Skip to main content

Należności handlowe

Handel międzynarodowy i krajowy nadal stanowi wyzwanie dla biznesu, które zostało spotęgowane przez pandemię COVID-19. Zważywszy na stale obecne ryzyko niewypłacalności i niewywiązywania się ze zobowiązań, ubezpieczenie kredytu kupieckiego może pomóc firmom w radzeniu sobie z tego rodzaju zagrożeniami poprzez zapewnienie ochrony i umożliwienie prowadzenia handlu.

Światowy handel uległ znacznym zmianom w wyniku wydarzeń z 2020 roku. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, firmy powinny uważnie rozważyć potencjalne ryzyko niewypłacalności lub niewywiązania się ze zobowiązań przez klientów.

W obliczu tak nieprzewidywalnych cykli gospodarczych, firmy muszą konsekwentnie osiągać wyniki, zapewniając sobie bezpieczeństwo trwałego wzrostu na globalnym rynku. Dzięki korzystaniu z ubezpieczenia kredytu kupieckiego, firmy mogą skutecznie chronić swój bilans.

Nasza globalna Praktyka Ryzyk Kredytowych oferuje szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie finansowania handlu, które mogą pomóc Państwa firmie zarządzać ryzykiem związanym z należnościami. Jako wiodący doradca w obszarze ryzyk kredytu kupieckiego i ubezpieczeń od potencjalnych strat spowodowanych brakiem zapłaty należności, utrzymujemy silne relacje z największymi ubezpieczycielami, aby móc wynegocjować efektywne kosztowo pokrycie ryzyka kredytu kupieckiego. Nasze wyspecjalizowane lokalne i międzynarodowe Zespoły zapewnią ponadto Państwu stałą i zgodną z przepisami obsługę programu ubezpieczenia kredytu kupieckiego.

Często zadawane pytania

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego chroni należności firmy, zapewniając jej ochronę na wypadek, gdyby klient nie zapłacił za towary lub usługi. Wspiera ono zdolność firmy do rozszerzenia warunków kredytowych (zwykle krótkoterminowych, z terminem płatności do 12 miesięcy) na nowych i istniejących klientów oraz poprawia dostęp do dodatkowego finansowania należności. 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego przeznaczone jest dla firm, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw oferujących towary lub usługi na warunkach kredytowych innym podmiotom gospodarczym. Rekompensuje ono firmie określone straty finansowe poniesione bezpośrednio w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem, takiego jak niewypłacalność, zaleganie z płatnościami lub wydarzenie o charakterze politycznym. Jest to narzędzie wykorzystywane do efektywnego outsourcingu niektórych części zarządzania kredytem lub jako część strategii, która przenosi ryzyko kredytowe na ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest odpowiednie i korzystne dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw – niezależnie od ich wielkości i branży oraz tego, czy zajmują się one handlem krajowym czy eksportem towarów lub też obiema formami działalności. Korporacje, instytucje finansowe i pozostałe przedsiębiorstwa oferujące towary lub usługi na warunkach kredytowych innym firmom powinny rozważyć zakup ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Chroni ono firmę przed niewywiązywaniem się z płatności przez krajowych, a także międzynarodowych nabywców. W przypadku podmiotów prowadzących działalność na warunkach finansowych, które nie zawsze obejmują natychmiastową płatność, ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia ochronę aktywów spółki w miarę rozwoju działalności. 

Rodzaje firm, które często wybierają ubezpieczenie kredytu kupieckiego, to przedsiębiorstwa produkcyjne, handlarze towarem i usługodawcy. 

Wymiana handlowa między krajami tworzy i napędza globalną gospodarkę. Na przepływ oraz ceny towarów i usług może wpływać szereg czynników, w tym:

 • Wydarzenia globalne: Trwająca pandemia COVID-19 spowolniła, zmniejszyła, a nawet wstrzymała produkcję i dostawę wielu towarów i usług. 
 • Kursy wymiany walut: Mają one kluczowy wpływ na importerów netto, którzy korzystają z silnych walut, oraz eksporterów netto, którzy zyskują na słabych walutach. 
 • Bariery handlowe: Mogą one obejmować na przykład kontyngenty przywozowe i taryfy nałożone przez rządy w celu ochrony przemysłu krajowego przed konkurencją zagraniczną.
 • Stabilność geopolityczna i niepokoje polityczne: Konflikty wewnętrzne i transgraniczne oraz wojny mogą prowadzić do utrudnień w transporcie i na szlakach handlowych.
 • Koszty transportu: Wpływ na nie może mieć wiele czynników, w szczególności ceny ropy naftowej.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia ubezpieczonej firmie ochronę przed niespłaceniem aktualnego zobowiązania przez nabywcę. Ochrona ta ma zwykle zastosowanie do pewnych zdarzeń (określanych również jako przyczyny strat lub ubezpieczone ryzyka). 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego pokrywa zazwyczaj dwa rodzaje ryzyka:

 • Ryzyko handlowe: Ryzyko, że Państwa klienci nie będą mogli zapłacić zaległych faktur z przyczyn finansowych (np. z powodu niewypłacalności lub przedłużającego się niewywiązywania ze zobowiązań). 
 • Ryzyko polityczne: Brak płatności w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Państwa firmy lub jej klientów. Mogą to być wydarzenia polityczne (wojny, rewolucje), klęski żywiołowe (trzęsienia ziemi, huragany) lub trudności gospodarcze, np. niedobór waluty ograniczający możliwość transferu należności z jednego kraju do drugiego. 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego umożliwia rozszerzenie warunków kredytowych na nowych i obecnych klientów, pomagając w bezpiecznym rozwoju firmy w miejscach, wcześniej uznawanych za zbyt ryzykowne. Chroni ono także przed ryzykiem związanym z eksportem za granicę i zmniejsza niepewność.  
 
Posiadanie ubezpieczenia kredytu kupieckiego może ułatwić dostęp do dodatkowego finansowania należności, ponieważ banki są bardziej skłonne udzielać wyższych kredytów firmom, które posiadają ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Jako ubezpieczona firma chronią Państwo swój bilans dzięki z góry określonej stopie zwrotu (często 75-90% wartości zadłużenia), niezależnie od tego, czy Państwa klient ogłosił upadłość, czy po prostu nie może (lub nie chce) zapłacić należności. Pomaga to również uwolnić kapitał do wykorzystania w innych obszarach działalności firmy oraz zmniejszyć rezerwy na nieściągalne długi. 

Zazwyczaj firma poszukuje możliwości ubezpieczenia całego portfela klientów, co jest najczęściej spotykanym typem polisy. W przypadku klientów o podwyższonym ryzyku, można ją dostosować tak, aby obejmowała tylko wybranych lub kluczowych klientów.  

Ubezpieczyciele kredytów kupieckich oferują szeroką gamę elastycznych produktów i polis, które zostały opracowane z myślą o spełnieniu różnych wymagań dotyczących zakresu ochrony. Poszukując odpowiedniej ochrony, warto w tym celu rozpocząć współpracę z brokerem, który posiada doświadczenie i wiedzę na temat globalnych kwestii dotyczących ryzyka i finansowania handlu. Nasi eksperci pomogą Państwu w ocenie i opracowaniu konkretnych wymagań, a także w wyborze najbardziej odpowiedniego zakresu ochrony. 
 
Ochrona ubezpieczeniowa może być skonstruowana na wiele sposobów, włączając w to:

 • Całkowity obrót: Jest to najbardziej powszechny typ polisy, który obejmuje cały portfel należności handlowych spółki w ramach jednej polisy, ubezpieczając szeroki zakres transakcji krajowych i eksportowych. 
 • Kluczowi klienci: Polisa ma na celu objęcie ubezpieczeniem najważniejszych klientów firmy lub innego określonego obszaru o wysokim poziomie ryzyka (tzw. ochrona selektywna).
 • Pojedyncze ryzyko: Polisa zapewnia ubezpieczenie od ryzyka związanego z jednym klientem. 
 • Nadwyżka strat: Polisa jest przeznaczona do pokrycia katastrofalnych strat najważniejszych klientów powyżej standardowego poziomu nieściągalnego zadłużenia poprzez ustalenie odpowiedniego poziomu udziału własnego.

Każda z tych polis może obejmować sprzedaż krajową, eksportową lub połączenie ich obu – i może być określona na poziomie regionalnym lub globalnym. Często uwzględniane jest również ubezpieczenie ryzyka politycznego. 

Biorąc pod uwagę wszystkie te opcje, dla wielu firm ubezpieczenie kredytu kupieckiego pozostaje przystępne cenowo: koszt ochrony zwykle stanowi mniej niż 1% przychodów ze sprzedaży.  
 
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest produktem dynamicznym. Wymagania dotyczące limitów kredytowych dla klientów zmieniają się w trakcie okresu obowiązywania polisy, odzwierciedlając ciągle ewoluujące potrzeby biznesowe. Mając na uwadze te zmiany, Marsh wspiera Klientów w kontaktach z ubezpieczycielami w celu uzyskania lub zwiększenia limitów kredytowych. 

Nasz Zespół

Placeholder Image

Marcin Olczak

Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych

 • Poland