Skip to main content

Warunki użytkowania

Administratorem Strony Internetowej jest Marsh sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056751, NIP: 526-02-04-239, REGON: 011545870 („Administrator”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Warunkami Użytkowania strony internetowej. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się na przestrzeganie Warunków, nie są uprawnieni do korzystania ze Strony Internetowej, ani do przeglądania zawartych na niej treści.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED SKORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ

1. Administrator dokłada starań, by informacje udostępniane na Stronie Internetowej były aktualne i rzetelne. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się nieścisłości. Strona Internetowa może zawierać odniesienia do określonych ustaw i innych przepisów podlegających nowelizacjom. Okoliczność ta powinna być uwzględniana przy ocenie danej sprawy. Administrator nie gwarantuje kompletności i poprawności informacji znajdujących się na stronie.

2. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych na tej stronie internetowej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub korzystanie z jakichkolwiek stron internetowych ani wiadomości wysłanych lub otrzymanych przez Użytkownika.

3. Wszelkie obecne i przyszłe prawa autorskie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej związane ze Stroną Internetową znajdują się w posiadaniu ich właścicieli, tj. Administratora, partnerów będących podmiotami prowadzącymi bazy danych lub wszelkich innych osób trzecich uznanych za właścicieli tych praw. Użytkownicy nie nabywają żadnych praw związanych ze Stroną Internetową za wyjątkiem ograniczonego prawa do korzystania z niej zgodnie z Warunkami. Użytkownicy zgadzają się chronić prawa własności Administratora i jego licencjodawców, a także bezzwłocznie informować Administratora o znanych im przypadkach nieupoważnionego dostępu lub korzystania ze Strony Internetowej, które naruszają prawa Administratora.

4. Żadne materiały udostępniane na Stronie Internetowej nie mogą być utrwalane, zwielokrotniane oraz rozpowszechniane bez zgody Administratora, który jest właścicielem strony internetowej. Użytkownikom wolno drukować i pobierać dozwolone informacje oraz treści zawarte na Stronie Internetowej wyłącznie do swojego osobistego, niekomercyjnego użytku lub do niekomercyjnego użytku przez swoją organizację/firmę. Nie wolno oferować na sprzedaż, sprzedawać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób ani na jakichkolwiek nośnikach żadnych części Strony Internetowej ani jej zawartości. Użytkownikom nie wolno wykorzystywać fragmentów Strony Internetowej w ramach innej strony internetowej, za pomocą linku ani w jakikolwiek inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Aby uzyskać zgodę na takie wykorzystanie Strony Internetowej należy wysłać e-mail lub napisać na adres Administratora (dane kontaktowe zostały podane poniżej) podając następujące informacje: (a) nazwisko i imię lub nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za stronę techniczną linka(ów); (b) nazwę firmy/organizacji zamierzającej wykorzystać fragment Strony Internetowej; (c) adres e-mail i numer telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za stronę techniczną linka(ów); oraz (d) adres(y) strony internetowej, na której ma pojawić się link do Strony Internetowej. Użytkownikom nie wolno korzystać z nazwy „Marsh” ani korzystać z marki  „Marsh” bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

5. Użytkownikom nie wolno wykorzystywać Strony Internetowej dla jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i w szczególności Użytkownicy zgadzają się nie wysyłać, ani nie wykorzystywać, kopiować, upubliczniać ani pozwalać na upublicznianie materiałów, które mają charakter zniesławiający lub obsceniczny, lub które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub naruszają prawo do prywatności innej osoby. Użytkownicy zgadzają się nie wysyłać niezamówionych materiałów promocyjnych lub reklamowych, spamu i podobnych materiałów lub komunikatów, niezależnie od ich wielkości, które mogą zakłócać działanie Strony Internetowej lub korzystanie z tej strony przez innych Użytkowników.

6. Administrator zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez zawiadomienia, do poprawiania, modyfikowania, zmieniania, zawieszania lub trwałej likwidacji całości lub dowolnej części Strony Internetowej oraz do ograniczania lub zakazywania dostępu do niej.

7. Informacje zbierane za pośrednictwem niniejszej strony są traktowane jako poufne i nie zostaną ujawnione, zgodnie z naszą Polityką prywatności lub zgodami Użytkownika.

W ramach świadczenia usług dla naszych klientów, informacje te mogą być udostępniane w ramach Grupy Marsh & McLennan ("MMC") i wykorzystywane zarówno do celów badawczych, statystycznych, jak i zapobiegania przestępczości. Mogą być przekazywane do dowolnego kraju, w tym do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mogą być również wykorzystane w celu dostarczania klientom informacji na temat produktów i usług, które naszym zdaniem mogą być interesujące.

8. Użytkownicy powstrzymają się od wszelkich roszczeń wobec Marsh związanych z niewłaściwym wykorzystaniem tej strony lub naruszeniem niniejszych warunków.

9. Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które znajdują się poza kontrolą Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość lub poprawność zawartości, ani też za bezpieczeństwo na takich stronach. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko korzystania z takich stron. Kwestie te uregulowane zostały w Polityce Prywatności.

10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Warunków lub Polityki Prywatności Administrator może podjąć decyzję,  o odmowie dostępu do treści zawartych na Stronie Internetowej.

11. Niniejsza strona jest bezpłatnie dostarczana bez jakichkolwiek gwarancji. Marsh nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (z wyjątkiem obrażeń ciała lub śmierci spowodowanej zaniedbaniami lub oszustwami), niezależnie od tego, jaki mają związek z niniejszą witryną. W przypadku braku zgody na powyższe, Użytkownik powinien opuścić niniejszą stronę. Odpowiedzialność Marsh nie będzie ograniczona w przypadku śmierci lub obrażeń ciała bezpośrednio spowodowanych zaniedbaniem Marsh.

12. Warunki mogą być okresowo zmieniane przez Administratora, a wprowadzone zmiany będą obowiązywać bezzwłocznie po ich opublikowaniu na Stronie Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej po wprowadzeniu zmian do Warunków stanowi zgodę Użytkownika na takie zmiany.

13. Niniejsze warunki i treść tej strony podlegają polskiemu prawu, którego sądy mają wyłączną jurysdykcję.

14. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej strony internetowej lub jej Administratora należy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres:

Marsh Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
tel.: (22) 456 42 00
fax: (22) 456 43 00
e-mail: sekretariat@marsh.com