Skip to main content

Ryzyka środowiskowe

Ochrona środowiska stała się kluczowym zagadnieniem dla społeczeństwa, rządów i korporacji. Biorąc pod uwagę obowiązujące regulacje i wymagania dotyczące odpowiedzialności społecznej, firmy powinny nauczyć się identyfikować i zarządzać zagrożeniami środowiskowymi. Nasi wiodący w branży eksperci zapewnią Państwu wsparcie w rozwiązaniu tych złożonych problemów.

W przypadku zarządzania ryzykami środowiskowymi, firmy muszą obecnie stawiać czoła większej niż kiedykolwiek presji ze strony organów regulacyjnych, inwestorów, interesariuszy biznesowych i opinii publicznej.

Zakres ryzyka środowiskowego związanego z prowadzeniem działalności biznesowej jest bardzo szeroki. Korporacje są wzywane nie tylko do unikania wpływu na środowisko w wyniku swojej działalności, ale także do zarządzania pojawiającymi się zagrożeniami, takimi jak nowe substancje zanieczyszczające, zmiany w przepisach, odpowiedzialność za produkty oraz zmiany środowiskowe, w tym coraz częstsze i bardziej dotkliwe zjawiska pogodowe.

Co więcej, międzynarodowe firmy są zobowiązane do przestrzegania szeregu przepisów obowiązujących na całym świecie. Polityka w zakresie ochrony środowiska może się znacznie różnić w poszczególnych krajach, co sprawia, że zachowanie zgodności z przepisami stanowi zgodności  problem. Dotyczy to szczególnie regionów, gdzie odpowiedzialność za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu jest dość wysoka, w tym Unii Europejskiej. Nieszczęśliwe wypadki lub uchybienia podczas sprawowania nadzoru mogą mieć katastrofalne skutki dla pracowników, społeczności, wizerunku oraz wyników finansowych firmy.

Dedykowany Zespół Marsh posiadający doświadczenie w obszarze inżynierii, doradztwa, ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, pomoże Państwu zrozumieć implikacje ryzyka wynikające ze złożonego krajobrazu przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz ich wpływ na oczekiwania interesariuszy. Zapewnimy ponadto wsparcie we wdrożeniu odpowiednich rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem, co ułatwi skoncentrowanie się na realizacji celów biznesowych firmy.

Często zadawane pytania

Wiele firm podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom ryzyk środowiskowych. Szczególnym wyzwaniem, przed którym stoją firmy międzynarodowe, jest nadzór. Chociaż wprowadzenie kontroli i norm środowiskowych może być stosunkowo proste, często trudno jest utrzymać ścisły nadzór nad wszystkimi lokalizacjami i mieć pewność, że lokalni i regionalni pracownicy lub wykonawcy przestrzegają zasad i działają zgodnie z przepisami.

Niektóre zagrożenia mogą być również trudne do przewidzenia, zwłaszcza awarie przemysłowe powodujące szkody w środowisku, takie jak eksplozje, wycieki chemiczne, wycieki ropy naftowej i inne. Takie sytuacje mogą wystąpić nawet po wdrożeniu odpowiedniego planu zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń środowiskowych. Na przykład, gwałtowne zjawiska pogodowe lub trzęsienie ziemi mogą spowodować szkody w zakładzie produkcyjnym, prowadząc do wycieku chemicznego lub wybuchu. W takich okolicznościach, w interesie firmy leży posiadanie dobrze opracowanego planu zarządzania kryzysowego oraz wsparcie zaufanych doradców ds. ryzyka środowiskowego.

Podobnie jak w przypadku większości zagrożeń, kluczem do właściwego zarządzania ryzykiem biznesowym związanym ze środowiskiem jest zapobieganie. Istotne jest rozpoznanie i zarządzanie ryzykiem, na jakie narażona jest firma, z pomocą wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, a także zaufanych globalnych doradców ds. ryzyka środowiskowego.

Chociaż interesariusze firmy mogą bardzo dobrze rozumieć naturę zagrożeń środowiskowych charakterystycznych dla konkretnych rodzajów działalności biznesowej, zewnętrzni doradcy ds. zagrożeń dysponują dodatkową wiedzą branżową i cenną perspektywą w zakresie strategii ograniczania ryzyka. W przypadku zamiaru opracowania kompleksowego planu zarządzania ryzykiem środowiskowym, często konieczne jest podejście zespołowe.

Sytuacje powodujące szkody w środowisku często pojawiają się bez ostrzeżenia, dlatego warto rozważyć ponadto posiadanie solidnej strategii zarządzania kryzysowego. Doradcy ds. ryzyka środowiskowego mogą wesprzeć Państwa działania także w tym obszarze, współpracując w razie potrzeby z zarządem firmy, działem prawnym lub zespołem ds. public relations.

Ocena zagrożeń i audyt ryzyka środowiskowego mają na celu porównanie potencjalnego wpływu pewnych działań na środowisko w oparciu o obowiązujące normy. Celem audytu jest zidentyfikowanie i zrozumienie istniejącego ryzyka związanego, z prowadzoną działalnością biznesową, na podstawie zebranych obiektywnie danych aby pomóc w podjęciu przemyślanej decyzji dotyczącej zakupu ubezpieczenia. Informacje te mogą ponadto posłużyć zarządowi firmy w ocenie przyszłego ryzyka na podstawie istniejących zagrożeń, dając szansę na podjęcie działań zapobiegawczych.

Ocena zagrożeń oraz audyt ryzyka środowiskowego stały się w ostatnich latach bardziej popularne, ponieważ firmy są zobowiązane do przestrzegania wyższych standardów odpowiedzialności i zarządzania środowiskiem. Informacje uzyskane w wyniku przeglądu ryzyka środowiskowego mogą być wykorzystane jako cenne narzędzie zarządzania, dostarczając przy tym odpowiedniej dokumentacji. Mogą one również sprawić, że klienci i branżowe organy regulacyjne docenią gotowość firmy do podjęcia aktywnej roli w monitorowaniu praktyk środowiskowych, co pomoże zwiększyć zaufanie oraz dostosować misję firmy do oczekiwań opinii publicznej.

Warto ponadto dodać, że weryfikacja zagrożeń i audyt ryzyka środowiskowego mogą pomóc firmie jak najszybciej wdrożyć działania naprawcze w przypadku pojawienia się roszczenia ubezpieczeniowego.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Konrad Drzewicki

Kierownik Działu Ubezpieczeń OC

  • Poland