Skip to main content

Doradztwo w zakresie ryzyka

Tworzymy strategie zarządzania ryzykiem, korzystając z dogłębnej znajomości branży, zaawansowanych rozwiązań analitycznych i specjalistycznego globalnego know-how, aby pomóc Ci zoptymalizować Twój biznes.

W obecnym środowisku zarządzanie ryzykiem jest złożone, a staje się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy globalne wydarzenia, takie jak pandemie, cyberataki, przemiany geopolityczne czy zakłócenia w łańcuchach dostaw dotykają nie tylko Twojej firmy i pracowników, ale również Twoich dostawców, klientów i gospodarek krajów, w których prowadzisz działalność.

W obliczu coraz częstszych i nieprzewidywalnych ryzyk, liderzy organizacji odczuwają presję ze strony zarządów, inwestorów, klientów i organów prawnych aby lepiej przewidywać i minimalizować wpływ tych ryzyk na wyniki finansowe i działalność firmy. Jest to teraz trudniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ dzisiejsze ryzyka są cięższe do zidentyfikowania, zrozumienia, oszacowania i zarządzania.

Zespół Marsh Advisory Consulting Solutions pomaga ci określać nowe zagrożenia dla Twojego biznesu i tworzyć mechanizmy reagowania na nie. Nasz zespół ściśle współpracuje z Tobą, aby wprowadzać zmiany, które mają wpływ na poprawę wyników finansowych i zarządzanie w niepewnym środowisku, przy jednoczesnym wzmacnianiu kultury zarządzania ryzykiem. Łącząc specjalistyczną wiedzę branżową z zaawansowanymi danymi analitycznymi, pomagamy firmom zauważać nadchodzące szanse na czas.

Jesteśmy Twoim zaufanym partnerem w przyjmowaniu i wdrażaniu nowych strategii w zakresie zmniejszania ekspozycji na ryzyka, poprawiania rentowności i wzmocnienia Twojej organizacji.

Często zadawane pytania

Doradca w zakresie ryzyka analizuje uwarunkowania, ryzyka i możliwości związane z daną organizacją i rynkiem, na którym ona działa. Wszystko, od ryzyka politycznego po przestępstwa finansowe, jest analizowane w odpowiedniej perspektywie i przedstawiane w kontekście oddziaływania na Twoją działalność. Badania i analizy kluczowych danych stanowią główny element usług doradztwa w zakresie ryzyka, ale równie ważna jest dogłębna znajomość branży, jak również umiejętność gromadzenia i wyciągania wniosków ze złożonych informacji. Jest ona niezbędna dla organizacji chcących przewidywać i ograniczać ryzyka oraz opracowywać strategie zarządzania ryzykiem w obliczu zawirowań. Ryzyko można zaplanować z wyprzedzeniem. 

Najlepsi doradcy ds. Ryzyka są zaufanymi opiekunami, pomagającymi w opracowywaniu strategii ryzyka unikalnej dla konkretnej branży i celów biznesowych. Wykorzystujemy sprawdzone metody i modele zbudowane na podstawie tego, czego nauczyliśmy się przez dekady. Dzięki temu masz pewność, że odpowiednio reagujesz na zmiany, które wpływają na biznes na całym świecie. Nie chodzi tylko o zarządzanie i odzyskiwanie kosztów ryzyka, ale o zapobieganie jego występowaniu i obracanie go na swoją korzyść, aby zwiększyć zyski, kapitał i możliwości na innowacje.

Z naszą pomocą jesteś w stanie:

-          Podejmować lepsze decyzje: Nasi konsultanci ds. ryzyka dobrze rozumieją rodzaje ryzyka, z jakimi możesz się spotkać, np. ryzyko branżowe lub polityczne. Wiedza ta jest oparta o znaczą ilość analiz trendów i danych. Ponadto prowadzimy swoją działalność w wielu regionach świata, aby uzyskiwać dogłębne zrozumienie sytuacji i aktualne spostrzeżenia. Opracowaliśmy obszerne strategie ograniczania i zarządzania ryzykiem pomagając naszym klientom w planowaniu nieprzewidzianych zdarzeń.

-          Skutecznie komunikować cele i strategie dotyczące ryzyka: Wszechstronne porozumienie jest kluczowe dla uruchomienia i rozwijania systemów zarządzania ryzykiem. Możemy pomóc Ci w ułatwieniu komunikacji miedzy kluczowymi interesariuszami, aby uzyskać ich poparcie i wspólne, realistyczne zrozumienie celów, do których dążysz.

-          Zwiększyć produktywność: Wiele działów zarządzania ryzykiem jest zmuszonych do wykonywania większej pracy przy wykorzystaniu mniejszych zasobów. Doradcy ds. ryzyka mogą rozszerzyć Twój zespół, zwiększając lub zmniejszając jego liczebność w zależności od potrzeb biznesowych. Umożliwiamy również korzystanie z puli specjalistów, którzy mogą być potrzebni w konkretnej sytuacji lub projekcie.

-          Usprawnić działania: Możemy współpracować z Tobą w celu zbudowania proaktywnych procesów i praktyk zarządzania ryzykiem, zapobiegając lub zmniejszając szansę na wystąpienie przerwy w działalności. Przeprowadzimy pełny audyt procesów zarządzania ryzykiem, oceniając braki i usprawniając wprowadzanie zmian. Może to zmniejszyć ryzyko niezgodności z przepisami, które mogłoby skutkować grzywnami lub innymi konsekwencjami prawnymi.

Zazwyczaj zajmujemy się szerokim spectrum ryzyk – od zarządzania ryzykiem korporacyjnym po specjalistyczne zagadnienia z dziedziny finansów, produkcji, dostaw, oprogramowania i kwestii środowiskowych. Dzięki naszej skali i globalnemu zasięgowi, Marsh posiada wszechstronne rozwiązania pozwalające na przeciwdziałanie ryzyku na każdym kroku. Jednakże niektóre z naszych priorytetowych obszarów zainteresowania obejmują:

·         Inżynieryjną ocenę ryzyka

·         Usługi wyceny

·         Modelowanie ryzyka majątkowego

·         Ocena jakości ryzyka

·         Zarządzanie ryzykiem i dochodzenie roszczeń

·         Ryzyko wypadkowe

·         Regulacje i kwestie zgodności z przepisami

·         Doradztwo w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

·         Ergonomię

·         Zapobieganie i ograniczanie start

·         Cyberbezpieczeństwo

·         Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

·         Zarządzanie ryzykiem ESG

·         Łańcuch dostaw

·         Zarządzanie ciągłością działalności

·         Zarządzanie kryzysowe

·         Zarządzanie szkodowe

·         Zarządzanie wewnętrznymi zakładami ubezpieczeń