Przerwa w prowadzeniu działalności

Przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowane klęskami żywiołowymi, pożarami, awariami w łańcuchu dostaw, a nawet cyberatakami mogą narażać przedsiębiorstwa działające w globalnym środowisku biznesowym na znaczne straty finansowe. Nasze innowacyjne strategie w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem mogą pomóc w rozpoznaniu typów ryzyka i zwiększeniu odporności Twojej firmy.

Złożony charakter dzisiejszego biznesu nie powstaje w próżni. Przedsiębiorstwa tworzą część współzależnych powiązań z wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi zainteresowanymi stronami. W miarę jak środowisko biznesowe staje się coraz bardziej wzajemnie powiązane i niestabilne, ważne jest, aby posiadać kompleksowe i aktualne informacje na temat zagrożeń wobec codziennych operacji biznesowych i być przygotowanym do zarządzania nimi.

Przerwy w działalności mogą wystąpić z wielu powodów: od szkód materialnych spowodowanych przez burzę, aż po awarie maszyn, spory pracownicze, cyberataki i inne zdarzenia związane z ryzykiem. Straty związane z przerwami w działalności mogą wystąpić w różnej formie – począwszy od spadku sprzedaży, poprzez wzrost kosztów pracy z powodu utraty kluczowego dostawcy, aż po utratę przyszłych źródeł dochodów z powodu zdarzenia zakłócającego działalność.

Chociaż przerwy w działalności nie są w obszarze ryzyka czymś nowym, przedsiębiorstwa nadal mają trudności z zarządzaniem i dokładną oceną ekspozycji na ten rodzaj zagrożenia. Wynika to z przyczyn operacyjnych i finansowych oraz dużej ilości danych, które należy zgromadzić w całej organizacji.

Specjaliści Marsh ds. przerw w działalności mogą dostarczyć informacje oparte na danych na temat potencjalnych przyczyn przerw w działalności, pomóc w przetestowaniu odporności organizacji oraz opracować skuteczne strategie transferu ryzyka i zarządzania nim. W szczególnie trudnych przypadkach nasi specjaliści ds. roszczeń mogą pomóc w prawidłowym określeniu strat i kosztów związanych z przerwami w działalności, a następnie w zaleceniu odpowiedniego sposobu odzyskania środków od ubezpieczycieli.

Nasz zespół współpracuje z kierownictwem i udziałowcami Twojej firmy, aby uwzględnić i ograniczyć ryzyko przerwania działalności, zapewniając bardziej stabilną pozycję na drodze do sukcesu.

Często zadawane pytania

Ubezpieczenie od przerw w działalności jest często zawarte w polisie ubezpieczenia mienia lub dodawane do niej w postaci klauzuli rozszerzającej. Ma na celu pomóc utrzymać prowadzenie działalności gospodarczej w czasie kryzysu, który jest wynikiem szkód majątkowych, czy to związanych z pogodą lub klęską żywiołową, problemami w łańcuchu dostaw, sporem pracowniczym czy z inną formą przerwania działalności gospodarczej. Ubezpieczenie to jest istotne w sytuacjach, gdy dochody z działalności mogą zostać czasowo przerwane, czego wpływ na wyniki finansowe może mieć poważne konsekwencje.

W zależności od specyfiki Twojej polisy ubezpieczenie od przerwania działalności pokrywa utratę dochodów z powodu bezpośredniej straty fizycznej lub uszkodzenia mienia, a także może pomóc w utrzymaniu prowadzenia regularnej działalności.

W przypadku ubezpieczenia od przerwania działalności często w polisie ubezpieczeniowej mienia należy stosować okres odliczania i/lub oczekiwania, zanim ubezpieczyciel zacznie spłacać stratę. Ponadto w ramach ubezpieczenia mienia zapewnienie ochrony może być ograniczone do określonego okresu lub podlimitu.

Przedsiębiorstwa narażone na przerwy w działalności z różnych powodów, takich jak na przykład klęski żywiołowe, problemy z łańcuchem dostaw, czy zakłócenia cybernetyczne, które powodują szkody majątkowe, powinny rozważyć uzyskanie ubezpieczenia od przerw w działalności. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których firma nie dysponuje dużymi rezerwami gotówkowymi na poczet przerwy, a musi opłacać czynsz lub raty kredytu hipotecznego, wypłacać wynagrodzenia, udzielać pożyczek lub ponosić inne wydatki. Brak regularnych przepływów dochodów zapewnianych przez Twoją firmę lub z odzyskanych środków z ubezpieczenia może wpłynąć niekorzystne na wyniki finansowe.

Dodatkowe rozszerzenie polisy ubezpieczeniowej mienia o dodatkowe wydatki zazwyczaj zapewnia pokrycie niezbędnych wydatków w okresie powrotu do normalnej działalności gospodarczej, które nie zostałyby poniesione bez strat wynikających z przerwy w działalności. W przypadku wystąpienia straty istnieje obowiązek podjęcia uzasadnionych kroków w celu jej zapobieżenia lub zminimalizowania. Wydatki związane z redukowaniem strat są zazwyczaj pokrywane w ramach straty przychodów z działalności, o ile nie przekraczają one kosztów straty.

Przerwy w świadczeniu usług mogą być pokrywane poprzez rozszerzenie polisy ubezpieczeniowej na czas przerwania działalności. Zazwyczaj zapewnia się pokrycie dochodu w przypadku bezpośredniej straty fizycznej, uszkodzenia lub zniszczenia instalacji elektrycznej, parowej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, telefonicznej lub innej. W skład mienia mogą wchodzić linie przesyłowe i powiązane z nimi zakłady, stacje i sprzęt dostarczający usługi do objętych nimi lokalizacji.

Istnieją pewne potencjalnie ograniczenia dotyczące pokrycia kosztów. Mogą to być:

  • Ograniczenia w odległości, co oznacza, że faktyczna strata fizyczna lub uszkodzenie mienia użytkowego musi wystąpić w określonej odległości względem miejsca, w którym występuje strata w dochodzie z działalności.
  • Wyłączenia dotyczące pewnych zagrożeń, takich jak trzęsienia ziemi.
  • Wyłączenia dotyczące napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych.
  • Okres oczekiwania — zazwyczaj 24 lub 48 godzin — nieobjęty ubezpieczeniem, chyba że czas przerwy w świadczonej usłudze go przekracza.

Warunkowe ubezpieczenie od przerw w działalności obejmuje utratę dochodów z działalności wynikającą ze współzależności. Są to więc straty fizyczne, szkody lub zniszczenie mienia będącego własnością stron powiązanych z Tobą w przepływach handlowych. Zazwyczaj obejmuje Twoich bezpośrednich „dostawców” towarów lub usług oraz bezpośrednich „odbiorców” lub „klientów” towarów lub usług wytworzonych lub dostarczonych przez Ciebie. Szkody fizyczne powstałe u Twoich dostawców lub odbiorców zwykle muszą być tego typu, który byłby objęty polisą, gdyby szkody miały miejsce w odniesieniu do Twojej własności.

Warunkowe ubezpieczenie od przerwy w działalności często zapewnia pokrycie kosztów w obszarze „bezpośrednich” relacji między Tobą a Twoi dostawcami lub odbiorcami, jednak czasami może zostać rozszerzone na dostawców Twoich dostawców — zwykle zwanych dostawcami „pośrednimi” lub „drugorzędnymi”. Takie pokrycie kosztów może wymagać między innymi szczegółowej identyfikacji dostawców pośrednich.

Zaobserwowaliśmy potrzebę ścisłego zarządzania ryzykiem związanym z przerwaniem działalności w czasie pandemii COVID-19 i ostatnich niepokojów społecznych, kiedy to wiele firm było zmuszonych do zamknięcia działalności na pewien okres i doświadczyło bezprecedensowych zakłóceń w łańcuchu dostaw, a w niektórych przypadkach doznało fizycznych szkód na mieniu.

Zespół doradców ds. ryzyka w firmie Marsh może pomóc w ocenie ryzyka związanego z przerwaniem działalności, a także w zrozumieniu, w jaki sposób taka przerwa może wpłynąć na działalność firmy. Od tego momentu można przyjąć podejście zespołowe w tworzeniu planu zarządzania ryzykiem.

Planowanie zapobiegawcze stanowi integralną część ograniczania ryzyka związanego z przerwaniem działalności. Opracowanie zasad, które mają na celu zapobieganie powstawaniu problemów, może utrzymać Twoją firmę na właściwym torze. Z drugiej strony plan taki stanowi strategię w zakresie reagowania i ubezpieczenia, która w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń ma na celu pomóc w powrocie do normalnego funkcjonowania.

Doradca ds. ryzyka może pomóc w dostosowaniu ubezpieczenia do zmieniających się zagrożeń, wdrożeniu odpowiednich strategii ograniczania ryzyka i wyborze najlepszego podejścia w dążeniu do odzyskiwania należności w przypadku wystąpienia straty.