Ryzyka środowiskowe

Ochrona środowiska i dbanie o nie mają kluczowe znaczenie dla społeczeństwa, rządów i korporacji. Biorąc pod uwagę nadzór regulacyjny i wymagania dotyczące odpowiedzialności społecznej, firmy muszą identyfikować zagrożenia związane ze środowiskiem i zarządzać nimi. Nasi wiodący w branży specjaliści mogą pomóc w rozwiązaniu tych złożonych problemów.

Jeśli chodzi o zarządzanie środowiskiem, firmy muszą obecnie stawiać czoła większej niż kiedykolwiek presji ze strony organów regulacyjnych, inwestorów, interesariuszy biznesowych i ogółu społeczeństwa.

Zakres zagrożeń związanych ze środowiskiem w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw jest szeroki. Korporacje wzywa się nie tylko do tego, by unikały wywierania wpływu na środowisko w wyniku swojej działalności, ale także by umiały zarządzać pojawiającymi się problemami, takimi jak nowe zanieczyszczenia, zmiany w przepisach, odpowiedzialność za produkty oraz zmiany środowiskowe, w tym częstsze i bardziej dotkliwe zjawiska pogodowe.

Co więcej, międzynarodowe firmy są zobowiązane do przestrzegania szerokiego zakresu przepisów na całym świecie. Polityka w zakresie ochrony środowiska może się znacznie różnić w poszczególnych krajach, co sprawia, że zgodność z przepisami stanowi znaczący problem. Dotyczy to zwłaszcza tych regionów, gdzie odpowiedzialność za szkody względem środowiska jest zwykle dość wysoka, w tym Unii Europejskiej. Nieszczęśliwe wypadki lub uchybienia podczas sprawowania nadzoru mogą mieć katastrofalne skutki dla pracowników firm, ich społeczności, wizerunku publicznego i wyników finansowych.

Specjaliści Marsh ds. zagrożeń związanych ze środowiskiem – posiadający doświadczenie w dziedzinie inżynierii, doradztwa, ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem – mogą pomóc firmom w zrozumieniu konsekwencji zagrożeń wynikających ze złożonej natury przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz ich wpływu na oczekiwania interesariuszy. Możemy również pomóc we wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem, tak aby firmy mogły skoncentrować się na realizacji swoich celów biznesowych.

Często zadawane pytania

Wiele firm podejmuje działania w celu rozwiązania problemów dotyczących zagrożeń związanych ze środowiskiem i złagodzenia ich konsekwencji. Szczególnym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw międzynarodowych jest kwestia nadzoru. Chociaż wprowadzenie kontroli i norm środowiskowych może być stosunkowo proste, często trudno jest utrzymać ścisły nadzór nad wszystkimi lokalizacjami i mieć pewność, że pracownicy lub wykonawcy lokalni i regionalni przestrzegają zasad i działają zgodnie z lokalnymi i regionalnymi przepisami.

Niektóre zagrożenia mogą być również trudne do przewidzenia, zwłaszcza awarie przemysłowe powodujące szkody względem środowiska, takie jak eksplozje i wycieki chemiczne, wycieki ropy naftowej i inne. Takie sytuacje mogą niestety wystąpić nawet przy wdrożeniu rzetelnego planu mającego na celu zapobieganie zagrożeniom i ograniczanie ich konsekwencji. Gwałtowne zjawiska pogodowe lub trzęsienie ziemi mogą na przykład spowodować szkody w zakładzie produkcyjnym, który w normalnej sytuacji dobrze radzi sobie z zarządzaniem ryzykiem, prowadząc do wycieku chemicznego lub wybuchu. W takich okolicznościach w najlepszym interesie firmy leży posiadanie dobrze opracowanego planu reagowania kryzysowego oraz wsparcie zaufanych doradców ds. zagrożeń związanych ze środowiskiem.

Podobnie jak w przypadku większości zagrożeń, kluczem do zarządzania ryzykiem biznesowym związanym ze środowiskiem jest zapobieganie. Ważne jest, aby rozpoznawać zagrożenia na jakie narażona jest firma i podejmować w stosunku do nich działania z pomocą wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, a także zaufanych globalnych doradców ds. zagrożeń związanych ze środowiskiem.

Chociaż interesariusze firmy mogą bardzo dobrze rozumieć niuanse dotyczące zagrożeń związanych ze środowiskiem charakterystyczne dla konkretnej praktyki biznesowej, zewnętrzni doradcy ds. zagrożeń posiadają dodatkową wiedzę z zakresu danej branży i cenną perspektywę dotyczącą strategii zapobiegania zagrożeniom i ograniczania ich konsekwencji. Jeśli natomiast chodzi o opracowanie kompleksowego planu zarządzania ryzykiem dotyczącym środowiska, często konieczne jest podejście zespołowe.

Ponieważ sytuacje wywołujące szkody względem środowiska często pojawiają się bez ostrzeżenia, warto również opracować solidną strategię zarządzania kryzysowego. Doradcy ds. zagrożeń związanych ze środowiskiem mogą pomóc również w tym zakresie, współpracując w razie potrzeby z kierownictwem firmy, działem prawnym lub zespołem zajmującym się wizerunkiem przedsiębiorstwa.

Ocena zagrożeń związanych ze środowiskiem i audyt dotyczącej ich polityki mają za zadanie porównanie wpływu lub potencjalnego wpływu niektórych działań na środowisko w zestawieniu z istniejącymi normami. Celem oceny zagrożeń związanych ze środowiskiem i audytu dotyczącej ich polityki jest zidentyfikowanie i zrozumienie istniejącego ryzyka, które może zostać spowodowane normalną działalnością biznesową – w oparciu o zebrane obiektywne dane – aby pomóc w podejmowaniu bardziej przemyślanych decyzji dotyczących zakupu ochrony ubezpieczeniowej. Informacje te mogą być również przydatne dla kierownictwa firmy podczas oceny przyszłego ryzyka w oparciu o istniejące zagrożenia, dając szansę na podjęcie działań zapobiegawczych.

Oceny zagrożeń związanych ze środowiskiem i audyty dotyczącej ich polityki stały się w ostatnich latach bardziej powszechne, ponieważ firmy są zobowiązane do przestrzegania wyższych standardów dotyczących odpowiedzialności i zarządzania środowiskiem. Informacje uzyskane podczas oceny zagrożeń związanych ze środowiskiem i audytu dotyczącej ich polityki mogą być wykorzystane jako cenne narzędzie zarządzania, pozostawiając ślad w dokumentacji. Mogą one również sprawić, że klienci i branżowe organy regulacyjne docenią gotowość firmy do podjęcia aktywnej roli w monitorowaniu praktyk środowiskowych, co być może zwiększy zaufanie i pomoże w dostosowaniu misji firmy do oczekiwań opinii publicznej.

Na koniec warto dodać, że weryfikacja zagrożeń związanych ze środowiskiem i audyt dotyczącej ich polityki mogą pomóc firmie jak najszybciej wdrożyć działania naprawcze w przypadku roszczenia ubezpieczeniowego.

Nasz Zespół

Image placeholder

Konrad Drzewicki

Kierownik Działu Ubezpieczeń OC

  • Poland