Private equity, fuzje i przejęcia

Ogromne możliwości rozwoju w obszarze private equity, fuzji i przejęć wiążą się ze znacznym ryzykiem, jakie stwarza każda nowa inwestycja i umowa. Nasi specjaliści pomagają w szybkim, dokładnym i łatwym prowadzeniu transakcji przy użyciu metod ograniczania ryzyka chroniących inwestycję klienta.

W ostatnich latach globalne firmy sektora private equity stały się znaczącą siłą w świecie finansów. Dzięki zakupom od zamożnych klientów indywidualnych i funduszy, które angażują się w różne przedsięwzięcia, udało im się przejąć kontrolę nad aktywami o wartości bilionów dolarów. Do roku 2025 udziały sektora private equity mają osiągnąć wartość co najmniej 5 bilionów USD.

W wysoce konkurencyjnym świecie biznesu firmy private equity oraz przedsiębiorstwa publiczne i prywatne poszukują wszelkich możliwości rozwoju. W tym celu przejmują inne firmy, łączą się z aktualnymi i potencjalnymi konkurentami lub zbywają aktywa, które nie generują już wartości. Te kierunki działania mają duży potencjał w zakresie generowania dochodów, a w niektórych przypadkach są wręcz niezbędne do przetrwania.

Fuzje, przejęcia i dywestycje należą do najbardziej ryzykownych i skomplikowanych transakcji biznesowych. Wiele z nich kończy się niepowodzeniem z powodu zmiennych warunków rynkowych, niemożności sfinalizowania transakcji lub innych niemożliwych do przezwyciężenia trudności. Przedsiębiorstwa private equity stoją w obliczu dodatkowego ryzyka – instytucjonalne zabezpieczenie firmy nie zawsze zapewnia partnerom ochronę przed skutkami finansowymi nierozważnych decyzji inwestycyjnych.

Nasz globalny zespół ds. private equity, fuzji i przejęć ma ponad 25-letnie doświadczenie w analizie, wsparciu i finalizowaniu transakcji transgranicznych i krajowych, a także w zarządzaniu ryzykiem związanym z zakupami i sprzedażą. Pomagamy nabywcom różnicować oferty, a sprzedawcom wychodzić z inwestycji przy minimalnym poziomie ekspozycji na gwarancję.

Nasi specjaliści są gotowi sprostać wyzwaniom związanym z ubezpieczeniem i zarządzaniem ryzykiem, rozumiejąc, obliczając i łagodząc ryzyko w całym cyklu życia inwestycji. Służymy klientowi pomocą w zwiększaniu wartości transakcji, poprawie wyników wyceny i osiągnięciu doskonałości operacyjnej w całym portfolio – od rozwiązań przedzakupowych, transakcyjnych i integracyjnych po obsługę portfela i transakcje po zakupie.

Powiązane artykuły

25+

lat doświadczenia w branży

4000+

transakcji realizowanych co roku w wielu branżach na całym świecie

65+

programów zarządzania portfelami na całym świecie

300+

specjalistów na całym świecie, w tym ponad 100 specjalistów ds. ryzyka transakcji

Często zadawane pytania

Sektor private equity nadal boryka się z ewoluującym ryzykiem, w tym:

 • Ryzykiem operacyjnym
 • Zwiększoną presją inwestorów związaną z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z zarządzaniem (ESG)
 • Zagrożeniami cybernetycznymi
 • Zagrożeniami geopolitycznymi
 • Opracowywaniem strategii zarządzania talentami, które zachęcają do rozwoju potencjału technologicznego

Aby ograniczyć koszty, zachować płynność, chronić aktywa i wzmacniać potencjał ludzki, firmy private equity powinny podjąć kroki w celu optymalizacji swoich strategii ubezpieczeniowych i ograniczających ryzyko.

Globalny krajobraz ryzyka w obszarze fuzji i przejęć ulega zmianom. Wyzwania, przed którymi stają zawierający transakcje, to:

 • Ryzyko operacyjne: błędy transakcyjne, kwestie dotyczące zgodności z przepisami lub niewłaściwa weryfikacja różnych stron transakcji z konsekwencjami w postaci strat finansowych.
 • Czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG): w odpowiedzi na zwiększoną presję ze strony inwestorów zawierający transakcje muszą odpowiednio ocenić swoje podejście do ESG, aby stać się atrakcyjnym partnerem transakcji.
 • Zarządzanie talentami: zarządzanie różnicami kulturowymi w miejscu pracy i zapewnienie pracownikom możliwości dostosowania się do nowych technologii odgrywa ważną rolę w sukcesie transakcji.
 • Zagrożenia cyberbezpieczeństwa: w miarę wdrażania nowych technologii zapewniających lepszą łączność z klientami firmy stają w obliczu coraz większych zagrożeń cybernetycznych.
 • Zmiany legislacyjne: śledzenie na bieżąco ciągle zmieniających się przepisów, np. wymogów dotyczących ubezpieczenia podatkowego, nie jest łatwe i może być przyczyną wysokich kar.

Aby sprostać tym wyzwaniom, należy rozważyć skorzystanie z pomocy pośrednika, który może zoptymalizować środki zmniejszające ryzyko i pomóc w poruszaniu się w tym rozwijającym się otoczeniu ryzyka.

Każda transakcja M&A charakteryzuje się szeregiem ekspozycji lub komplikacji mających konsekwencje finansowe. Brak procedury due diligence oraz zaawansowane planowanie ryzyka i ubezpieczenia może prowadzić do niespodzianek lub błędnych wycen. Potencjalne zagrożenia mogą obejmować:

 • nieuwzględnienie podwyżki ubezpieczenia w budżecie ubezpieczenia;
 • niedostateczne rezerwy lub brak rezerw na poczet strat własnych w bilansie otwarcia;
 • luki w planie ubezpieczeniowym sprzedawcy lub w klauzulach umowy ubezpieczenia;
 • niejasności w umowie sprzedaży i zakupu.

Świadomość, kwantyfikacja i planowanie rezerw dotyczących tych kwestii pozwoli na obniżenie kosztów, poprawę zdolności negocjowania cen, płynniejszą i szybszą integrację, ulepszenie umów sprzedaży i zakupu oraz zmniejszenie ekspozycji na nieoczekiwane koszty.

Dobry broker z dużym doświadczeniem i możliwością przeprowadzenia dogłębnej analizy due diligence, taki jak firma Marsh, może zidentyfikować te potencjalne zagrożenia i przekształcić przeszkody w szanse na pomyślne zawarcie umowy.

Mówiąc krótko, każda organizacja dokonująca fuzji lub przygotowująca się do przejęcia jednej lub więcej firm potrzebuje poduszki bezpieczeństwa w postaci ubezpieczenia. Już sama liczba sposobów, na jakie transakcje takie mogą i pójdą źle, pokazuje, że plan ochrony i zarządzania ryzykiem jest obowiązkowy.

Niemniej jednak bycie świadomym tego ryzyka w momencie przystąpienia do procesu fuzji nie oznacza gwarancji sukcesu. Ważne jest, aby współpracować ze specjalistami z zakresu ryzyka, którzy już pomogli innym osiągnąć najlepsze wyniki w zakresie fuzji i przejęć.

Ubezpieczyciele stają się coraz bardziej świadomi kwestii ryzyka private equity i priorytetów. Nie ma uniwersalnego rozwiązania pasującego do każdego przypadku. Należy wybrać zabezpieczenia dla firm i pozostałych aktywów wchodzących w skład portfela.

Jednakże kilka rozwiązań ubezpieczeniowych może być szczególnie korzystnych dla przedsiębiorstw private equity, w tym:

 • Ubezpieczenie w zakresie M&A i ryzyka transakcyjnego: ułatwia to transakcje i przenosi zobowiązania na rynek ubezpieczeń.
 • Oświadczenia i gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje i ubezpieczenia od odpowiedzialności: chroni to nabywcę przed naruszeniem oświadczeń sprzedawcy.
 • Ubezpieczenie podatkowe: może to pomóc w zarządzaniu zidentyfikowanymi zagrożeniami podatkowymi i nieoczekiwanymi ekspozycjami finansowymi transakcji, jak również innymi ryzykami warunkowymi, które mogą mieć wpływ na powodzenie transakcji.
 • Rozwiązania w zakresie ubezpieczeń portfelowych: oferują one zagregowane podejście do zarządzania ryzykiem dla całego portfela.

Doświadczony broker może tworzyć dostosowane do ryzyka polisy ubezpieczeniowe, dzięki czemu można bezpiecznie realizować umowy i stworzyć długoterminową ochronę portfela.

Od pozyskiwania funduszy, przejęcia i zarządzania aktywami po zbycie i etapy wyjścia – strategicznie zaprojektowany program portfela ubezpieczeń może pomóc firmom private equity w osiągnięciu sukcesu finansowego.

Badanie tych usług może poprawić wartość portfela firmy w całym cyklu życia inwestycji:

 • Przy pozyskiwaniu kapitału: kompleksowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach partnerstwa ogólnego może chronić osoby zawodowo zajmujące się funduszami i inwestycjami przed nieodłącznym ryzykiem.
 • Podczas wdrażania kapitału, przed i po przejęciu: należyta staranność w zakresie ryzyka i ubezpieczeń może pomóc uniknąć pułapek, rozwiązania dla ryzyka transakcyjnego mogą umożliwić finalizowanie transakcji, a wsparcie integracji po przejęciu może zapewnić płynne przejście.
 • Zarządzanie kapitałem: stosowanie strategii optymalizacji ryzyka i redukcji kosztów w okresie posiadania prawa własności może poprawić wyniki finansowe. Dysponowanie dedykowanymi zasobami wsparcia roszczeń może wspierać sprawny proces ich zgłaszania.
 • Przy finalizacji: analiza przedinwestycyjna ryzyka dostawcy i ubezpieczenia może ujawnić potencjalne ryzyko, analiza rozwiązań dotyczących ubezpieczenia ryzyka transakcyjnego skoncentrowanego na sprzedawcy może pomóc w uzyskaniu pozytywnych wyników transakcji, a usługi IPO i SPAC mogą pomóc w płynnym wyjściu z inwestycji.

Ubezpieczenie w zakresie M&A i ryzyka transakcyjnego w połączeniu z kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania ryzykiem są istotnymi elementami, które pomagają zapewnić sukces transakcji. Usługi due diligence dla ubezpieczeń i ryzyka są niezbędne do weryfikacji obszarów ekspozycji lub ukrytych zobowiązań.

Ze względu na złożoność przepisów podatkowych, zarówno globalnych, jak i lokalnych, produkty obejmujące zobowiązania podatkowe są szczególnie korzystne dla zmniejszenia ryzyka transakcji. Powiązane rozwiązania, które umożliwiają pomyślne zawarcie transakcji, obejmują oświadczenia i gwarancje oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu podatków warunkowych.

Stosowanie zagregowanego podejścia do zarządzania ryzykiem za pośrednictwem programu ubezpieczenia portfela zakupów może pomóc w kontrolowaniu kosztów i zarządzaniu zmiennością. Dzięki współpracy z właściwym doradcą ubezpieczeniowym firmy private equity mogą przyjąć całościowe, skoordynowane podejście do ryzyka, co z kolei może przynieść lepsze wyniki.

Korzystanie z platformy zakupowej dla ubezpieczeń portfelowych nie tylko zapewnia scentralizowany nadzór nad całym portfelem, ale także pomaga w lepszym szacowaniu i zarządzaniu ryzykiem portfela, co prowadzi do zmniejszenia kosztów, większej wydajności operacyjnej i lepszych wycen po wyjściu.

Współpracujemy z zarządcami aktywów alternatywnych, firmami private equity, inwestorami infrastrukturalnymi i innymi podmiotami w tym sektorze, aby odpowiednio zarządzać ryzykiem i zabezpieczać aktywa. Korzystamy również z programów zakupów grupowych, aby maksymalizować siłę nabywczą i minimalizować koszty w trakcie inwestycji i po jej zakończeniu.

Rosnąca siła finansowa przedsiębiorstw private equity zbiega się z ryzykiem, które do dnia dzisiejszego również wzrasta. Kluczowe znaczenie dla każdej organizacji działającej w tej dziedzinie ma uzyskanie wyspecjalizowanego pokrycia dla swoich portfeli.

Ponadto działania organizacji mogą być przedmiotem wnikliwej analizy ze strony organów administracji publicznej. Nawet jeśli masz pewność co do stabilności i bezpieczeństwa transakcji, mogą pojawić się niespodzianki prawne, regulacyjne i finansowe.

Poprzez zaangażowanie naszego zespołu private equity w celu opracowania dostosowanego do potrzeb rozwiązania w zakresie oceny ryzyka, zarządzania i transferu, można składać oferty lub zbywać aktywa z większą pewnością, że ryzyko zostanie maksymalnie ograniczone.

Nasz Zespół

Image placeholder

Małgorzata Splett

Dyrektor Działu FINPRO i PEMA

 • Poland