Skip to main content

Rynek private equity, fuzje i przejęcia

Możliwości rozwoju w obszarze rynku private equity, fuzji i przejęć wiążą się ze znacznym ryzykiem, jakie stwarza każda nowa inwestycja i transakcja. Nasi specjaliści pomagają w przeprowadzeniu transakcji w szybki, dokładny i łatwy sposób, wykorzystując metody ograniczania ryzyka chroniących Państwa inwestycje.

W ostatnich latach globalne firmy sektora private equity nabrały wielkiego znaczenia w świecie finansów. Dzięki zakupom od klientów indywidualnych i funduszy, które angażują się w różne przedsięwzięcia, udało im się przejąć kontrolę nad aktywami wartymi biliony dolarów. Do roku 2025 udziały sektora private equity mają osiągnąć wartość co najmniej 5 bilionów USD.

W wysoce konkurencyjnym świecie biznesu firmy private equity oraz przedsiębiorstwa publiczne i prywatne poszukują wszelkich możliwości rozwoju. W tym celu przejmują inne firmy, łączą się z aktualnymi i potencjalnymi konkurentami lub pozbywają się aktywów, które nie generują już wartości. Te działania mają duży potencjał w zakresie generowania dochodów, a w niektórych przypadkach są wręcz niezbędne do przetrwania.

Fuzje, przejęcia i dywestycje należą do najbardziej ryzykownych i skomplikowanych transakcji biznesowych. Wiele z nich kończy się niepowodzeniem z powodu zmiennych warunków rynkowych, braku możliwości sfinalizowania transakcji lub innych trudności. Przedsiębiorstwa private equity są narażone na dodatkowe ryzyko. Instytucjonalne zabezpieczenie firmy nie zawsze zapewnia partnerom ochronę przed skutkami finansowymi nierozważnych decyzji inwestycyjnych.

Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu, nasz globalny Zespół specjalizujący się w zakresie private equity, fuzjach i przejęciach zapewni Państwu wsparcie w analizach, finalizowaniu transakcji transgranicznych i krajowych, a także w zarządzaniu ryzykiem związanym z kupnem i sprzedażą spółki. Pomagamy nabywcom różnicować oferty, a sprzedawcom wychodzić z inwestycji przy minimalnym poziomie ekspozycji na gwarancję.

Nasi specjaliści są przygotowani do sprostania wyzwaniom związanym z ubezpieczeniem i zarządzaniem ryzykiem poprzez rozumienie, szacowanie i ograniczanie ryzyka w całym cyklu życia inwestycji. Wspieramy Klientów pomagając w zwiększaniu wartości transakcji, poprawieniu wyników wyceny i osiągnięciu efektywności operacyjnej w całym portfelu – od rozwiązań przedzakupowych, transakcyjnych i integracyjnych po obsługę portfela i transakcje po zakupie.

25+

lat doświadczenia w branży

4000+

transakcji realizowanych co roku w wielu branżach na całym świecie

65+

programów zarządzania portfelami na całym świecie

300+

specjalistów na całym świecie, w tym ponad 100 specjalistów ds. ryzyka transakcji

Często zadawane pytania

Sektor private equity nadal est narażony na ewoluujące ryzyka, w tym:

 • Ryzyko operacyjne
 • Zwiększoną presję inwestorów związaną z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z zarządzaniem (ESG)
 • Zagrożenia cybernetyczne
 • Zagrożenia geopolityczne
 • Rozwój strategii zarządzania talentami, które przyczyniają się do rozwoju potencjału technologicznego

W celu obniżenia kosztów, zachowania płynności, ochrony aktywów i wzmacniania potencjału ludzkiego, firmy private equity powinny podjąć działania dla optymalizacji swoich strategii ubezpieczeniowych i ograniczania ryzyka.

Globalny krajobraz ryzyka w obszarze fuzji i przejęć ulega zmianom. Wyzwania, przed którymi stoją firmy zawierające transakcje, to:

 • Ryzyko operacyjne: błędy transakcyjne, kwestie dotyczące zgodności z przepisami lub niewłaściwa weryfikacja różnych stron transakcji powodująca konsekwencje w postaci strat finansowych.
 • Czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG): w odpowiedzi na zwiększoną presję ze strony inwestorów, aby stać się atrakcyjnym partnerem transakcji, firmy zawierające transakcje muszą odpowiednio ocenić swoje podejście do ESG.
 • Zarządzanie talentami: zarządzanie różnicami kulturowymi w miejscu pracy i zapewnienie pracownikom możliwości dostosowania się do nowych technologii odgrywa ważną rolę w sukcesie transakcji.
 • Zagrożenia cybernetyczne: wraz z wdrażaniem nowych technologii zapewniających lepszą łączność z Klientami, firmy są narażone na coraz większe zagrożenia cybernetyczne.
 • Zmiany legislacyjne: przestrzeganie ciągle zmieniających się przepisów, np. wymogów dotyczących ubezpieczenia podatkowego jest trudne, a pominięcie może powodować wysokie kary.

zWsparcie brokera ubezpieczeniowego może pomóc w zoptymalizowaniu środków ograniczających ryzyko i zarządzaniu w zmieniającym się środowisku ryzyka.

Podczas każdej transakcji M&A może wystąpić szereg zagrożeń lub komplikacji, które mogą powodować konsekwencje finansowe. Brak procedury due diligence, odpowiedniego planu zarządzania ryzykiem i programu ubezpieczenia może prowadzić do wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń lub błędnych wycen. Potencjalne zagrożenia mogą obejmować:

 • nieuwzględnienie podwyżki ubezpieczenia w budżecie ubezpieczeniowym;
 • niedostateczne rezerwy lub brak rezerw na straty własne w bilansie otwarcia;
 • luki w planie ubezpieczeniowym sprzedawcy lub w klauzulach umowy ubezpieczenia;
 • niezrozumiałe zapisy w umowie sprzedaży i zakupu.

Świadomość, oszacowanie i planowanie rezerw dotyczących tych kwestii pozwoli na obniżenie kosztów, poprawę zdolności negocjowania cen, sprawniejszą i szybszą integrację, przygotowanie bardziej korzystnych umów sprzedaży i zakupu oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieoczekiwanych kosztów.

Specjaliści Marsh, dzięki doświadczeniu i dogłębnym analizom due diligence, pomogą Państwu w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i przekształcaniu trudności w szanse dla pomyślnego zawarcie transakcji.

Każda organizacja dokonująca fuzji lub przygotowująca się do przejęcia jednej lub więcej firm potrzebuje ochrony w postaci ubezpieczenia. Liczba transakcji, które kończą się niepowodzeniem pokazuje, że plan ochrony i zarządzania ryzykiem jest obowiązkowy.

Jednak uświadamianie tych ryzyk w procesie przystąpienia do procesu fuzji nie gwarantuje sukcesu. Ważna jest współpraca z ekspertami specjalizującymi się w zakresie ryzyka, którzy pomogli innym firmom osiągnąć najlepsze rezultaty rezultaty fuzji i przejęć.

Ubezpieczyciele stają się coraz bardziej świadomi kwestii ryzyka private equity i zagadnień z nim związanych. Nie istnieje uniwersalnego rozwiązania pasującego do każdego przypadku. Należy wybrać rodzaj ochrony odpowiedni dla firmy i aktywów wchodzących w skład portfela.

Kilka rozwiązań ubezpieczeniowych może być szczególnie korzystnych dla przedsiębiorstw private equity, w tym:

 • Ubezpieczenie w zakresie M&A i ryzyka transakcyjnego: ułatwia przeprowadzenie transakcji i przenosi zobowiązania na rynek ubezpieczeń.
 • Oświadczenia i gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje i ubezpieczenia odpowiedzialności: chronią nabywcę przed naruszeniem oświadczeń sprzedawcy.
 • Ubezpieczenie podatkowe: może pomóc w zarządzaniu zidentyfikowanymi zagrożeniami podatkowymi i nieoczekiwanym ryzykiem finansowym związanym z transakcją, jak również innymi zagrożeniami warunkowymi, które mogą mieć wpływ na sukces transakcji.
 • Rozwiązania w zakresie ubezpieczeń portfela: oferują ogólne podejście do zarządzania ryzykiem dla całego portfela.

Dzięki dopasowanym do ryzyk polisom ubezpieczeniowym tworzonym przez doświadczonych specjalistów, mogą Państwo bezpiecznie realizować umowy i tworzyć długoterminową ochronę portfela.

Strategicznie zaprojektowany program ubezpieczeniowy obejmujący wszystkie etapy od pozyskiwania funduszy, przejęcia i zarządzania aktywami, po dezinwestycje i fazy wyjścia, może pomóc firmom private equity w osiągnięciu sukcesu finansowego.

Usługi, które mogą poprawić wartość portfela firmy w całym cyklu życia inwestycji:

 • Przy pozyskiwaniu kapitału: kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach partnerstwa ogólnego może chronić osoby zawodowo zajmujące się funduszami i inwestycjami przed nieuniknionym ryzykiem.
 • Podczas wdrażania kapitału, przed i po przejęciu: analiza ryzyka i ubezpieczeń może pomóc uniknąć problemów, rozwiązania w zakresie ryzyka transakcyjnego mogą umożliwić sfinalizowanie transakcji, a wsparcie w zakresie integracji po przejęciu może zapewnić płynne przejście.
 • Zarządzanie kapitałem: stosowanie strategii optymalizacji ryzyka i redukcji kosztów w okresie posiadania prawa własności może poprawić wyniki finansowe. Dysponowanie dedykowanymi zasobami wsparcia w zakresie szkód może pomóc w sprawnym przebiegu procesu likwidacji szkód.
 • Przy finalizacji: przedinwestycyjna analiza ryzyka i ubezpieczenia sprzedawcy może ujawnić potencjalne ryzyko. Analiza rozwiązań dotyczących ubezpieczenia ryzyka transakcyjnego sprzedawcy może pomóc w uzyskaniu korzystnych wyników transakcji, a usługi związane z IPO i SPAC mogą pomóc w płynnym wyjściu z inwestycji.

Ubezpieczenie M&A i ryzyka transakcyjnego, w połączeniu z kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania ryzykiem, są istotnymi elementami, które przyczyniają się do zapewnienia sukcesu transakcji. Usługi due diligence w zakresie ubezpieczeń i ryzyka są niezbędne do weryfikacji obszarów ekspozycji lub ukrytych zobowiązań.

Ze względu na złożoność przepisów podatkowych, zarówno globalnych, jak i lokalnych, produkty obejmujące zobowiązania podatkowe są szczególnie korzystne dla ograniczenia ryzyka transakcji. Powiązane rozwiązania, które umożliwiają pomyślne zawarcie transakcji, obejmują oświadczenia i gwarancje oraz ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu podatków warunkowych.

Stosowanie całościowego podejścia do zarządzania ryzykiem poprzez program ubezpieczenia portfela zakupów, może pomóc w kontrolowaniu kosztów i zarządzaniu zmiennością. Dzięki współpracy z odpowiednim doradcą ubezpieczeniowym, firmy private equity mogą przyjąć całościowe, skoordynowane podejście do ryzyka, które może przynieść lepsze wyniki.

Korzystanie z platformy zakupowej dla ubezpieczeń portfelowych nie tylko zapewnia scentralizowany nadzór nad całym portfelem, ale także pomaga w lepszym szacowaniu i zarządzaniu ryzykiem portfela, które prowadzi do zmniejszenia kosztów, większej wydajności operacyjnej i lepszych wycen po wyjściu z inwestycji.

Współpracujemy z menedżerami aktywów alternatywnych, firmami private equity, inwestorami infrastrukturalnymi i innymi podmiotami z tego sektora w celu właściwego zarządzania ryzykiem i zabezpieczania aktywów. Korzystamy również z grupowych programów zakupów, aby maksymalizować siłę nabywczą i minimalizować koszty w trakcie inwestycji i po jej zakończeniu.

Rosnąca siła finansowa przedsiębiorstw private equity wiąże się z ryzykiem, które ciągle wzrasta. Kluczowe znaczenie dla każdej organizacji działającej w tej branży ma uzyskanie specjalistycznej ochrony ubezpieczeniowej dla swoich portfeli.

Ponadto, działania organizacji mogą być kontrolowane przez organy administracji publicznej. Nawet jeśli są Państwo pewni stabilności i bezpieczeństwa transakcji, mogą wystąpić problemy prawne, regulacyjne i finansowe.

Nasz Zespół specjalizujący się w zakresie private equity opracuje dostosowane do Państwa potrzeb rozwiązania w zakresie oceny ryzyka, zarządzania i transferu, i udzieli wsparcia w ograniczeniu ryzyka przy zakupie lub sprzedaży aktywów.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Małgorzata Splett

Dyrektor Działu FINPRO i PEMA

 • Poland