Skip to main content

Przemysł lotniczy i kosmiczny

Ze względu na złożone i nieustannie zmieniające się ryzyko występujące w przemyśle lotniczym i kosmicznym, nasi specjaliści przygotowali dostosowane do Państwa potrzeb rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

Przemysł lotniczy i kosmiczny to złożony ekosystem napędzany transformacją cyfrową, innowacjami i wydajnością operacyjną. Wiele sektorów w branży wykorzystuje technologię do przyspieszenia rozwoju, inne zaś stoją przed ciągłymi wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19, nowymi regulacjami oraz redukcją kosztów strukturalnych.

Zmieniający się krajobraz ryzyka stwarza nowe możliwości a zarazem zagrożenia dla organizacji w całej branży — od linii lotniczych, lotnictwa ogólnego, przemysłu kosmicznego, aż po leasing i finansowanie. Specjalistyczna wiedza na temat rynku ubezpieczeń lotniczych i kosmicznych oraz odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem mają kluczowe znaczenie w zarządzaniu zmieniającymi się zagrożeniami, na które jest narażona branża oraz w wykorzystywaniu możliwości rozwoju i budowy odporności.

Nasz Zespół specjalistów w dziedzinie przemysłu lotniczego i kosmicznego we współpracy z Państwem, zapewni kompleksowe doradztwo w celu opracowania odpowiedniej strategii w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Dane, którymi dysponujemy oraz umiejętności analityczne umożliwiają nam dogłębne zrozumienie Państwa programu w kontekście sytuacji na rynku. Nasze bogate doświadczenie w zakresie szkód w przemyśle lotniczym i kosmicznym umożliwia obsługę zarówno największych i najbardziej złożonych, d jak i mniejszych szkód oraz ochronę Państwa interesów w kontaktach z ubezpieczycielami.

Dzięki współpracy możemy zwiększyć odporność Państwa organizacji, zmaksymalizować odzyskanie środków oraz obniżyć koszt ryzyka. 

US$1.8

mld USD składki z tytułu ubezpieczeń lotniczych i kosmicznych w 2020 r

325

ekspertów specjalizujących się w ubezpieczeniu przemysłu lotniczego i kosmicznego

22

centra Marsh na świecie dedykowane sektorowi lotniczemu i kosmicznemu

Często zadawane pytania

Zakres ochrony polis ubezpieczeniowych dla podmiotów z przemysłu lotniczego i kosmicznego znacznie różnić się w zależności od ubezpieczyciela. Niektórzy oferują parasolowe polisy majątkowe, NNW lub polisy OC, które obejmują szeroki zakres rodzajów ryzyka. Z kolei inni ubezpieczyciele oferują specjalistyczne produkty dla bardzo konkretnych zastosowań.

Typowe polisy obejmują następujące elementy, pojedynczo lub łącznie:

 • kadłub statku powietrznego i ubezpieczenie OC;
 • ubezpieczenie lotnicze (ubezpieczenie kadłuba i OC dla całej floty);
 • części i materiały;
 • OC Pracodawcy;
 • OC portów lotniczych i obsługi naziemnej;
 • ocalałe statki powietrzne;
 • starty statków kosmicznych (i związane z nimi zagrożenia);
 • wojny, terroryzm i ryzyka polityczne;
 • bezzałogowe statki powietrzne;
 • przerwy w prowadzeniu działalności.

Nasi specjaliści wspólnie z Państwem opracują rozwiązania dostosowane do potrzeb Państwa firmy.

Polisy zazwyczaj nie obejmują szkód, które znajdują się poniżej udziału własnego/lub nadwyżki bądź szkód spowodowanych działaniami złośliwymi. Złośliwe działania mogą obejmować wszelkie, które zostały wykonane umyślnie w celu uszkodzenia statku powietrznego, jak np. samobójstwa pilotów czy akty sabotażu ze strony pracowników. Za czyn złośliwy przyjmuje się także zestrzelenie statku powietrznego (nawet jeśli nie było one zamierzone). Aby pokryć tego rodzaju ryzyka, zwykle konieczne jest zakupienie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek wojny i aktów terroryzmu.

Jest to nazwa polisy majątkowej i NNW pokrywającej uszkodzenia statku powietrznego.

Ubezpieczenie to pokrywa koszty wynikające bezpośrednio z uszkodzeń kadłuba oraz pracy potrzebnej do naprawy statku powietrznego. W niektórych (ale nie we wszystkich) przypadkach ubezpieczenie to obejmuje także nieprzymocowane na stałe wyposażenie samolotu, np. pokładowe narzędzia nawigacyjne.

Jednakże nie obejmuje ono uszkodzeń ciała pasażerów lub jakichkolwiek szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z eksploatacją samolotu, ponieważ tego typu szkody pokrywa ubezpieczenie OC.

Wnioski o limit odpowiedzialności wynoszą od 5 mln USD do 100 mln USD lub więcej, w zależności od skali zagrożenia. Ubezpieczenie OC z tytułu użytkowania statku powietrznego, który nie jest własnością firmy zapewnia ochronę w przypadku, gdy firma ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia ciała (w tym pasażerów) oraz mienia osób trzecich w wyniku straty powstałej podczas korzystania ze statku powietrznego przez korporację lub pracownika, którzy nie byli jego właścicielami. Firma zostanie objęta ubezpieczeniem OC, jeżeli taki statek nie jest częściowo lub całkowicie jej własnością lub nie jest zarejestrowany ina daną korporację, jej spółki zależne lub podmioty powiązane.

Wszystkie przedsiębiorstwa działające w branży lotniczej i kosmicznej powinny rozważyć zakup kompleksowej polisy jako podstawy skutecznego zarządzania ryzykiem, w tym:

 • Linie lotnicze: główni przewoźnicy, przewoźnicy narodowi, przewoźnicy regionalni i przedsiębiorstwa transportowe.
 • Przemysł lotniczy: producenci głównych części i komponentów, porty lotnicze i dostawcy usług.
 • Lotnictwo ogólne: piloci helikopterów, właściciele oraz piloci samolotów firmowych, prywatne linie lotnicze i osoby korzystające z maszyn, które nie są ich własnością.
 • Przemysł kosmiczny: właściciele komercyjnych satelitów i statków kosmicznych.
 • Banki i instytucje finansowe: instytucje świadczące usługi kredytowe i leasingowe w tym sektorze.

Ze względu na wysokie ryzyko i kosztowne inwestycje, przedsiębiorstwa z branży lotniczej i kosmicznej wymagają specjalnej ochrony ubezpieczeniowej, aby móc w pełni chronić wszystkich interesariuszy oraz swoje mienie. 

Rozważając zakres ubezpieczenia, firmy z branży lotniczej i kosmicznej muszą określić ryzyko, na jakie narażone są ich własne aktywa oraz codzienna działalność. Ponadto linie lotnicze oraz firmy z branży lotnictwa ogólnego będą także potrzebować:

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: jego zakres obejmuje wszystkie elementy, które mogłyby zostać uszkodzone przez samolot, w tym urządzenia obsługi naziemnej oraz obiekty lotniska, na przykład hangary.
 • Ubezpieczenia OC pasażerów: pasażerowie zwykle nie są objęci standardowym ubezpieczeniem OC, dlatego transportujące ich samoloty będą wymagały dodatkowej ochrony. Obejmuje ono wszystkie rodzaje szkód z tytułu odpowiedzialności za wypadki, w tym odpowiedzialność prawną za ładunek.
 • Ubezpieczenia podczas lotu: ubezpieczenie to pokrywa wszelkie szkody, występujące podczas lotu lub na lądzie, takie jak skutki zagrożeń naturalnych lub wypadki podczas ruchu czy postoju samolotu.

Informacje na temat zgłaszania roszczeń za pośrednictwem Marsh