Ryzyka polityczne

W erze rosnących napięć geopolitycznych, konkurencji o zasoby i intensywnej polaryzacji politycznej kluczowe znaczenie ma to, aby inwestorzy zagraniczni byli świadomi ryzyka politycznego i byli dobrze na nie przygotowani.

Bezprecedensowe wstrząsy gospodarcze i polityczne spowodowane pandemią COVID-19 oraz gwałtowne pojawienie się ewolucyjnych zmian w stabilnym od 50 lat krajobrazie gospodarczym to tylko dwie spośród wielu zmian, które sprawiły, że prowadzenie działalności w międzynarodowym otoczeniu stało się nieco mniej przewidywalne.

Pozorny spokój polityczny państw i regionów może szybko runąć – nie tylko w krajach kojarzonych z rynkami wschodzącymi, ale też w gospodarkach o zaawansowanym poziomie rozwoju. Organizacje wielonarodowe i instytucje finansowe muszą więc poszerzyć wiedzę na temat wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w regionach i na rynkach, które mogą obecnie być źródłem zwiększonych obaw.

Jeśli chodzi o ryzyko polityczne, w przypadku którego uzyskanie ubezpieczenia może często stanowić wyzwanie z uwagi na wysoką stawkę, firma Marsh może przyjść Ci z pomocą dzięki globalnemu zasięgowi i regionalnym centrom specjalistycznym. Nasze rozwiązania zapewniają ochronę przed ryzykiem związanym z brakiem płatności, zarówno przez podmioty prywatne, jak i państwowe, a także chronią aktywa i inwestycje przedsiębiorstwa w różnych krajach przed ryzykiem politycznym.

Współpracując z nami, uzyskasz możliwości szerszej kontroli i powrotu do normalnej działalności w następstwie działań lub wydarzeń inicjowanych przez władze i mogących mieć wpływ na Twoje globalne aktywa i inwestycje.

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Ryzyko polityczne to prawdopodobieństwo zakłócenia działalności wielonarodowych przedsiębiorstw spowodowane wydarzeniami politycznymi w kraju lub zmianami w środowisku międzynarodowym. Twoja organizacja może stanąć w obliczu ryzyka politycznego w kraju, w którym znajdują się jej oddziały, aktywa, zobowiązania umowne lub inwestycje.

Polisa ubezpieczenia od ryzyka politycznego (PRI) służy do zabezpieczenia inwestorów instytucjonalnych, przedsiębiorstw i instytucji finansowych przed działaniami rządów mogących skutkować znacznych stratami pieniężnymi. Zazwyczaj taką polisę nabywa się w związku z finansowaniem projektów, aktywów lub handlu, operacji związanych z aktywami trwałymi i mobilnymi oraz bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, zwłaszcza w sektorach ropy naftowej i gazu, górnictwa i infrastruktury. W zależności od ryzyka zakres polisy może obejmować dostawców o charakterze organów publicznych, prywatnych ubezpieczycieli lub oba typy podmiotów.

Ubezpieczenie od ryzyka politycznego pełni rolę siatki bezpieczeństwa w odniesieniu do decyzji politycznych lub działań podejmowanych przez rząd lub siły polityczne. Może ono obejmować takie zagrożenia, jak:

  • Przemoc polityczna, która zazwyczaj obejmuje wojnę domową, zamach stanu, powstanie, rewolucję, sabotaż, strajki i zamieszki oraz akty terrorystyczne i działania wojenne, które powodują fizyczne szkody lub porzucenie aktywów lub działalności oraz związane z nimi straty w dochodach z prowadzonej działalności.
  • Wywłaszczenie przez rząd aktywów lub zakładów, w tym zapobieganie ponownemu przejęciu aktywów przez wierzyciela.
  • Ograniczenia dotyczące wymiany lokalnych środków na waluty twarde lub transferu środków na zagraniczne konta bankowe w ramach przelewu dywidend, obsługi zadłużenia lub innych przepływów pieniężnych generowanych w danym kraju na rzecz ubezpieczonego.
  • Postępowanie arbitrażowe w przypadku niewykonania zobowiązania związanego z naruszeniem umowy przez podmiot rządowy.
  • Ryzyko kredytowe, takie jak brak płatności z tytułu długu państwowego.

Każda korporacja (w tym podmioty prowadzące sprzedaż towarów), bank, niebankowa instytucja finansowa lub organ publiczny posiadający międzynarodowe aktywa lub inwestycje powinny rozważyć ubezpieczenie od ryzyka politycznego.

Ubezpieczenie od ryzyka politycznego pozwala ograniczyć ryzyko i zapewnia wygodę w przypadku umów, inwestycji, projektów, zakładów, aktywów, sprzętu i zapasu towarów na rynkach o większym wzroście, ale niestabilnych. Może ono ułatwić finansowanie zadłużenia, dokonywanie inwestycji kapitałowych oraz wspieranie zagranicznych projektów lub inwestycji w krajach podwyższonego ryzyka.

Nasz Zespół

Image placeholder

Marcin Olczak

Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych

  • Poland