Skip to main content

Ryzyka polityczne

W dobie rosnących napięć geopolitycznych, rywalizacji o zasoby oraz pogłębiającej się polaryzacji politycznej, kluczowe znaczenie ma to, aby inwestorzy zagraniczni byli świadomi ryzyka politycznego i byli dobrze na nie przygotowani.

Bezprecedensowe wstrząsy gospodarcze i polityczne spowodowane pandemią COVID-19 oraz stabilny krajobraz geopolityczny ostatnich 50 lat, który szybko ustępuje miejsca ewolucyjnym przemianom, to tylko dwie spośród wielu zmian, które sprawiły, że prowadzenie działalności w międzynarodowym otoczeniu stało się nieco mniej przewidywalne.

Pozorny spokój polityczny może szybko zostać zakłócony – nie tylko w krajach kojarzonych z rynkami wschodzącymi, ale też w gospodarkach wysoce rozwiniętych. Organizacje międzynarodowe i instytucje finansowe powinny zatem zwiększyć swoją świadomość na temat wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w regionach i na rynkach, które mogą budzić coraz większe obawy.

Dzięki globalnemu zasięgowi działalności i regionalnym centrom specjalistycznym Marsh, nasi eksperci zapewnią Państwu pomoc w przypadku ryzyka politycznego, dla którego uzyskanie ubezpieczenia często może stanowić wyzwanie ze względu na wysokość stawek. Nasze rozwiązania gwarantują ochronę przed ryzykiem związanym z brakiem płatności, zarówno podmiotom prywatnym, jak i państwowym, a także chronią aktywa i inwestycje przedsiębiorstwa w różnych krajach przed ryzykiem politycznym.

Współpracując z Marsh, otrzymają Państwo lepszą kontrolę i możliwość szybkiego powrotu do normalnej działalności w następstwie działań lub wydarzeń inicjowanych przez władze, mogących mieć wpływ na Państwa globalne aktywa i inwestycje.

Często zadawane pytania

Ryzyko polityczne to prawdopodobieństwo zakłócenia działalności przedsiębiorstw spowodowane wydarzeniami politycznymi w kraju lub zmianami w środowisku międzynarodowym. Państwa firma może być narażona na ryzyka polityczne w kraju, w którym znajdują się jej oddziały, aktywa, zobowiązania umowne lub inwestycje.

Polisa ubezpieczeniowa ryzyka politycznego (PRI) służy zabezpieczeniu inwestorów instytucjonalnych, przedsiębiorstw i instytucji finansowych przed działaniami rządu, które mogą powodować znaczne straty finansowe. Zazwyczaj taką polisę nabywa się w związku z finansowaniem projektów, aktywów, operacji handlowych ruchomych środków trwałych oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych, szczególnie w sektorach ropy naftowej i gazu, górnictwa i infrastruktury. W zależności od ryzyka, zakres polisy może obejmować dostawców o charakterze organów publicznych, prywatnych ubezpieczycieli lub obu typów podmiotów.

Ubezpieczenie spełnia rolę zabezpieczenia przed decyzjami lub działaniami rządu i sił politycznych. Może ono obejmować takie zagrożenia, jak:

  • Przemoc polityczna, która zazwyczaj obejmuje wojnę domową, zamach stanu, powstanie, rewolucję, sabotaż, strajki i zamieszki, akty terroryzmu oraz działania wojenne, które powodują fizyczne szkody lub zaprzestanie działalności i pozbycie się aktywów oraz związaną z tym utratę dochodów.
  • Wywłaszczenie przez rząd aktywów lub zakładów, w tym zapobieganie ponownemu przejęciu aktywów przez wierzyciela.
  • Ograniczenia dotyczące wymiany lokalnych środków na twardą walutę lub transferu funduszy za granicę w ramach wypłacenia dywidend, obsługi zadłużenia lub innych przepływów pieniężnych generowanych w danym kraju na rzecz ubezpieczonego.
  • Postępowanie arbitrażowe w przypadku niewykonania zobowiązania związanego z naruszeniem umowy przez podmiot rządowy.
  • Ryzyko kredytowe, takie jak brak płatności z tytułu długu państwowego.

Każda korporacja (w tym podmioty prowadzące sprzedaż towarów), bank, niebankowa instytucja finansowa lub organ publiczny posiadający międzynarodowe aktywa lub inwestycje powinien rozważyć ubezpieczenie ryzyka politycznego.

Ubezpieczenie ryzyka politycznego pozwala ograniczyć ryzyko i zapewnia większą swobodę w przypadku kontraktów, inwestycji, projektów, operacji, aktywów, sprzętu i zapasu towarów na rynkach o wysokim wzroście, lecz niestabilnych. Może ono ułatwić finansowanie zadłużenia, dokonywanie inwestycji kapitałowych oraz wspieranie zagranicznych projektów lub inwestycji w krajach podwyższonego ryzyka.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Marcin Olczak

Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych

  • Poland