Skip to main content

Ubezpieczenia Finansowe i Profesjonalne

Specjaliści ds. ubezpieczeń finansowych i zawodowych Marsh tworzą rozwiązania, które pomagają zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, pracowników i pozwalają skupić się na prowadzeniu biznesu.

Współczesne organizacje stoją w obliczu niespotykanej wcześniej liczby zagrożeń - od naruszeń bezpieczeństwa cybernetycznego i danych, po niestabilność polityczną, szybko zmieniające się przepisy regulacyjne i prawne, kryzysy wizerunkowe, a nawet przestępczość zorganizowaną. Nie ustało też zagrożenie związane z pandemią COVID-19. Przedsiębiorstwa na całym świecie wciąż odczuwają jej skutki.

Próby uporania się z tymi wszystkimi ryzykami na własną rękę mogą przytłaczać. W tym przypadku z pomocą przychodzi zespół ds. ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych Marsh (FINPRO). Nasi doradcy posiadają specjalistyczną wiedzę branżową zdobywaną przez wiele lat, aby pomóc identyfikować ryzyka i zarządzać nimi. We współpracy z innymi spółkami Marsh McLennan, oferujemy kompleksowe rozwiązania, które wspierają innowacyjność i rozwój przedsiębiorstwa, chroniąc je przed rosnącymi ryzykami regulacyjnymi i prawnymi. Umożliwia to zwiększenie wartości dla akcjonariuszy przy jednoczesnym osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem.

Marsh jest liderem w branży i wyznacza standardy dla usług doradczych w zakresie ubezpieczeń dla kadry kierowniczej i zarządzania ryzykiem. Dokładamy wszelkich starań, aby klienci prowadzili swoją działalność w poczuciu bezpieczeństwa, bez względu na ryzyka, na które narażone jest przedsiębiorstwo.

Często zadawane pytania

Każda organizacja, w zależności od rodzaju branży, wielkości, liczby pracowników i procesów, mierzy się z unikalnymi ryzykami związanymi z odpowiedzialnością finansową i zawodową. Jednak część tych ryzyk jest bardziej powszechna.

W związku ze wzrostem zależności od gwałtownie rozwijającej się technologii i danych cyfrowych, bezpieczeństwo cybernetyczne stanowi coraz większe ryzyko dla większości branż, a szeroko nagłaśniane naruszenia i ataki, występują coraz częściej na całym świecie. Zespoły ds. bezpieczeństwa cybernetycznego i liderzy biznesowi wielu przedsiębiorstw nie są w stanie wyprzedzić pojawiających się ryzyk i w sytuacjach kryzysowych przyjmują podejście reakcyjne.

Inne rodzaje ryzyka związane z odpowiedzialnością finansową i zawodową obejmują przestępstwa „białych kołnierzyków”, codzienne błędy biznesowe i transakcyjne, wahania giełdowe, niespełnienie coraz bardziej rygorystycznych branżowych standardów regulacyjnych oraz molestowanie seksualne. Oprócz tych występuje również bardzo poważne ryzyko porwania pracowników i żądania okupu. Konsekwencjom finansowym wynikającym ze wszystkich tych ryzyk można zaradzić poprzez właściwe ubezpieczenia oraz plan zarządzania ryzykiem opracowany z pomocą zaufanych doradców.

Obecnie organizacje narażone są na wiele ryzyk. Dlatego konieczne są konkretne ubezpieczenia strategiczny plan zarządzania ryzykiem. Ryzyka te dotyczą najczęściej naruszeń danych i bezpieczeństwa cybernetycznego, praw własności intelektualnej i naruszenia patentów, globalnych i lokalnych wyzwań jurysdykcyjnych, decyzji lub postępowania dyrektorów i członków zarządu, świadczenia usług profesjonalnych, praktyk w zakresie zatrudnienia oraz fuzji i przejęć. Bez odpowiednich strategii ubezpieczeniowych i zarządzania ryzykiem, przedsiębiorstwo może być narażone na straty finansowe i reputacyjne, które mogą okazać się trudne do przezwyciężenia.

Specjaliści Marsh FINPRO wykorzystują wiodące w branży podejście oparte na danych. Dzięki niemu pomogą w ocenie i zrozumieniu ryzyk, na które narażona jest firma. Pomagamy klientom ograniczyć ryzyko i zarządzać nim, tak aby mogli podejmować świadome decyzje dotyczące ryzyka i wzmacniać swój biznes.

Istnieje szereg dostępnych polis finansowych i profesjonalnych, które mogą być dostosowane do ryzyk, na które narażona jest organizacja.

Powszechnie stosowana forma ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej i zawodowej oferuje ochronę w sytuacjach domniemanego zaniedbania zawodowego lub błędów i zaniechań (errors and omissions - E&O). Większość organizacji posiada pewien rodzaj ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej i zawodowej, który odpowiada temu opisowi.

Inne ubezpieczenia finansowe i profesjonalne warte rozważenia obejmują ubezpieczenia członków władz spółki (directors and officers - D&O), polisy cybernetyczne, a także ubezpieczenie od porwania i okupu. W zależności od sektora mogą być dostępne także bardziej wyspecjalizowane opcje ubezpieczenia.

W odniesieniu do zarządzania ryzykiem związanym z odpowiedzialnością finansową i zawodową, głównym celem powinno być zapobieganie. Pierwszy krok obejmuje identyfikację i ocenę rzeczywistych i potencjalnych ryzyk w organizacji. Najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest przeprowadzenie dyskusji z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, a także konsultacji z doświadczonymi doradcami ds. ryzyka, którzy mogą ocenić ryzyko, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo i zidentyfikować ryzyka nieoczywiste.

Po zidentyfikowaniu potencjalnych ekspozycji na ryzyko, warto stworzyć formalną strategię zarządzania ryzykiem. Strategia powinna zawierać szczegółowe informacje na temat sposobów zapobiegania lub przenoszenia różnych ryzyk oraz sposobu reagowania przedsiębiorstwa w razie ich wystąpienia.

Ubezpieczenie kadry kierowniczej zapewnia różne rodzaje ochrony dotyczące strat finansowych wynikających z kosztów obrony prawnej, wyroków lub ugód sądowych. Obejmuje ubezpieczenie członków władz spółki oraz od ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu praktyk zatrudnienia (EPL lub EPLI), jak również odpowiedzialność powierniczą, przestępstwa oraz porwania i żądania okupu. Jego celem jest pomoc przedsiębiorstwom publicznym, prywatnym i podmiotom sektora non-profit w radzeniu sobie z różnymi ryzykami prawnym, które mogą powstać w wyniku codziennej działalności zarządczej.

Ubezpieczenie D&O zapewnia ochronę dyrektorom i członkom zarządu przedsiębiorstwa w przypadku oskarżenia o nieprawidłowości w wykonywaniu swoich obowiązków zarządczych. Ubezpieczenie D&O ma szczególne znaczenie, gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie wypłacić lub odmawia wypłaty odszkodowania swoim dyrektorom i członkom zarządu, co może mieć miejsce w kontekście pochodnych sporów sądowych lub niewypłacalności firmy. Ubezpieczenie D&O chroni majątek osobisty tych dyrektorów i członków zarządu, gdy przedsiębiorstwo, dla którego pracują, nie jest skłonne lub nie może pokryć kosztów obrony oraz kosztów w zakresie wszelkich ugód lub wyroków, w związku z którymi zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

Przejęcie przedsiębiorstwa może mieć wpływ na ubezpieczenie dla członków zarządu, od odpowiedzialności za praktyki zatrudnienia (EPL lub EPLI), odpowiedzialności powierniczej, ryzyk cybernetycznych oraz błędów i zaniechań. Należy przeprowadzić przegląd wszystkich obowiązujących polis, aby ustalić, czy mogą być kontynuowane, czy powinny zostać rozszerzone lub anulowane, w zależności od okoliczności przejęcia.

Gdy przedsiębiorstwo rozważa wydzielenie spółki zależnej w nową i odrębną spółkę publiczną, należy ocenić dwie istotne kategorie ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej i zawodowej: 1) pokrycie kosztów roszczeń w związku z domniemanymi czynami bezprawnymi przed wydzieleniem; oraz 2) pokrycie kosztów roszczeń w związku z domniemanymi czynami bezprawnymi po wydzieleniu. Ochrona powinna być dostosowana do postanowień dotyczących odpowiedzialności zawartych w umowie transakcyjnej. Nowy podmiot może potrzebować innych rodzajów ochrony ubezpieczeniowej, aby zabezpieczyć się na przyszłość, takich jak ubezpieczenie od odpowiedzialności za praktyki zatrudnienia, odpowiedzialności powierniczej, przestępstw oraz porwania i żądania okupu.

Powiernik to osoba, która zarządza inwestycjami, np. zarządzający funduszem emerytalnym. Ubezpieczenie od odpowiedzialności powierniczej chroni aktywa osobiste tych powierników przed kosztami obrony i karami, jeżeli zostaną oni pozwani za decyzje, które podjęli w imieniu programu świadczeń pracowniczych lub innych inwestorów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu praktyk zatrudnienia, znane również jako EPL lub EPLI, zostało stworzone na wypadek roszczeń dotyczących zarzutów molestowania seksualnego, dyskryminacji, działań odwetowych i innych bezprawnych czynów związanych z zatrudnieniem. Dla przedsiębiorstwa stanowią one jedną z potencjalnie najbardziej szkodliwych ekspozycji na ryzyko i wiążą się z coraz wyższymi odszkodowaniami w sądach amerykańskich i w innych jurysdykcjach. Pozwy sądowe związane z EPL mogą prowadzić nie tylko do strat finansowych, ale także powodować nieodwracalne szkody dla reputacji organizacji.

Roszczenia w związku z EPL należą do najczęściej składanych roszczeń wobec przedsiębiorstw i mogą być wnoszone w imieniu jednostek lub grup. Decyzje dotyczące zatrudnienia związane ze zwolnieniami wynikającymi z COVID-19 i powrotem do pracy zwiększyły ryzyko, na jakie narażone są przedsiębiorstwa w tym obszarze.

Ekspozycją na ryzyko często niedostrzeganą przez przedsiębiorstwa jest odpowiedzialność za błędy i zaniechania (E&O). Zgodnie z definicją E&O jest faktycznym lub domniemanym działaniem, błędem lub zaniechaniem, oświadczeniem nieprawdziwym, oświadczeniem wprowadzającym w błąd lub naruszeniem obowiązku powierniczego lub innego obowiązku popełnionym podczas świadczenia lub zaniechania świadczenia usług profesjonalnych.

Zachęcamy do rozważenia ubezpieczenia od odpowiedzialności za błędy i zaniechania, jeśli przedsiębiorstwo:

  • świadczy usługi za opłatą, zwłaszcza w dziedzinie technologii;
  • świadczy usługi w zakresie instalacji, integracji, wsparcia, utrzymania lub pokrewne;
  • wytwarza, prowadzi dystrybucję lub sprzedaż oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego, produktów telekomunikacyjnych i/lub komponentów;
  • tworzy, publikuje, rozpowszechnia lub dystrybuuje treści (niezależnie od tego, czy pobiera za nie opłaty).

Nasz Zespół

Placeholder Image

Małgorzata Splett

Dyrektor Działu FINPRO i PEMA

  • Poland