Skip to main content

Verantwoord Bestuur

Een correct bestuursbeleid, integer handelen en het behoud van het vertrouwen van onze aandeelhouders vormen enkele van de belangrijkste waarden en normen van Marsh.

De openbare website van Marsh, die is gebaseerd op wat wij betrouwbare bronnen achten, bevat enkel algemene informatie over risicobeheersing en verzekeringen. De informatie is niet bedoeld als advies in individuele situaties en kan dan ook niet als zodanig worden opgevat.

Passages over juridische, fiscale of boekhoudkundige kwesties moeten worden gelezen als algemene observaties die alleen zijn gebaseerd op onze ervaring als verzekeringsmakelaars en risicoadviseurs en deze kunnen dan ook niet worden opgevat als juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. Hiertoe zijn wij niet bevoegd.

Jaarverslagen en -vergaderingen

De wereldwijde resultaten van onze financiële prestatie zijn terug te vinden op de beleggers pagina op de website van onze moedermaatschappij, Marsh & McLennan Companies. Hier vindt u een overzicht van het laatste nieuws, de financiële resultaten, aandelen- en aandeelhoudersinformatie, jaarverslagen en jaarvergaderingen.

Bedrijfsinformatie

Marsh is een volledige dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), een wereldwijde professionele dienstverlener die haar klanten voorziet van adviezen en oplossingen op het gebied van risico, strategie, en mensen. Marsh & McLennan Companies is tevens moederbedrijf van Guy CarpenterMercer, en Oliver Wyman.

In Nederland staat ons bedrijf ingeschreven bij de plaatselijke Kamer van Koophandel (KvK) als Marsh B.V. onder nummer 24120005. Kijk voor meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel.

Daarnaast valt Marsh B.V. onder de bevoegdheid en regels van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons registratienummer is 12010064. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Financiële Markten.

Tot slot is Marsh B.V. aangesloten bij organisaties die kwaliteitseisen stellen aan hun leden. Deze eisen gelden voor de inhoud van het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van de medewerkers op peil wordt gehouden. Deze organisaties zijn:

Beloningbeleid

Informatie over het Beloningsbeleid van Marsh vindt u hier.

Klachtenafhandeling

Wij streven er voortdurend naar onze klanten een uitstekende dienstverlening te bieden en altijd open te staan voor hun mening. Alle klachten worden efficiënt, effectief en eerlijk afgehandeld.

Een klacht, die zowel schriftelijk, telefonisch als persoonlijk kan worden ingediend, moet in eerste instantie worden gericht aan uw eigen contactpersoon bij Marsh. In alle andere gevallen kunt u uw klacht richten aan:

Marsh B.V.
t.a.v. de afdeling Legal & Compliance
Postbus 232
3000 AE Rotterdam
+31 10 40 60 600
Fax +31 10 42 06 806
Stuur een e-mail

Mocht u echter niet tevreden zijn over de manier waarop wij een klacht hebben afgehandeld, dan heeft u het recht uw klacht te richten aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
0900 35 52 248
info@kifid.nl
www.kifid.nl

Wanneer u reden ziet om een klacht in te dienen, zullen wij deze afhandelen volgens onze klachtenafhandelingprocedures. Deze procedures zijn in overeenstemming met de eisen en richtlijnen van onze toezichthouder. 

Meldprocedure Klokkenluiders

Het stellen van vragen en het uiten van zorgen is een essentieel onderdeel van onze gedragscode The Greater Good. Door misstanden te melden handelt u in de geest van The Greater Good en helpt u onze organisatie en reputatie beschermen. Wanneer de situatie daar om vraagt zien we graag dat u gebruik maakt van de Meldprocedure Klokkenluiders. 

Wilt u een (dreigende) schending van onze gedragscode The Greater Good, wet- en regelgeving of ons bedrijfsbeleid dan wel gedrag waarbij het maatschappelijk belang in het geding komt (een misstand) melden of vermoedt u dat hier sprake van is dan kunt u dit schriftelijk dan wel mondeling (op verzoek kan een persoonlijk gesprek op locatie plaatsvinden) vertrouwelijk melden via:

  1. De afdeling Legal & Compliance Marsh (+31 (0)10 4060600)/ LCPANederland@mmc.com).
  2. Onze MMC Ethics & Compliance Line.

Via de Ethics & Compliance Line is het mogelijk om een anonieme melding te doen. Echter vanuit een praktisch oogpunt kan het onderzoeken van een anonieme melding lastig zijn, wij moedigen melders dan ook aan om hun naam te vermelden bij hun melding zodat deze adequaat kan worden opgevolgd.

Ook is het mogelijk om informatie, advies of ondersteuning te vragen bij een binnen onze organisatie benoemde vertrouwenspersoon. Eventuele bedenkingen die u heeft kunt u met de vertrouwenspersoon bespreken. Als het gaat om een misstand die (mogelijk) kwalificeert als een misstand die valt onder de Wet bescherming klokkenluiders dan kan dit ook bij de Afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders. Dergelijke misstanden kunnen ook extern (anoniem) worden gemeld bij een daarvoor bevoegde autoriteit. De Afdeling advies kan adviseren over welke autoriteit in een specifiek geval bevoegd is.

Wij nemen alle meldingen serieus en zullen die op een eerlijke, vertrouwelijke en onafhankelijke wijze onderzoeken volgens onze onderzoeksprocedure. Wij zullen geen maatregelen nemen tegen degene die een melding heeft ingediend. Mocht u toch het idee hebben dat u benadeeld wordt als gevolg van uw melding meldt dit dan aan de Afdeling Legal & Compliance of via de MMC Ethics & Compliance Line. U kunt als het gaat om een misstand die kwalificeert als een misstand die valt onder de Wet bescherming klokkenluiders in een dergelijk geval ook contact opnemen met de Afdeling advies of de Afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders.

U vint hier de volledige Meldprocedure Klokkenluiders van Marsh B.V.  

Opdrachtvoorwaarden

De opdrachtvoorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Marsh, zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden (English version here) en servicebeginselen (English version here) en, in sommige gevallen, in een gepersonaliseerde Service Level Agreement. Voordat Marsh met de klant een overeenkomst aangaat, wordt een kopie van deze documenten aan de klant verstrekt.

De voorwaarden die op u van toepassing zijn, kunnen per land verschillen en zijn afhankelijk van het land waarin u zakendoet en van de diensten die u worden aangeboden. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger bij Marsh wanneer u de voorwaarden wenst te ontvangen die van toepassing zijn op uw specifieke situatie.