Skip to main content

Médiá

Zainteresované strany čoraz viac skúmajú mediálny obsah, čo vedie k vyššiemu riziku znášania zodpovednosti a žalôb. Kombináciou výkonnej analytiky a strategických trhových poznatkov môžeme mediálnym organizáciám pomôcť identifikovať a účinne zvládať tieto aj iné výzvy súvisiace s rizikami.

Mediálny sektor zahŕňa širokú škálu subjektov a organizácií od televíznych staníc a spravodajských organizácií až po poskytovateľov obsahu, streamingové spoločnosti, zábavné on-line platformy a webové lokality. S charakterom týchto spoločností sa spája množstvo problémov, či už ide o ich vlastníkov, distribútorov, producentov, partnerov, alebo tvorcov súvisiaceho obsahu. Tieto riziká môžu siahať od mediálnej zodpovednosti a kybernetickej bezpečnosti až po ochranu reportérov, personálu a štábu, ktorý sa zaoberá živelnými pohromami, spoločenskými nepokojmi či politickými udalosťami.

Tím pre zvládanie rizík vo svetových médiách spoločnosti Marsh tvoria odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v odvetví, ktorí vďaka svojím tvrdo vydobytým poznatkom pomáhajú klientom hodnotiť, analyzovať a zvládať riziká naprieč rôznymi mediálnymi oblasťami. Náš prístup nám umožňuje v spolupráci s vami navrhnúť program zvládania rizík na mieru šitý vašim potrebám vrátane vhodných poistných riešení a dôsledného plánovania opatrení.

Globálne FAQ / Často kladené otázky

Mediálne organizácie sú náchylné predovšetkým na obvinenia z urážania a ohovárania, porušenia práv duševného vlastníctva a porušenia programových nariadení. Pri udržiavaní právneho poradenstva a právnej ochrany organizácie (alebo seba) proti týmto nárokom môžu vznikať mimoriadne náklady, ktoré často dosahujú hodnotu desiatok miliónov. 

V záujme ochrany vašich záujmov je vhodné zvážiť investovanie do poistenia voči všeobecnej mediálnej zodpovednosti, ktoré bude na mieru šité týmto rizikám a potrebám vašej organizácie a vašich zúčastnených strán, napríklad reklamných agentúr, producentov, autorov, vydavateľov, spravodajcov, blogerov a influencerov na sociálnych sieťach.

Postenie voči mediálnej zodpovednosti pokrýva typy chýb a opomenutí a je špeciálne navrhnuté pre mediálne organizácie. Narozdiel od poistenia voči chybám a opomenutiam napríklad v oblastiach bankovníctva či financií poisťuje mediálne organizácie v prípade obvinení z hanobenia, porušenia súkromia, porušenia autorských práv, plagiátorstva, úmyselných trestných činov a mnohých iných typov obvinení. 

Toto poistné krytie si zvyčajne vyberajú autori a vydávatelia (vrátane on-line blogerov a influencerov na sociálnych sieťach), spravodajské a reklamné agentúry či iné osoby alebo subjekty, ktoré vytvárajú alebo distribuujú mediálny obsah. Možno ho na mieru prispôsobiť pracovníkom v oblasti médií na krytie zodpovednosti na širokej škále mediálnych platforiem, čo je mimoriadne nápomocné vzhľadom na to, že informácie sa v súčasnosti šíria rôznymi spôsobmi počnúc novinami, televíznym spravodajstvom a podcastmi až po siete Facebook, Instagram, TikTok či Twitter.

V závislosti od obchodnej štruktúry vašej mediálnej organizácie existuje množstvo ďalších typov poistenia, ktoré by vám mohli pomôcť. Môže ísť o poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti, zastrešujúce alebo doplnkové poistenie zodpovednosti, poistenie proti technologickým chybám a opomenutiam, prípadne poistné krytia pre riziko dochádzania do práce a dopravy (ak zamestnanci cestujú za reportážami alebo na podujatia), komerčné poistenie vozidla a úrazové poistenie zamestnancov (aksa vyžaduje). V prípade rizík zamestnancov, ktorí za prácou cestujú do zahraničia, sa môžu vyžadovať aj nadnárodné poistné krytia. 

Vzhľadom na to, že charakter tvorby mediálneho obsahu môže byť rozmanitý a rôznorodý, je dôležité spolupracovať s dôveryhodným poradcom, akým je spoločnosť Marsh, ktorý vám vysvetlí vystavenie rizikám a zostaví pre vás plán zmierňovania týchto rizík.

Mať k dispozícii skúsených poradcov v oblasti riadenia rizík môže mediálnym spoločnostiam pomôcť chrániť sa pred nepredvídanými situáciami, ktoré by v opačnom prípade pre nich mohli byť finančne zničujúce alebo by mohli závažne poškodiť ich dobré meno. Manažéri rizík v sektore médií by mali mať silné a aktuálne poznatky z odvetvia a zároveň pevnú sieť kontaktov, ktoré môžu v mene obchodného vedenia, prispievateľov alebo klientov osloviť. 

Keďže sa oblasť médií rapídne vyvíja, je prínosné získať názor poradcov, napríklad v spoločnosti Marsh, ktorí sú oboznámení s trendami v odvetví a môžu spoločnostiam pomôcť identifikovať doposiaľ neznáme ohrozenia, ako aj možnosti účinnejšieho zvládania rizík.