Skip to main content

Riešenia pre oblasť nárokov

Identifikácia a analýza príčiny strát je rozhodujúca pre riadenie celkových nákladov na riziká z nárokov a zlepšenie stratégií riadenia nárokov. Pri zotavovaní sa z obchodnej straty je rozhodujúce efektívne riešenie nárokov. Spoločnosť Marsh vám môže pomôcť počas celého životného cyklu nárokov.

Výskyt akéhokoľvek druhu nároku – či už v dôsledku prírodnej katastrofy, kybernetického útoku, stiahnutia produktu z trhu alebo zranenia – môže v dnešnom komplexnom prostredí rýchlo prerásť cez hlavu aj tým najskúsenejším manažérom rizík alebo obchodným lídrom.

Proaktívne riadenie a riešenie nároku je nevyhnutné na zotavenie zo straty a zlepšenie celkového výsledku. To však môže trvať veľmi dlho, najmä ak vaša organizácia ešte nemá zavedenú existujúcu infraštruktúru a zdroje na správu celého tohto procesu.

Pomôžeme vám zjednodušiť tento proces tým, že vám poradíme, ako čo najlepšie minimalizovať náklady, dopad a frekvenciu vašich nárokov, a budeme vás podporovať na ceste k úspešnému zotaveniu.

Či už vaša spoločnosť potrebuje pomoc pri príprave, predkladaní a vybavovaní rozsiahlych zložitých nárokov alebo so zlepšovaním stratégie a výkonu vášho programu pre oblasť nárokov, ponúkame riešenia v oblasti nárokov založené na špičkových dátach a analýzach, ktoré vám môžu pomôcť znížiť vaše súčasné aj budúce straty a riziká.

Často kladené otázky

V rámci riešenia poistnej udalosti fungujeme ako proaktívny konzultant medzi vašou spoločnosťou, poisťovňou, príp. zástupcom tretej strany a ďalšími zainteresovanými stranami a dohliadame na prípravu, prezentáciu a prerokovanie vašich nárokov na náhradu škody až do ich vysporiadania.

Nakoľko je riešenie poistných udalostí čoraz komplexnejšie, poskytovateľ služieb, ako je spoločnosť Marsh, môže pomôcť vašej spoločnosti pri vytvorení presvedčivej  prezentácie nárokov na náhradu škody, poradí vám s uplatnením nárokov a s tým, ako sa vyhnúť zbytočným nákladom.

Vďaka spolupráci pri riešení poistných udalostí môže vaša spoločnosť riešiť nároky na náhradu škody skôr a rýchlejšie.

Keď sa v spoločnosti vyskytne úraz pracovníka, kybernetický incident, veľké prerušenie činností alebo katastrofická udalosť, je pre prežitie nevyhnutné proaktívne reagovať a obnoviť bežné operácie. Interné riešenie poistných udalostí však môže zabrať značné množstvo času, najmä ak vaša spoločnosť nemá zavedenú potrebnú infraštruktúru a zdroje na správu tohto procesu. Okrem toho sa kapitál potrebný na vybavenie nároku môže výrazne líšiť v závislosti od veľkosti, rozsahu a komplexnosti incidentu.

Kvôli veľkému množstvu informácií a citlivých údajov týkajúcich sa riešenia poistnej udalosti sa veľa organizácií snaží dohliadať na proces predkladania dokumentácie a zároveň dosiahnúť samotný nárok na náhradu škody. Spolupráca s nami prispeje k zníženiu administratívnej záťaže spojenej s dokumentovaním a predložením nároku na náhradu škody a pomôže vám pri úlohách, ako je príprava potrebných informácií a dokumentov, výpočet výšky a rozsahu škody či hľadanie spôsobov, ako urýchliť riešenie poistnej udalosti. Vďaka tomu je možné venovať váš čas a zdroje dosiahnutiu optimálnych obchodných výsledkov, a nie časovo náročným administratívnym úlohám.

Ak vo vašej spoločnosti nedávno došlo k u škode alebo máte dôvody na uplatnenie nároku na náhradu škody v poisťovni, mali by ste zvážiť spoluprácu pri riešení poistnej udalosti. Poskytovateľ služieb, ako je spoločnosť Marsh, vám môže pomôcť s riešením poistných udalostí súvisiacimi s nasledujúcimi oblasťami:

 • Škoda na majetku a prerušenie prevádzky.
 • Komplexné priemyselné odvetvia ako energetika, stavebníctvo, námorníctvo a letectvo.
 • Finančná trestná činnosť a zodpovednosť riaditeľov.
 • Stiahnutie produktov z trhu.
 • Kybernetické útoky.
 • Zranenie a poškodenie zdravia pracovníkov.
 • Súkromný majetok a úverové riziko.
 • Automobilové nehody/nehody s motorovými vozidlami.

Spolupráca so spoločnosťou Marsh po akejkoľvek forme incidentu, ktorý vedie k nároku na náhradu škody poistným plnením, vám môže pomôcť rýchlejšie sa vrátiť k bežnej prevádzke.

Aj keď presný proces úspešného vyriešenia poistnej udalosti bude vo veľkej miere závisieť od povahy škody, spoločnosti budú spravidla musieť vykonať nasledujúce kroky:

 • Analyzovať rozsah a základ nároku na náhradu škody.
 • Implementovať štruktúrovaný plán na dohľad nad procesom riešenia poistnej udalosti a komunikovať so zúčastnenými stranami počas celého procesu.

Vďaka spolupráci so špecialistom pri riešení poistných udalostí môžu lídri v spoločnosti maximalizovať rýchlosť a zotavenie a súčasne znížiť náklady na riešenie poistnej udalosti a jeho potenciálneho dopadu vzniknutej škody na prevádzku. 

V spoločnosti Marsh chápeme, aké ničivé následky môže mať neočakávaný incident na vašich ľudí, prevádzky a podnikanie. Náš globálny tím riešenia poistných udalostí bude s vami spolupracovať na zvládnutí takýchto rušivých udalostí a môže vám pomôcť efektívnejšie vyriešiť vaše nároky.

Zástupca pre podporu v oblasti riešenia poistných udalostí vám pomôže zlepšiť výsledky nároku na náhradu škody u vášho poisťovateľa tým, že s vami bude spolupracovať v nasledujúcich oblastiach:

 • Proaktívna podpora vo vašom mene s cieľom dosiahnuť rýchle a spravodlivé riešenie.
 • Poskytnutie jasných a včasných informácií o stave nárokov na náhradu škody.
 • Pomoc pri komunikácii s poisťovateľmi pri komplexných prípadoch.

Aj keď je možné niektorým poistným udalostiam zabrániť pomocou komplexnej stratégie riadenia rizík, stále k nim dochádza. 

Náš globálny tím pre riešenie poistných udalostí bude spolupracovať s vašou spoločnosťou na zjednodušení procesu podávania, správy a riešenia vašich poistných nárokov na náhradu škody. Kombináciou našich poznatkov o trhu a prístupu založeného na dátach vypracujeme transparentnú stratégiu, ktorá vám pomôžev oblasti riešenia poistných udalostí.