Analiza ryzyka

Dzięki dostępowi do danych, analiz i technologii kadra kierownicza może przyjąć holistyczne i antycypacyjne podejście do ryzyka, które pomaga podejmować świadome decyzje strategiczne oraz jest zgodne z celami korporacyjnymi.

Organizacje na całym świecie zmagają się z coraz to nowszymi i skomplikowanymi wyzwaniami biznesowymi, które mogą w istotny sposób wpływać na realizację ich celów biznesowych. W tym dynamicznie zmieniającym się środowisku liderzy biznesu potrzebują czegoś więcej niż tylko historycznych danych, skomplikowanych modeli i ogólnych wskaźników porównawczych, aby móc skutecznie zarządzać ryzykiem.

Potrzebują aktualnych i praktycznych informacji dostosowanych do potrzeb firmy, które ułatwią im obserwację otoczenia i planowanie przyszłych działań. 

Nasze rozwiązania analityczne zapewniają wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają poruszanie się pow dzisiejszym środowisku, obserwowanie i przewidywanie pojawiających się zagrożeń, jak również podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych oraz prowadzenie działalności w sposób pewny.

Dzięki korzystaniu z najlepszych danych, analiz i technologii firmy Marsh, otrzymują Państwo informacje o ryzyku, które pomogą lepiej planować, finansować i realizować strategie zarządzania ryzykiem zgodne z określonymi przez kadrę kierowniczą celami.

Często zadawane pytania

Zarządzanie ryzykiem to złożony proces. Posiadanie narzędzi analitycznych do oceny ekspozycji na ryzyko i jego wpływu ma kluczowe znaczenie dla zarządzania firmą i poprawy wyników finansowych.

Analiza danych i ryzyka, wsparta odpowiednimi narzędziami i strategią, może zapewnić Państwa firmie solidne podstawy do monitorowania, ograniczania i zarządzania ryzykiem. Wykorzystanie analizy ryzyka umożliwia:

 • Identyfikację ryzyka: korzystanie z odpowiednich danych dla zrozumienia przyczyn powstania zagrożenia. 
 • Ocenę ryzyka: określenie profilu każdego ryzyka i oszacowanie jego wpływu.
 • Ograniczenie ryzyka: wykorzystanie danych w celu reagowania na pewne zagrożenia w oparciu o określone zachowania. 
 • Monitorowanie ryzyka: dokonywanie stałego pomiaru zagrożeń. 
 • Raportowanie ryzyka: dokonywanie ponownej oceny ryzyka w celu określenia poziomu zagrożenia i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Skrupulatna analiza ryzyka zapewnia lepsze możliwości reagowania na zmieniające się procesy, przepisy i warunki ekonomiczne. Dzięki temu otrzymują Państwo więcej narzędzi do wdrażania strategii, które koncentrują się na osiąganiu celów biznesowych.

Żyjemy w nowoczesnym i zmieniającym się krajobrazie ryzyka. Posiadanie narzędzi analitycznych jest niezbędne do ograniczania zagrożeń w sposób umożliwiający skupienie się na realizacji celów biznesowych. Wybrane korzyści wynikające z analizy ryzyka:

 • Poprawa analizy biznesowej: analiza ryzyka pozwala lepiej poznać potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić w organizacji, a tym samym uzyskać lepszą kontrolę nad nimi.
 • Monitorowanie wyników biznesowych: daje jasny obraz tego, co wspiera rozwój biznesu, a co nie. 
 • Prognozowanie danych w celu podjęcia świadomych decyzji: wczesne zrozumienie problemów może ułatwić uniknięcie ich w przyszłości. 
 • Zapobieganie szkodom: polega na wczesnym wykryciu sygnałów ostrzegawczych w celu poprawy bezpieczeństwa w firmie. 

Podsumowując, analiza ryzyka pozwala odpowiednio przygotować firmę na przyszłe zdarzenia i nie tylko. 

Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i technologii predykcyjnej znacznie zwiększyły możliwości analizy ryzyka, przyspieszając tempo jej wdrażania w organizacjach. W miarę rozwoju możliwości przetwarzania i oprogramowania, pojawiły się nowe trendy:

 • Strategia organizacyjna: analiza ryzyka przestaje być wykorzystywana jako drugorzędne narzędzie planowania, stanowiąc podstawę strategicznych dyskusji, wspierając przy tym podejmowanie decyzji opartych na danych w czasie rzeczywistym.
 • Porządkowanie danych: w miarę jak organizacje zaczynają zdawać sobie sprawę z korzyści płynących z analizy ryzyka, liderzy coraz częściej nadają priorytet działaniom związanym z danymi w celu wyczyszczenia firmowych baz danych, co pozwala im na wykorzystanie analizy ryzyka do uzyskiwania jeszcze bardziej dokładnych wyników. 
 • Automatyzacja i sztuczna inteligencja: wraz z ogromnym wzrostem ilości dostępnych informacji oraz pojawieniem się zaawansowanych algorytmów opartych na sztucznej inteligencji (AI), analizy ryzyka są coraz częściej wykorzystywane do wsparcia decydentów poprzez dostarczanie odpowiednich danych i rekomendowanie potencjalnych rozwiązań.

W związku z postępującym zaawansowaniem i rosnącą dostępnością analizy ryzyka, organizacje powinny rozważyć inwestycje w te możliwości i włączenie ich do swoich inicjatyw i strategii zarządzania ryzykiem, aby osiągnąć większą dokładność planowania, podejmować aktywne działania i ograniczać ryzyko. 

Analiza ryzyka oferuje liderom biznesu możliwość obniżenia całkowitego kosztu ryzyka dzięki takim możliwościom, jak:

 • Zarządzanie danymi: analiza ryzyka może pomóc organizacjom zintegrować pojedynczo przechowywane dane na jednej, kompleksowej platformie, tworząc bardziej ujednoliconą perspektywę i dostarczając w ten sposób cenne spostrzeżenia.
 • Aktywne planowanie ryzyka: analiza ryzyka może pomóc liderom poprzez dostarczanie praktycznych informacji, które odnoszą się do wyzwań związanych z branżą i minimalizują potencjalne zagrożenia, skracając czas reakcji i zmniejszając straty w przypadku rzeczywistego kryzysu.
 • Współpraca w skali całego przedsiębiorstwa: ze względu na rozległy charakter przerw w działalności analizy ryzyka pomagają ujednolicić podejście organizacji, zapewniając zespołom zrozumienie ich słabych punktów oraz przejrzysty plan zarządzania nimi.

W dzisiejszym złożonym krajobrazie ryzyka analizy dają liderom lepszą możliwość monitorowania, oceny i reagowania na pojawiające się zagrożenia. 

Analiza ryzyka jest kluczowym elementem tworzenia kompleksowego i skutecznego planu zarządzania ryzykiem. Analiza ryzyka eliminuje niepewność i subiektywność z procesu planowania, nie polegając wyłącznie na opiniach i ograniczonych danych historycznych w celu identyfikacji przyszłych trendów. 

Dla decydentów i interesariuszy stosowanie analizy ryzyka zapewnia możliwość wypracowania bardziej zdecydowanego i precyzyjnego podejścia do planowania zarządzania ryzykiem. 

Duże zbiory danych (big data) to kluczowe narzędzie zarządzania ryzykiem, które pomaga organizacjom w ocenie rozproszonych danych pochodzących z wielu źródeł. Dzięki wykorzystaniu większej ilości danych, analizy ryzyka są bardziej dokładne ze względu na wielkość populacji, na podstawie której dokonuje się ekstrapolacji.

Współczesny, dynamicznie zmieniający się krajobraz ryzyka sprawia, że liderzy biznesu potrzebują znacznie więcej niż tylko historycznych opinii, aby zarządzać ryzykiem, alokować kapitał i osiągać wyniki. Analiza ryzyka powinna stanowić podstawę podejmowania decyzji i planowania działań. 

Nasz Zespół

Image placeholder

Marcin Zimowski

Dyrektor Biura Marsh w Poznaniu, Lider Praktyki Energetyki Wiatrowej, Konsultant Marsh Analytics