierać integrację i przyniosą korzyści wszystkim pracownikom.

slected option

Różnorodność integracja – dysproporcje i dane

Badanie Health Trends 2024 wykazało, że ponad połowa ubezpieczycieli na świecie (59%) oferuje regularne szkolenia dla zespołów obsługi członków planu w celu zwiększenia swoich kompetencji kulturowych. Taki sam odsetek zakładów ubezpieczeń podejmuje kroki w kierunku dostosowania dostępności komunikacji z członkami planu dla wszystkich, w tym osób niepełnosprawnych.

Oferowane produkty również stają się coraz bardziej inkluzywne:

 • 58% ubezpieczycieli deklaruje, że obejmuje ochroną ubezpieczeniową partnerów i małżonków tej samej płci.
 • 51% umożliwia objęcie ubezpieczeniem osoby, które nie pracują w pełnym wymiarze godzinowym.
 • 33% ankietowanych zapewnia pewien sposób ułatwienia podróży do odległej placówki medycznej.

Cieszy również fakt, że w ujęciu globalnym 31% ubezpieczycieli rozważa dodanie diagnostyki, pomocy w nauce lub terapii zajęciowej w celu wspierania neuroróżnorodności (choć tylko 18% europejskich ubezpieczycieli rozważa takie działania).

Ubezpieczyciele są jednak mniej zaangażowani w tworzenie zróżnicowanych społecznie ekosystemów sieci partnerów medycznych, a prawie jedna trzecia (29%) twierdzi, że nie zajmuje się tą kwestią i nie planuje tego robić.

Nierówności zdrowotne wynikające z rasy i pochodzenia etnicznego są dobrze udokumentowane, ale ubezpieczyciele rzadko wykorzystują te dane, aby pomóc w rozwiązywaniu nierówności i nie zanosi się na zmianę: 57% ubezpieczycieli twierdzi, że nie planuje wykorzystywać danych w ten sposób. Szczególnie niewielki jest apetyt na gromadzenie danych w Europie (prawdopodobnie ze względu na otoczenie regulacyjne), chociaż coraz więcej ubezpieczycieli w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce rozważa wprowadzenie takich analiz. Mimo, że dane te mogą umożliwić oszacowanie różnic i udokumentowanie postępów w miarę upływu czasu, istnieje potencjał, że mogą również nasilić dyskryminację lub wyrządzić inne szkody, jeśli nie będą odpowiednio chronione*.


 National Research Council (US) Panel on DHHS Collection of Race and Ethnic Data. Appendix D, The Role of Racial and Ethnic Data Collection in Eliminating Disparities in Health Care. Available from ncbi.

Zdrowie psychiczne: luki i potrzeby

Nasze badania pokazują, że wiele firm niewystarczająco dba o zdrowie psychiczne swoich pracowników, a u wielu ubezpieczycieli medycznych ta kwestia jest nadal mniej spójna niż inne.

Firmy powinny zareagować na globalny kryzys zdrowia psychicznego, który nasilił się podczas pandemii COVID-19. Wpływ złego stanu zdrowia psychicznego na biznes może być znaczący: wśród potencjalnych konsekwencji są zwiększona ilość zwolnień chorobowych, roszczenia z tytułu niepełnosprawności, bezpośrednie roszczenia medyczne, słabe morale i zaangażowanie pracowników, a także drażliwość współpracowników lub niezdolność do radzenia sobie w pracy. Ostatecznie to te firmy, które priorytetowo traktują zdrowie psychiczne, przyciągną i zatrzymają największe talenty.

Najważniejsze świadczenia związane ze zdrowiem psychicznym oferowane przez ubezpieczycieli koncentrują się na tradycyjnych usługach, takich jak sesje poradnictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (69%), hospitalizacja (62%) oraz pokrycie kosztów leków przepisywanych w celu poprawy zdrowia psychicznego (57%).

Istnieją jednak dowody na to, że na horyzoncie pojawiają się nowe i innowacyjne rozwiązania: wirtualne doradztwo w zakresie zdrowia psychicznego już zyskuje popularność, a 48% ubezpieczycieli twierdzi, że jest ono dostępne w ich planach. Kolejne 49% oferuje edukację, zasoby i narzędzia służące poprawie zdrowia psychicznego w obszarach samoopieki, przeciwdziałania stygmatyzacji, świadomości własnej kondycji i odporności.

Ubezpieczyciele obejmują również szerszy zakres ukierunkowanych usług wspierających zdrowie psychiczne młodzieży, socjalizację i naukę.

W badaniu Health on Demand zapytaliśmy pracowników, które świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego są dla nich najważniejsze. Porównując te dane z usługami, które ubezpieczyciele oferują lub planują zaoferować, znaleźliśmy niepokojące luki:

 • 44% pracowników chce ukierunkowanych usług dla dzieci, nastolatków i rodziców, aby wspierać zdrowie psychiczne młodzieży, socjalizację i kwestie związane z nauką, których 65% ubezpieczycieli obecnie nie oferuje. Tylko 35% planuje włączyć te świadczenia w przyszłości.
 • 42% pracowników twierdzi, że chce mieć dostęp do alternatywnych terapii zdrowia psychicznego, takich jak terapie kulturowe lub terapie z udziałem zwierząt. Jednak tylko 17% ubezpieczycieli oferuje obecnie takie usługi, a 41% nie planuje tego zrobić.
 • 46% pracowników chce szkoleń w zakresie rozpoznawania i radzenia sobie z wyzwaniami związanymi ze zdrowiem psychicznym u siebie i innych, ale tylko 36% planów pracowniczych świadczeń zdrowotnych oferuje takie szkolenia. Spośród 64%, które tego nie robią, tylko 33% rozważa wprowadzenie takich usług.
 • 31% pracowników chce wirtualnych spotkań (wideo i czat) z terapeutami na temat lęku, smutku i kwestii związanych z relacjami, podczas gdy tylko 48% ubezpieczycieli pokrywa aktualnie koszty wirtualnego doradztwa.

Leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych to kolejny objęty niewystarczającą ochroną obszar usług w zakresie zdrowia psychicznego, przy czym 35% ubezpieczycieli twierdzi, że nie planuje tego robić w przyszłości.

Co najbardziej niepokojące, niewiele planów zapewnia znaczące wsparcie dla pracowników, którzy potrzebują stałej terapii. Chociaż 69% ubezpieczycieli na świecie twierdzi, że pokrywa sesje porad psychologicznych i/lub psychiatrycznych, w praktyce 52% z nich pokrywa tylko 10 lub mniej sesji.

Zdrowie kobiet i równość płci

Problemy zdrowotne kobiet są powszechne, a we wszystkich regionach na świecie występują w tym zakresie znaczne różnice społeczne i finansowe oraz nierówności w systemach opieki zdrowotnej.

Jak pokazuje nasze badanie Health Trends 2024, ilość świadczeń zdrowotnych tworzonych z myślą o kobietach pozostaje niewielka i różni się w zależności od regionu geograficznego, np. 64% ubezpieczycieli w Azji nie oferuje dostępu do antykoncepcji, w porównaniu do zaledwie 33%, którym brakuje takiej oferty w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

Te same badania pokazują, że prawie jedna czwarta (24%) ubezpieczycieli na świecie nie zapewnia opieki poporodowej, pozostawiając kobiety w systemie publicznym.

Inne kluczowe luki w opłacanym przez pracodawcę grupowym ubezpieczeniu medycznym obejmują leczenie bezpłodności, wsparcie i sprzęt do karmienia piersią, planowanie rodziny, wsparcie w okresie menopauzy i dostęp do aborcji.

Pracodawcy, którzy chcą zająć się kwestią równości płci w miejscu pracy, powinni przeanalizować nierówności społeczne i finansowe, dyskryminację w systemie opieki zdrowotnej oraz oczekiwania w zakresie opieki zdrowotnej rodzin pracowników, aby ustalić, gdzie potrzeby kobiet nie są zaspokajane. Obejmuje to następujące kwestie zdrowotne:

 • Rak (w tym rak piersi, jajnika i szyjki macicy).
 • Zdrowie matki (w tym zakładanie rodziny i ciąża).
 • Przemoc wobec kobiet (w tym przemoc domowa i seksualna).
 • Zdrowie seksualne i reprodukcyjne (w tym choroby przenoszone drogą płciową, menopauza i antykoncepcja).
 • Zdrowie psychiczne, zarówno specyficzne dla płci, takie jak depresja poporodowa, jak i niespecyficzne dla płci.
 • Choroby niezakaźne (w tym choroby serca i osteoporoza).

Rozwiązywanie problemów poprzez nadawanie priorytetu integracji

Pracodawcy, którzy chcą odnieść sukces w walce z lukami integracyjnymi, powinni upewnić się, że ich programy świadczeń spełniają potrzeby wszystkich pracowników - firmy powinny zatem przeanalizować swoją obecną ofertę, aby zidentyfikować ewentualne nierówności. Po zidentyfikowaniu luk, firmy powinny współpracować ze swoimi brokerami, aby zidentyfikować partnerów ubezpieczeniowych, którzy przełamują schematy, dostarczając innowacyjne rozwiązania, które stawiają integrację na pierwszym miejscu.

Upewnij się, że wiesz, czego chcą Twoi pracownicy i współpracuj z dostawcami, którzy mogą to zapewnić. Pobierz nasz raport Health Trends 2024.

Autorzy

Dr Patricia Lopez

Dr. Patricia Lopez

Workforce Health Leader, Mercer Marsh Benefits Spain

 • Spain

Placeholder Image

Dr. Ariel Almazan

Wellness, Health & Claims Director, MMB