Skip to main content

Ład Korporacyjny

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, uczciwość oraz zaufanie jakim darzą nas udziałowcy należą do najważniejszych wartości oraz praktyk stosowanych w Marsh.

Informacje zamieszczone na publicznej stronie internetowej Marsh pochodzą z wiarygodnych źródeł, które w naszej ocenie powinny być rozumiane wyłącznie jako ogólne dane dotyczące ubezpieczeń i zarządzania ryzkiem. Nie stanowią one, i nie powinny być traktowane, jako konkretne porady ze względu na indywidualne potrzeby poszczególnych organizacji.

Treści dotyczące regulacji prawnych, podatkowych lub księgowości należy rozumieć jako ogólne obserwacje, oparte wyłącznie na naszym doświadczeniu brokerskim i doradczym w zakresie zarządzania ryzykiem. Nie powinny być one traktowane jako porady prawne, podatkowe czy księgowe.

Raporty roczne i spotkania

Globalne wyniki finansowe publikowane są na stronie internetowej naszej spółki macierzystej, Marsh & McLennan Companies. Na dedykowanej stronie dla inwestorów można znaleźć najnowsze wiadomości, wyniki finansowe, informacje dotyczące naszych udziałowców i akcji kapitałowych oraz raporty roczne.

Informacje o firmie

Marsh jest spółką zależną firmy Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), grupy wiodących na rynku dostawców specjalistycznych usług, które obejmują doradztwo i tworzenie rozwiązań w obszarach takich jak: zarządzanie ryzykiem, strategia usług finansowych czy zarządzanie zasobami ludzkimi. W skład Marsh & McLennan Companies wchodzą również światowi liderzy: Guy CarpenterMercer i Oliver Wyman.

W Polsce, nasza firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako Marsh Sp. z o.o., pod numerem KRS 0000056751, NIP: 526-02-04-239, kapitał zakładowy: 451.248,-zł. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego.

Nasza działalność regulowana i nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Marsh Sp. z o.o. posiada zezwolenia o numerach 189  na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń oraz 13/R na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji. Spółka wpisana jest do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod numerem 00000046/U oraz rejestru brokerów reasekuracyjnych pod numerem 00000014/R. Zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej znajdują się tutaj. Rejestr brokerów dostępny jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie możliwe jest także sprawdzenie aktualności wpisu w  rejestrze brokerów.

Rozpatrywanie reklamacji i skarg

Nieustannie staramy się zapewniać naszym Klientom najlepszej jakości obsługę - mając na uwadze wszystkie Państwa opinie i uwagi. Czujemy się zobowiązani do rozpatrywania wszelkich skarg oraz reklamacji dotyczących świadczonych usług, w sposób sprawny, efektywny i uczciwy.

Reklamacja lub skarga może być  złożona:

 • w formie pisemnej - osobiście, w placówkach, określonych poniżej, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adresy naszych placówek podanych poniżej (z dopiskiem „Dział Reklamacji)
  placówki Marsh Sp. z o.o.: 
  siedziba:  Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
  biuro w Gdańsku:  Al. Grunwaldzka 103 A, 80-244 Gdańsk
  biuro w Krakowie: ul. Szlak 67, 31-153 Kraków
  biuro w Poznaniu: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
  biuro we Wrocławiu: ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław
 • ustnie - telefonicznie pod numerem: +48 (22) 456 42 09 lub + 48 (22) 376 18 79 albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w placówkach określonych powyżej
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@marsh.com

Regulamin składania i  rozpatrywania reklamacji i skarg  został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Regulamin jest dostępny tutaj: Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji

Warunki współpracy

Ogólne warunki, na podstawie których Marsh oferuje swoje usługi zawarte zostały w warunkach współpracy (do pobrania, patrz WARUNKI WSPÓŁPRACY poniżej).

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż przedstawione warunki mogą różnić się w zależności od kraju, w którym prowadzą Państwo działalność oraz oferowane są Państwu usługi. Prosimy o kontakt z nami lub lokalnym przedstawicielem Marsh w celu otrzymania odpowiednich warunków współpracy.