Skip to main content

Bedrijfsonderbreking

Bedrijfsonderbrekingen als gevolg van natuurrampen, brand, storingen in de toeleveringsketen en zelfs cyberaanvallen kunnen aanzienlijke financiële verliezen opleveren voor bedrijven die actief zijn in de wereldwijde zakelijke omgeving. Onze innovatieve verzekerings- en risicobeheerstrategieën kunnen u helpen uw risico's te begrijpen en meer veerkracht op te bouwen.

De complexe aard van het huidige bedrijfsleven vindt niet geïsoleerd plaats. Bedrijven maken deel uit van onderling afhankelijke netwerken met veel interne en externe belanghebbenden. Naarmate de zakelijke wereld steeds meer onderling verbonden en onvoorspelbaar wordt, is het belangrijk dat u een uitgebreid en actueel inzicht hebt in de risico's voor uw dagelijkse bedrijfsactiviteiten en dat u er klaar voor bent om deze te beheren.

Bedrijfsonderbrekingen kunnen optreden als gevolg van een aantal factoren, variërend van bedrijfsschade veroorzaakt door een zware storm, machinestoringen, arbeidsgeschillen, cyberaanvallen en andere risicovoorvallen. Bedrijfsonderbrekingen kunnen variëren van verminderde omzet tot hogere arbeidskosten als gevolg van het verlies van een kritieke leverancier, tot het verlies van toekomstige inkomstenstromen door een verstorende gebeurtenis.

Hoewel bedrijfsonderbrekingen geen nieuwe vormen van risico zijn, hebben bedrijven nog steeds moeite om hun risicoblootstelling te beheren en nauwkeurig te beoordelen. Dit is te wijten aan operationele en financiële redenen en de enorme hoeveelheid gegevens die binnen een organisatie moet worden verzameld.

De specialisten van Marsh op het gebied van bedrijfsonderbrekingen kunnen u door gegevens ondersteunde inzicht bieden in de mogelijke oorzaken van bedrijfsonderbrekingen, u helpen de veerkracht van uw organisatie te testen en effectieve strategieën voor risico-overdracht en -beheer ontwikkelen. In het ergste geval kunnen onze claimspecialisten u helpen bij het correct identificeren van de verliezen en kosten als gevolg van een bedrijfsonderbreking en vervolgens een gepaste vergoeding claimen bij verzekeraars.

Ons team werkt samen met het management en de belanghebbenden van uw bedrijf om risico's als gevolg van bedrijfsonderbrekingen aan te pakken en te beperken, zodat uw bedrijf op stabielere wijze kan groeien. 

Related articles

Veelgestelde vragen

Een bedrijfsschadeverzekering is vaak opgenomen in de opstalverzekeringspolis van een bedrijf of wordt hieraan toegevoegd. Het is bedoeld om een bedrijf draaiende te houden tijdens een periode van crisis die voortkomt uit schade aan eigendommen, of dat nu slecht weer of een natuurramp betreft, een probleem met de toeleveringsketen, een arbeidsgeschil of een andere vorm van bedrijfsonderbreking. Deze dekking is waardevol in omstandigheden waarin uw bedrijfsopbrengsten enige tijd kunnen worden onderbroken wat ernstige gevolgen kan hebben voor uw bedrijfsresultaat.

Afhankelijk van de details van uw polis dekt de bedrijfsschadeverzekering inkomstenderving als gevolg van directe materiële schade aan of verlies van uw eigendommen en kan deze ook helpen bij het handhaven van de normale bedrijfsvoering.

Met een bedrijfsschadeverzekering is het gebruikelijk in een opstalpolis dat er een eigen risico en/of wachtperiode is opgenomen voordat een verzekeraar begint met het vergoeden van een schade. Bovendien kan de geboden dekking worden beperkt tot een bepaalde periode of een sublimiet binnen de opstalpolis.

Elk bedrijf dat kwetsbaar is voor onderbreking van de dagelijkse activiteiten door een aantal oorzaken, waaronder natuurrampen, problemen met de toeleveringsketen en IT-storingen die schade aan eigendommen veroorzaken, zou een bedrijfsschadeverzekering moet overwegen. Dit geldt met name in gevallen waarin uw bedrijf niet over uitgebreide kasreserves beschikt om de onderbrekingsperiode op te vangen, maar u wel moet blijven betalen voor huur of hypotheek, salarissen, leningen of andere uitgaven. Zonder regelmatige inkomstenstromen van uw bedrijf of verzekeringsuitkeringen kunnen uw financiële resultaten negatief uitvallen.

Een extra kostenuitbreiding op een opstalpolis biedt doorgaans dekking voor noodzakelijke kosten tijdens de herstelperiode van het bedrijf die niet zouden zijn gemaakt zonder bedrijfsschade als gevolg van onderbreking. Wanneer u te maken krijgt met een verlies, bent u verplicht om redelijke stappen te ondernemen om dit te voorkomen of te minimaliseren. De kosten in verband met het verlagen van uw verlies worden doorgaans gedekt als onderdeel van de inkomstenderving van uw bedrijf, zolang ze het verlies zelf niet overschrijden.

Serviceonderbrekingen kunnen worden gedekt door een uitbreiding van een bedrijfsschadepolis. Het biedt doorgaans dekking voor bedrijfsinkomsten als gevolg van directe materiële schade, schade of vernietiging van voorzieningen op het gebied van elektriciteit, stoom, gas, water, riolering, telefoon of andere nutsvoorzieningen. Deze zaken kunnen transmissielijnen en gerelateerde installaties, substations en apparatuur omvatten die diensten leveren aan gedekte locaties.

Er gelden mogelijk enkele beperkingen voor de dekking. Dit kunnen zijn:

  • Afstandsbeperkingen, waarbij de werkelijke materiële schade aan of verlies van nutsvoorzieningen moet plaatsvinden binnen een bepaalde afstand ten opzichte van uw locatie waar de inkomstenderving voor het bedrijf plaatsvindt.
  • Uitsluitingen voor bepaalde gevaren, zoals aardbevingen.
  • Uitsluitingen voor bovengrondse transmissie- en distributielijnen.
  • Een wachttijd - meestal 24 of 48 uur - gedurende welke geen dekking van toepassing is, tenzij de periode van de onderbreking van de service(s) de opgegeven periode overschrijdt.

Contingente bedrijfsonderbreking dekt zakelijke inkomstenderving als gevolg van onderlinge afhankelijkheden, met andere woorden, materiële schade, verlies of vernietiging van bedrijfsmiddelen die eigendom zijn van uw relaties in de handelsstroom. Het omvat doorgaans directe ‘leveranciers’ van goederen of diensten aan u en directe ‘ontvangers’ of ‘klanten’ van goederen of diensten die door u zijn vervaardigd of geleverd. De materiële schade van uw leveranciers of ontvangers moet meestal dezelfde soort schade inhouden die gedekt zou worden door uw polis als de schade aan uw eigen activa zou zijn ontstaan.

Hoewel contingente bedrijfsonderbreking vaak dekking biedt voor de ‘directe’ relatie tussen u en uw leveranciers of ontvangers, kan deze soms worden uitgebreid naar de leveranciers van uw leveranciers, meestal ‘indirecte’ of ‘tweede niveaus’-leveranciers genoemd. Dergelijke dekking kan onder andere vereisen dat indirecte leveranciers specifiek worden geïdentificeerd.

We zagen de noodzaak om het risico van bedrijfsonderbreking tijdens de COVID-19-pandemie en recente periodes van maatschappelijke onrust nauwlettend te beheersen. Het was een periode waarin veel bedrijven voor een bepaalde tijd gedwongen werden te sluiten, een ongekende verstoring van de toeleveringsketen ondervonden en in sommige gevallen materiële schade aan hun eigendommen hadden opgelopen.

Het team van risico-adviseurs van Marsh kan u helpen bij het beoordelen van de risico's die kunnen bijdragen aan bedrijfsonderbrekingen en kan u inzicht geven in de gevolgen van een onderbreking voor uw bedrijf. Vervolgens kunt u een teambenadering hanteren om een plan voor risicobeheer op te stellen.

Preventieve planning is een integraal onderdeel van het beperken van risico's op bedrijfsonderbrekingen. Door beleidsregels te ontwikkelen om te voorkomen dat er problemen ontstaan, kan uw bedrijf op koers blijven. De andere kant van dit plan is een strategie voor de respons en verzekeringsdekking die het herstel van eventuele onderbrekingen zal bevorderen.

Uw risico-adviseur kan u helpen uw dekking aan te passen naarmate risico's zich ontwikkelen, de juiste risicobeperkingsstrategieën te implementeren en u helpen bij het kiezen van de beste aanpak voor het claimen van schadegevallen.