Należności handlowe

Handel międzynarodowy i krajowy nadal powoduje wyzwania biznesowe, które zostały zaostrzone pandemią COVID-19. Zważywszy na odwieczne ryzyko niewypłacalności i niewywiązywania się ze zobowiązań, ubezpieczenie kredytu kupieckiego może pomóc firmom w przezwyciężeniu tego krytycznego ryzyka biznesowego poprzez zapewnienie ochrony i umożliwienie handlu.

Handel światowy uległ znacznym zmianom z powodu wydarzeń z 2020 roku. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej firmy powinny dokładnie rozważyć potencjalne ryzyko niewypłacalności lub niewywiązania się ze zobowiązań przez klientów.

W takich nieprzewidywalnych cyklach gospodarczych firmy muszą stale zapewniać wydajność i bezpieczeństwo na rzecz zrównoważonego rozwoju na globalnym rynku. Dzięki ubezpieczeniu kredytu kupieckiego firmy mogą skutecznie chronić swój bilans.

Nasz globalny zespół ds. kredytów kupieckich oferuje szeroką gamę rozwiązań z zakresu finansowania transakcji, które mogą pomóc Państwa firmie w zarządzaniu ryzykiem związanym z należnościami. Jako wiodący doradca w sprawie ryzyka kredytu kupieckiego i ubezpieczeń od potencjalnych strat spowodowanych niespłacaniem należności, pielęgnujemy silne relacje z wiodącymi ubezpieczycielami w celu negocjowania opłacalnej ochrony od ryzyka związanego z kredytem kupieckim. Nasze specjalistyczne lokalne i międzynarodowe zespoły usługowe zapewniają również stałą i zgodną z przepisami obsługę Państwa kredytów kupieckich.

Często zadawane pytania

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zabezpiecza należności firmy, zapewniając ochronę transakcji, jeśli klient nie płaci za towary lub usługi. Wspiera ono zdolność firmy do rozszerzenia warunków kredytowych (zwykle krótkoterminowych, należnych w ciągu 12 miesięcy) na nowych i istniejących klientów oraz poprawia dostęp do dodatkowego finansowania należności. 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego dotyczy firm, instytucji finansowych oraz wszelkich przedsiębiorstw oferujących towary lub usługi na warunkach kredytowych innym przedsiębiorstwom. Rekompensuje ono przedsiębiorstwu określoną stratę finansową poniesioną bezpośrednio w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem, takiego jak niewypłacalność, przedłużająca się zwłoka w płatności lub zdarzenie polityczne. Jest to narzędzie wykorzystywane do skutecznego zlecania na zewnątrz niektórych części zarządzania kredytami lub jako część strategii zarządzania kredytami, która przenosi ryzyko kredytowe na ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest odpowiednie i korzystne dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw – niezależnie od ich wielkości i sektora, czy to w handlu krajowym, czy międzynarodowym, czy też w obydwu. Korporacje, instytucje finansowe i wszelkie inne przedsiębiorstwa oferujące towary lub usługi na warunkach kredytowych innym przedsiębiorstwom powinny rozważyć uzyskanie ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Chroni ono firmę przed niedotrzymaniem warunków przez krajowych, a także międzynarodowych nabywców. W przypadku podmiotów prowadzących działalność na warunkach finansowych, które nie muszą obejmować natychmiastowej płatności, ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia ochronę aktywów spółki w miarę rozwoju działalności. 

Rodzaje spółek, które często wybierają ubezpieczenie kredytu kupieckiego, obejmują przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowców towarowych i usługodawców. 

Handel międzynarodowy między krajami tworzy globalną gospodarkę i nadaje jej kierunek. Na przepływ towarów i usług oraz ceny może wpływać szereg czynników, w tym:

 • Wydarzenia globalne: Trwająca pandemia COVID-19 spowolniła, zmniejszyła, a nawet wstrzymała produkcję i dostawę wielu towarów i usług. 
 • Kursy wymiany walut: Mają one kluczowy wpływ na importerów netto, którzy korzystają z silnych walut, oraz eksporterów netto, którzy zyskują na słabych walutach. 
 • Bariery w handlu: Mogą one obejmować na przykład kontyngenty przywozowe i taryfy nałożone przez rządy w celu ochrony przemysłu krajowego przed konkurencją zagraniczną.
 • Stabilność geopolityczna i niepokoje polityczne: Konflikty wewnętrzne i transgraniczne oraz wojny mogą zakłócać transport i działalność szlaków handlowych.
 • Koszty transportu: Wpływ na nie może mieć wiele czynników, w szczególności ceny ropy naftowej.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia ubezpieczonej firmie ochronę przed niespłaceniem aktualnego zobowiązania przez nabywcę. Ochrona ta ma zwykle zastosowanie do określonych zdarzeń (zwanych również przyczynami strat lub zagrożeniami objętymi ubezpieczeniem). 

Ubezpieczyciele kredytu kupieckiego zasadniczo pokrywają dwa rodzaje ryzyka:

 • Ryzyko handlowe: Ryzyko, że klienci nie będą mogli zapłacić zaległych faktur z przyczyn finansowych (na przykład z powodu niewypłacalności lub przedłużającego się niewywiązywania ze zobowiązań). 
 • Ryzyko polityczne: Brak płatności w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą firmy lub jej klientów. Mogą to być wydarzenia polityczne (wojny, przewroty), klęski żywiołowe (trzęsienia ziemi, huragany) lub trudności gospodarcze, na przykład niedobór walutowy ograniczający możliwość przekazywania należności z jednego kraju do drugiego. 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego umożliwia rozszerzenie warunków kredytowych na nowych i obecnych klientów, pomagając w bezpiecznym rozwoju firmy tam, gdzie wcześniej można było uznać, że jest to zbyt ryzykowne. Chroni ono także przed ryzykiem związanym z eksportem za granicę i zmniejsza niepewność.  
 
Posiadanie ubezpieczenia kredytu kupieckiego może poprawić dostęp do dodatkowego finansowania należności, ponieważ banki są bardziej skłonne udzielać wyższych kredytów firmom, które posiadają ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Jako ubezpieczona firma chronią Państwo swój bilans dzięki z góry określonej stawce zwrotu (często 75-90% wartości zadłużenia), niezależnie od tego, czy klient ogłosił upadłość, czy po prostu nie może (lub nie chce) zapłacić należnych rachunków. Pomaga to również uwolnić kapitał do wykorzystania w innym obszarze firmy oraz zmniejszyć rezerwy na nieściągalne długi. 

Zazwyczaj firma powinna ubezpieczyć cały swój portfel klientów, co jest najczęściej spotykanym rodzajem polisy. W przypadku klientów o wyższym ryzyku można ją jednak dostosować tak, aby obejmowała tylko wybranych lub kluczowych klientów.  

Ubezpieczyciele kredytów kupieckich oferują szeroką gamę elastycznych usług i polis, które zostały opracowane z myślą o różnych wymaganiach dotyczących zakresu ochrony. Poszukując odpowiedniego zakresu, należy zasięgnąć rady u brokera posiadającego doświadczenie i wiedzę w zakresie globalnych problemów związanych z ryzykiem oraz rozwiązań finansowych. Nasi eksperci mogą pomóc Państwu w ocenie i opracowaniu konkretnych wymagań, a następnie w wyborze najbardziej odpowiedniego zakresu ochrony. 
 
Zakres może być zorganizowany na różne sposoby, w tym:

 • Całkowity obrót: Jest to najbardziej powszechny rodzaj polisy, który obejmuje cały portfel należności handlowych spółki w ramach jednej polisy, ubezpieczając szeroki zakres transakcji krajowych i eksportowych. 
 • Kluczowi klienci: Ta polisa ma na celu objęcie ubezpieczeniem najważniejszych klientów firmy lub innego określonego obszaru o szczególnym ryzyku (tzw. selektywna ochrona).
 • Pojedyncze ryzyko: Ta polisa zapewnia ubezpieczenie od ryzyka związanego z jednym klientem. 
 • Nadwyżka strat: Ta polisa ma na celu pokrycie katastrofalnych lub nadzwyczajnych strat najważniejszych klientów powyżej standardowego poziomu nieściągalnego zadłużenia poprzez ustalenie odpowiedniego poziomu franszyzy.

Każda z tych polis może obejmować sprzedaż krajową, sprzedaż eksportową lub połączenie obu – i może być określona na poziomie regionalnym lub globalnym. Często uwzględniane jest ubezpieczenie od ryzyka politycznego. 

Biorąc pod uwagę wszystkie te opcje, dla wielu firm ubezpieczenie kredytu kupieckiego pozostaje przystępne: koszty ubezpieczenia zwykle stanowią mniej niż 1% przychodów ze sprzedaży.  
 
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest produktem dynamicznym. Wymagania dotyczące limitów kredytu dla klientów zmieniają się przez cały okres polisy, odzwierciedlając zmieniające się potrzeby biznesowe. W związku z tym Marsh zazwyczaj wspiera swoich klientów w wielu kontaktach z ubezpieczycielami w celu uzyskania lub zwiększenia limitów kredytu. 

Nasz Zespół

Image placeholder

Marcin Olczak

Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych

 • Poland