Skip to main content

Przerwy w prowadzeniu działalności

Przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowane klęskami żywiołowymi, pożarami, awariami w łańcuchu dostaw, a nawet cyberatakami mogą narazić przedsiębiorstwa na znaczne straty finansowe. Nasze innowacyjne strategie w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem mogą pomóc w rozpoznaniu rodzajów ryzyka i zwiększeniu odporności Państwa firmy.

Przedsiębiorstwa tworzą dziś sieć współzależnych powiązań z wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W miarę jak środowisko biznesowe staje się coraz bardziej wzajemnie powiązane i niestabilne, ważne jest posiadanie kompleksowych i aktualnych informacji na temat zagrożeń dla codziennych operacji biznesowych oraz odpowiednie przygotowanie do zarządzania nimi.

Przerwy w działalności mogą wystąpić z wielu powodów: od szkód materialnych spowodowanych przez burzę, po awarie maszyn, spory pracownicze, cyberataki i inne zdarzenia. Straty związane z przerwami w działalności mogą wystąpić w różnej formie – począwszy od spadku sprzedaży, poprzez wzrost kosztów pracy z powodu utraty kluczowego dostawcy, aż po utratę przyszłych źródeł dochodów z powodu zdarzenia zakłócającego działalność.

Chociaż przerwy w działalności nie są nowym zjawiskiem, przedsiębiorstwa nadal mają trudności z zarządzaniem i dokładną oceną ekspozycji na ten rodzaj zagrożenia. Wynika to z przyczyn operacyjnych i finansowych oraz dużej ilości danych, które są gromadzone w całej organizacji.

Nasi eksperci dostarczą potrzebne informacje oparte na danych na temat potencjalnych przyczyn przerw w działalności, a także pomogą sprawdzić odporność organizacji oraz opracować skuteczne strategie transferu ryzyka i zarządzania nim. Ponadto, specjaliści Marsh zapewnią wsparcie w prawidłowym określeniu strat oraz w wypłacie środków od ubezpieczycieli.

Nasz Zespół rozpocznie współpracę z Państwa firmą w celu ograniczenia ryzyka przerwy w działalności gospodarczej, zapewniając bardziej stabilną pozycję i możliwość realizacji celów biznesowych.

Często zadawane pytania

Ubezpieczenie utraty zysku jest często zawarte w polisie ubezpieczenia mienia lub jest dodawane do niej w postaci klauzuli rozszerzającej. Ma ono na celu wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej w czasie kryzysu, który jest spowodowany szkodami majątkowymi związanymi ze zjawiskami pogodowymi lub klęską żywiołową, problemami w łańcuchu dostaw, sporami pracowniczymi lub wynika z innej przyczyny. Ubezpieczenie to jest istotne w sytuacjach, gdy dochody z działalności mogą zostać czasowo utracone, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych.

W zależności od specyfiki polisy, ubezpieczenie pokrywa utratę dochodów z powodu straty fizycznej lub uszkodzenia mienia, a także może pomóc we wznowieniu działalności po wystąpieniu zakłócenia.

W przypadku ubezpieczenia utraty zysku, często w polisie majątkowej stosuje się okres odliczenia i/lub oczekiwania, zanim ubezpieczyciel rozpocznie wypłatę odszkodowania. Ponadto w ramach ubezpieczenia mienia zapewnienie ochrony może być ograniczone do określonego okresu lub podlimitu.

Przedsiębiorstwa narażone na przerwy w działalności z różnych powodów, takich jak np. klęski żywiołowe, problemy z łańcuchem dostaw, czy zakłócenia cybernetyczne, które powodują szkody majątkowe, powinny rozważyć zakup ubezpieczenia utraty zysku. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których firma nie dysponuje dużymi rezerwami gotówkowymi na poczet przerwy, a jest zmuszona jednocześnie regulować opłaty za czynsz lub raty kredytu hipotecznego, wypłacać wynagrodzenia, udzielać pożyczek lub ponosić inne wydatki. Brak regularnych dochodów zapewnianych przez firmę lub otrzymanych środków z ubezpieczenia może wpłynąć niekorzystnie na jej wyniki finansowe.

Rozszerzenie polisy ubezpieczeniowej mienia zazwyczaj zapewnia pokrycie niezbędnych wydatków w okresie powrotu do normalnej działalności gospodarczej, które wynikają ze strat spowodowanych przerwą w działalności. W przypadku wystąpienia szkody istnieje obowiązek podjęcia uzasadnionych kroków w celu jej zapobieżenia lub zminimalizowania. Wydatki związane ze zmniejszeniem strat są zazwyczaj pokrywane w ramach utraty dochodów z działalności, o ile nie przekraczają one kosztów poniesionej szkody.

Przerwy w świadczeniu usług mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach rozszerzenia polisy. Zazwyczaj zapewniane jest pokrycie utraty dochodu w przypadku straty fizycznej, uszkodzenia lub zniszczenia instalacji elektrycznej, parowej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, telefonicznej lub innej. Mienie obejmować może również linie przesyłowe i powiązane z nimi zakłady, stacje i sprzęt dostarczający usługi do objętych nimi lokalizacji.

Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące pokrycia kosztów:

  • Ograniczenia dotyczące odległości, co oznacza, że faktyczna strata fizyczna lub uszkodzenie mienia użytkowego musi wystąpić w określonej odległości od miejsca, w którym nastąpiła utrata dochodów z prowadzonej działalności.
  • Wyłączenia dotyczące pewnych zagrożeń, takich jak trzęsienia ziemi.
  • Wyłączenia dotyczące napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych.
  • Okres oczekiwania 24 lub 48 godzin jest zwykle nieobjęty ubezpieczeniem, chyba że okres przerwy w świadczonej usłudze go przekracza.

Warunkowe ubezpieczenie utraty zysku obejmuje utratę dochodów z działalności wynikającą ze współzależności. Są to straty fizyczne, szkody lub zniszczenie mienia będącego własnością stron powiązanych z Państwa firmą w przepływach handlowych. Zwykle obejmuje bezpośrednich „dostawców” towarów lub usług oraz „odbiorców” / „klientów” towarów lub usług wytworzonych lub dostarczonych przez Państwa firmę. Szkody fizyczne powstałe u Państwa dostawców lub odbiorców muszą być tego samego rodzaju, który byłby objęty polisą, gdyby szkody miały miejsce w odniesieniu do posiadanego przez Państwa mienia.

Warunkowe ubezpieczenie utraty zysku często zapewnia pokrycie kosztów w obszarze „bezpośrednich” relacji między Państwa firmą a dostawcami lub odbiorcami, jednak czasami może zostać rozszerzone na dostawców Państwa dostawców – zwykle zwanych dostawcami „pośrednimi” lub „drugorzędnymi”. Takie pokrycie kosztów może wymagać m.in szczegółowej identyfikacji dostawców pośrednich.

W czasie pandemii COVID-19 i ostatnich niepokojów społecznych zaobserwowaliśmy istotną potrzebę zarządzania ryzykiem związanym z przerwami w działalności, kiedy to wiele firm zostało zmuszonych do zamknięcia na pewien okres i doświadczyło bezprecedensowych zakłóceń w łańcuchu dostaw, a w niektórych przypadkach doznało także fizycznych szkód na mieniu.

Zespół doradców Marsh może pomóc w ocenie ryzyka związanego z przerwami w działalności gospodarczej, a także w zrozumieniu, w jaki sposób taka przerwa może wpłynąć na działalność firmy. Przy tworzeniu planu zarządzania ryzykiem przyjmujemy podejście zespołowe.

Planowanie zapobiegawcze stanowi integralną część ograniczania ryzyka związanego z przerwami w działalności. Opracowanie zasad, które mają na celu zapobieganie powstawaniu szkód, może pomóc utrzymać Państwa firmę na właściwym torze. Z drugiej strony plan ten stanowi strategię w zakresie reagowania i ubezpieczenia, która w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń przyspieszy powrót do normalnego funkcjonowania.

Doradca ds. ryzyka może pomóc w dostosowaniu ubezpieczenia do zmieniających się zagrożeń, wdrożeniu odpowiednich strategii ograniczania ryzyka i wyborze najlepszego podejścia w dążeniu do odzyskania utraconych dochodów w przypadku wystąpienia strat.