Zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój

W miarę postępów w opracowywaniu strategii w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju, organizacje we wszystkich branżach będą napotykały na coraz to nowe ryzyka i okoliczności, którymi należy zarządzać.

Obecnie przedsiębiorstwa w każdym sektorze szybko dostosowują tradycyjne modele biznesowe tak, aby poprawić swój zrównoważony rozwój i zmniejszyć wpływ działalności gospodarczej na klimat. Zmiany te następują wraz z rosnącą częstotliwością i powagą ekstremalnych wydarzeń związanych z warunkami pogodowymi, które poddają próbie odporność organizacji.

W miarę postępu zmian zdolność przewidywania, mierzenia i zarządzania ryzykiem będzie kluczową zaletą. W Marsh pomagamy firmom zachować elastyczność w trakcie zmiany: analizujemy zmieniające się środowisko ryzyka, przygotowujemy je do tego, co może się zdarzyć i ubezpieczamy je od nowych rodzajów ryzyka.

Możemy pomóc Twojej organizacji zarządzać ryzykiem z perspektywy trzech czynników: środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG), zapewniając jej przewagę konkurencyjną i biznesową. Wspólnie opracujemy proaktywny plan wspierania stabilności finansowej Twojej firmy, a jednocześnie pomożemy stworzyć zrównoważony świat dla przyszłych pokoleń.

Często zadawane pytania

Każda firma jest podatna na zagrożenia charakterystyczne dla jej codziennej działalności, jednak zmiany klimatyczne mocno wpłynęły na kilka głównych obszarów ryzyka w każdej branży, w tym:

  • Szkody fizyczne: poważne pożary, rekordowe fale ciepła i intensywne powodzie, potencjalne fizyczne szkody, jakie zmiany klimatu mogą wyrządzić ludziom i mieniu oraz łańcuchom dostaw to przyczyny poważnych strat dla firm na całym świecie. Te zmieniające się czynniki naturalne stanowią nowe wyzwanie w zakresie zarządzania ryzykiem i utrzymania elastyczności, zwłaszcza że niektóre ubezpieczenia stają się coraz trudniejsze do uzyskania.
  • Proces zmian: Proces dostosowywania się do gospodarki o niższej emisji dwutlenku węgla doprowadzi do powstania nowych ryzyk obejmujących zmiany w polityce, technologii lub nastroje inwestorów, z którymi trzeba będzie się zmierzyć.
  • Reputacja: Organizacje będą musiały być w stanie określić, nadać priorytet i działać na rzecz konkretnych inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianie klimatu. Potencjalne skutki finansowe i utrata reputacji związane z niespełnieniem tego obowiązku mogą być równie kosztowne, jak fizyczna szkoda samego zdarzenia.

Przedsiębiorstwa będą musiały opracować proaktywną strategię zarządzania ryzykiem oraz program, który obejmie każde z tych ryzyk, ponieważ w nadchodzących latach większość firm doświadczy wpływu wszystkich trzech czynników.

Coraz częściej ubezpieczyciele oceniają zrównoważony rozwój (ratingi ESG) swoich ubezpieczonych i ich zaangażowanie w proces zmian, ponieważ dążą do ograniczenia emisji w swoich portfelach ubezpieczeniowych. W przypadku niektórych firm może to skutkować ograniczonym dostępem do transferu ryzyka, natomiast w przypadku innych może prowadzić do poprawy warunków ubezpieczeniowych. W rezultacie ubezpieczeni mogą korzystać z innowacyjnych produktów, które pozwalają szybciej naprawić skutki szkody przy uwzględnieniu nowych rodzajów ryzyka.

Bez względu na branżę konieczne może być rozważenie następujących konsekwencji ubezpieczeniowych: 

  • Odpowiedzialność członków zarządu i kierownictwa: Niedostosowanie się do czynników ryzyka związanych ze zmianami klimatycznymi może doprowadzić do tego, że członkowie zarządu i kierownicy będą podlegać działaniom akcjonariuszy w związku z naruszeniem obowiązków lub utratą wartości akcji. Zarządzanie tą luką stanie się szczególnie istotne dla gałęzi przemysłu odpowiedzialnych za najwięcej emisji.
  • Mienie: W obliczu rozległych pożarów, powodzi i innych poważnych zjawisk pogodowych organizacje muszą proaktywnie planować pod kątem utraty lub uszkodzenia aktywów fizycznych. 
  • Przerwa w działalności gospodarczej: Zakłócenia w działalności gospodarczej, szczególnie w przypadku klientów i dostawców, mogą być coraz bardziej istotne ze względu na wzrost ryzyka związanego z warunkami pogodowymi. Planowanie pod kątem przerw w działalności powinno uwzględniać konieczność zamknięcia zakładów i strat związanych z sytuacjami takimi jak upał, susza czy powódź.

Mimo że aktywa, które każda organizacja musi uwzględnić w swoim podejściu do zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami klimatycznymi, różnią się znacznie, obszerny portfel polisy ubezpieczeniowej obejmujący powyższe zabezpieczenia może pomóc w ograniczeniu strat i w rozwiązaniu problemu podatności na ryzyko jako całości.

Czynniki ESG mogą być kluczowe dla wzrostu gospodarczego, jak również mogą stanowić część odporności biznesowej. Dlatego członkowie kadry kierowniczej w każdym sektorze przemysłu skupiają się na inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które mają na celu zmniejszenie ryzyka i wykorzystanie możliwości. Obecnie czynniki ESG muszą być częścią strategii korporacyjnej, modelu biznesowego i operacyjnego. 

Obszary, w których możemy Ci pomóc:

  • Przygotowanie: Organizacje będą musiały przeprowadzić podstawową ocenę swojej bieżącej działalności, aby wspierać planowanie w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zerowego i zrównoważonego rozwoju netto. Płynny proces zmian będzie wymagał kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem, które będzie miało wpływ na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.
  • Ubezpieczenie: Gdy liderzy poznają swój zakres ryzyka, będzie konieczna współpraca z partnerem ubezpieczeniowym, który jest gotowy pomóc w zarządzaniu pojawiającymi się ryzykami dzięki nowej i innowacyjnej ofercie usług. 
  • Analiza: Podejmowanie decyzji opartych na danych powinno stanowić podstawę wszystkich inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju. W miarę jak klęski żywiołowe stają się poważniejsze i trudne do przewidzenia, wykorzystanie najlepszych w swojej klasie narzędzi modelowania i analiz prognostycznych będzie miało zasadnicze znaczenie dla zrozumienia i planowania ryzyka.

Dla współczesnych liderów utrzymanie codziennej działalności, przy jednoczesnym przejściu na bardziej zrównoważone procesy, będzie miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia rentowności, spełnienia oczekiwań konsumentów i gotowości na zmiany w przepisach.

W Marsh możemy pomóc Ci w utworzeniu aktywnego programu zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi, ochrony zasobów i inwestowania w przyszłość firmy i planety.