Skip to main content

Zmiany klimatu i zrównoważony rozwój

W miarę jak organizacje będą wprowadzać strategie dotyczące zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju, będą napotykać na nowe zagrożenia i możliwości, którym trzeba będzie sprostać.

Wnioski na temat globalnego ryzyka

BRINK, cyfrowy serwis informacyjny gromadzi aktualne opinie ekspertów z całego świata specjalizujących się w zarządzaniu ryzykiem, aby dostarczyć informacji o decyzjach biznesowych i politycznych dotyczących krytycznych wyzwań, w tym związanych ze zmianami klimatu i zrównoważonym rozwojem.

Indeks ryzyka powodziowego opracowany przez Marsh McLennan

Powódź stanowi jeden z najpowszechniejszych rodzajów klęski żywiołowej, a mimo to koszty szkód jakie może spowodować są wciąż niedoszacowane. Mając na uwadze fakt, że zmiany klimatyczne, trendy ekonomiczne i demograficzne oraz niedostatek inwestycji w budowanie odporności powodują wzrost ryzyka, nadszedł czas, aby ponownie przemyśleć podejście do ryzyka powodziowego.

Rating Ryzyka ESG

Ocena ryzyka na podstawie analizy wyników organizacji w zakresie czynników ESG (środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny).

Zmiany klimatu i zrównoważony rozwój

Odkrywanie nowych możliwości istotnych dla przyszłości naszego świata

W jaki sposób Marsh może wesprzeć Państwa działalność?

Obecnie firmy z każdego sektora dostosowują tradycyjne modele biznesowe, aby wzmocnić swoje strategie zrównoważonego rozwoju i zmniejszyć wpływ swojej organizacji na klimat. Zmiany te następują wraz z rosnącą częstotliwością i dotkliwością wyjątkowych zjawisk pogodowych, które wystawiają na próbę odporność organizacji.

Umiejętność przewidywania, mierzenia i zarządzania ryzykiem będzie kluczową zaletą w okresie przejściowym. Marsh pomaga firmom zapewnić odporność w trakcie procesu transformacji: analizujemy zmieniające się środowisko ryzyka, przygotowujemy na nieprzewidziane zdarzenia oraz ubezpieczamy od nowych rodzajów ryzyka.

Nasi eksperci pozwolą spojrzeć na zarządzanie ryzykiem z perspektywy czynników ESG (z ang. Environmental, Social, Governance), pomagając w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej i handlowej. Wspólnie opracujemy plan, który będzie wspierał stabilność finansową Państwa firmy, uczestnicząc w tworzeniu świata, który będzie przyjazny dla przyszłych pokoleń.

Często zadawane pytania

Każda firma jest narażona jest na zagrożenia charakterystyczne dla jej codziennej działalności, jednak zmiany klimatu przyspieszyły rozwój kilku głównych obszarów ryzyka, w tym:

  • Zagrożenia fizyczne: Dotkliwe pożary, rekordowe fale upałów i intensywne powodzie – potencjalne szkody fizyczne spowodowane zmianami klimatu dotyczące ludzi, mienia czy łańcuchów dostaw, mogą nieść poważne straty dla firm na całym świecie. Te zmieniające się zjawiska naturalne stwarzają również nowe wyzwania w zakresie zarządzania ryzykiem i utrzymania stabilności, zwłaszcza że niektóre ubezpieczenia stają się trudniejsze do uzyskania.
  • Związane ze zmianami: Proces dostosowywania się do gospodarki niskoemisyjnej będzie wiązał się z nowymi zagrożeniami, w tym zmianami w polityce, technologii i nastrojach inwestorów, którym będzie trzeba będzie wyjść naprzeciw. 
  • Reputacja firmy: Organizacje będą musiały identyfikować, priorytetyzować i podejmować działania w ramach konkretnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i klimatu. Potencjalne skutki finansowe i wizerunkowe zaniechania tych działań mogą być równie kosztowne, jak fizyczne szkody spowodowane samym zdarzeniem. 

Firmy będą musiały stworzyć proaktywną strategię zarządzania ryzykiem i program uwzględniający każde z tych zagrożeń, ponieważ w nadchodzących latach większość organizacji odczuje ich znaczący wpływ na prowadzoną działalność.

Ubezpieczyciele coraz częściej oceniają zrównoważony rozwój swoich klientów (rating ESG) i ich zaangażowanie w transformację, dążąc do ograniczenia emisji w swoich portfelach ubezpieczeniowych. Dla niektórych firm może to skutkować ograniczeniem dostępu do transferu ryzyka, podczas gdy dla innych może to prowadzić do poprawy ich warunków. Kolejną konsekwencją są innowacje produktowe, które mają pomóc ubezpieczonym w szybszej odbudowie po szkodzie i w dostrzeganiu nowych zagrożeń.

Niezależnie od branży, w której prowadzą Państwo działalność, konieczne może okazać się rozważenie następujących implikacji ubezpieczeniowych:

  • Ubezpieczenie członków władz spółek (D&O):  Niepowodzenie w przystosowaniu się do czynników ryzyka związanych ze zmianami klimatu może doprowadzić do tego, że władze spółek staną się celem pozwów akcjonariuszy o naruszenie obowiązków lub utratę wartości akcji. Zarządzanie tym ryzykiem stanie się szczególnie istotne dla branż intensywnie korzystających z węgla. 
  • Mienie: W obliczu powszechnych pożarów, powodzi i innych gwałtownych zjawisk pogodowych organizacje muszą aktywnie planować działania na wypadek utraty lub uszkodzenia aktywów materialnych.
  • Zakłócenia w działalności: Przerwy w działalności gospodarczej, zwłaszcza dla klientów i dostawców mogą mieć coraz większe znaczenie w miarę wzrostu ryzyka związanego ze zjawiskami pogodowymi. Planowanie na wypadek przerw w działalności powinno obejmować przypadki zamknięcia zakładów i straty związane z takimi zdarzeniami, jak upały, susze i powodzie.

Mimo że aktywa, które każda organizacja musi uwzględnić w swoim podejściu do zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami klimatu, znacznie się różnią, kompleksowy portfel polis ubezpieczeniowych, obejmujący powyższe, może pomóc w ograniczeniu strat i podatności na ryzyko.  

ESG może być kluczowym bodźcem do rozwoju, jak również istotnym elementem budowania odporności biznesu. Dlatego liderzy we wszystkich branżach koncentrują się na inicjatywach związanych ze zrównoważonym rozwojem w celu ograniczenia ryzyka i wykorzystania możliwości. Obecnie ESG musi stanowić część strategii korporacyjnej i zostać wpisane w model biznesowy i operacyjny.

Marsh zapewni wsparcie w:

  • Przygotowaniu się: Organizacje będą musiały dokonać zasadniczej oceny swoich obecnych działań, aby móc planować osiągnięcie zerowego bilansu netto i raportować o zrównoważonym rozwoju. Płynne przejście będzie wymagało kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem, które uwzględni wpływ na środowisko, ludzi i ład korporacyjny.
  • Uzyskaniu ochrony: Kiedy liderzy zrozumieją swój krajobraz ryzyka, konieczna będzie współpraca z partnerem ubezpieczeniowym, który pomoże w zarządzaniu pojawiającymi się zagrożeniami za pomocą nowej i innowacyjnej oferty usług. 
  • Przygotowaniu analizy: Siłą napędową wszelkich inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem powinno być podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Ponieważ klęski żywiołowe stają się coraz bardziej dotkliwe i trudne do przewidzenia, wykorzystanie możliwie najlepszych narzędzi do modelowania i analityki predykcyjnej będzie miało zasadnicze znaczenie dla lepszego rozumienia i planowania ryzyka.

Dla dzisiejszych liderów utrzymanie bieżącej działalności przy jednoczesnym przejściu na bardziej zrównoważone procesy okaże się kluczowe dla zachowania rentowności, sprostania oczekiwaniom konsumentów i wyprzedzenia zmian regulacyjnych.

Eksperci Marsh pomogą opracować program zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, ochroną aktywów czy planowaniem inwestycji z myślą o przyszłości Państwa firmy i naszej planety.

Dowiedz się, w jaki sposób Marsh może pomóc w realizacji strategii w zakresie ESG