Skip to main content

Zdravotná starostlivosť

Zdravotnícke organizácie sú vystavené riziku na mnohých frontoch. Náš skúsený a špecializovaný tím odborníkov v oblasti poistenia a rizík vám môže pomôcť zvládnuť súčasnú nestálosť so zvýšenou predvídateľnosťou.

Uprostred pandémie COVID-19 sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti stali jedným z najdôležitejších pracovníkov na svete, pričom riskovali svoje zdravie a bezpečnosť, aby pomohli obmedziť šírenie tejto choroby na miestnej a celosvetovej úrovni. Hoci nová liečba a očkovacie látky pomohli obmedziť COVID-19, odvetvie zdravotnej starostlivosti zostáva na prvej bojovej línii, pričom lieči pacientov a zároveň hľadá inovácie v oblasti technológií a postupov v oblasti starostlivosti. Spoločnosti musia pochopiť túto meniacu sa rizikovú situáciu a spôsob, akým sa poistný trh prispôsobuje a reaguje.

Program HealthCare Practice od spoločnosti Marsh pomáha klientom definovať, navrhovať a implementovať riešenia, ktoré spĺňajú jedinečné potreby poskytovateľov, ako aj platiteľov. S dôkladným pochopením súčasných problémov v oblasti zdravotnej starostlivosti bude náš rozšírený tím odborníkov v oblasti poisťovníctva a zdravotnej starostlivosti s vami spolupracovať na definovaní rizikového profilu vašej organizácie. Používame najvýkonnejšiu analytiku v odvetví, ktorá vám pomôže kvantifikovať vaše riziko a určiť, čo je potrebné zmierniť, zachovať alebo preniesť.

Vďaka identifikácii expozícií a riadením celkových nákladov na riziko môže vaša organizácia prosperovať v neistom čase, zlepšiť peňažné toky, znížiť náklady, znížiť volatilitu výsledkov a dosiahnuť väčšiu predvídateľnosť pri tvorbe rozpočtu na riziká.

Často kladené otázky

Nemocnice a iní poskytovatelia starostlivosti vrátane skupín lekárov, napríklad v zariadeniach starostlivosti o dôchodcov, naďalej čelia viacerým vznikajúcim a historickým výzvam súvisiacim s daným odvetvím vrátane nasledujúcich:

  • Nedostatok personálu: Zdravotnícke organizácie majú čoraz väčšie problémy so získavaním a udržaním kvalifikovaných zamestnancov. S narastajúcim počtom obyvateľov na celom svete a potrebou starostlivosti budú musieť zamestnávatelia mať dostatočný rozpočet a programy výhod na to, aby aj naďalej priťahovali skúsených pracovníkov.
  • Kybernetické útoky: Hoci nová technológia pomáha zlepšiť procesy a zlepšiť kvalitu starostlivosti, vytvára tiež väčšiu zraniteľnosť v prípade incidentov súvisiacich s ransomvérom a nedodržiavaním ustanovení HIPAA a iných predpisov o ochrane osobných údajov.
  • Bezpečnosť pacientov: Nezaistenie bezpečnosti pacientov môže potenciálne viesť k zraneniam alebo chorobám a úmrtiam, vysokým nákladom na súdne spory, zvýšenej zodpovednosti a závažnému poškodeniu dobrej povesti zariadení a zdravotníckych systémov.

Hoci sa zdá, že celková kapacita na trhu so zdravotnou starostlivosťou je po pandémii stabilná, mnohé poisťovne sú selektívne, pokiaľ ide o to, čo sú ochotné poistiť pre nové podniky a pri obnovovaní poistiek, a stanovovanie cien je aj naďalej náročné. 

Kaptívna poisťovňa je dcérska spoločnosť vo vlastníctve jednej alebo viacerých materských organizácií, ktorá je založená predovšetkým na účely poistenia expozícií svojich vlastníkov. Kaptívna poisťovňa preberá časť poistených rizík a zvyšok preberá iná poisťovňa známa ako zaisťovacia spoločnosť. Medzi niektoré potenciálne prínosy kaptívnej spoločnosti patria:

  • Zvýšené pokrytie a kapacita.
  • Príjem z investícií na financovanie strát.
  • Priamy prístup na veľkoobchodné trhy v oblasti zaisťovania.
  • Flexibilita financovania a poisťovania.

Vďaka kaptívnej poisťovni môžu zdravotnícke organizácie dosiahnuť väčšiu transparentnosť a kontrolu a zároveň získať stabilitu z pozície účastníka, čím zmierňujú riziko a volatilitu spojené s nárokmi s vysokou závažnosťou/nízkou frekvenciou.

Poistenie zodpovednosti riadiacich pracovníkov a úradníkov je forma poistenia, ktorá má za cieľ chrániť jednotlivcov pred osobnými stratami v prípade žaloby v dôsledku vykonávania funkcie riaditeľa alebo úradníka podniku alebo iného typu organizácie.

Poistenie zodpovednosti riadiacich pracovníkov a úradníkov môže poskytnúť pokrytie pre niektoré oblasti, ktoré sa najviac týkajú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako je profesionálne posúdenie a atestácia, ako aj obvinenia z protimonopolného konania, porušenia ustanovení HIPAA a regulačné nároky.

Organizácie starostlivosti o dôchodcov musia bojovať s nedostatkom ošetrovateľov a rastúcimi nároky na zariadenia a služby. Riziká spojené s majetkom a bezpečnosť zamestnancov, pacientov a obyvateľov sú kľúčovými obavami každej organizácie starostlivosti o dôchodcov.

Okrem tradičných rizík spojených s majetkom a zodpovednosťou za škodu by sa pri hodnotení vášho programu poistenia a riadenia rizík mal brať do úvahy aj vznik kybernetických hrozieb.

Ransomvér je typ kybernetického útoku, ktorý blokuje prístup k údajom, webovej lokalite, systému klientských služieb alebo iným kritickým zdrojom obete. Útočník drží tieto informácie ako rukojemníka a požaduje výkupné za obnovenie prístupu. Pre zdravotnícke organizácie zodpovedné za citlivé údaje o pacientoch môžu tieto útoky viesť k vážnym finančným a právnym dôsledkom vrátane narušenia starostlivosti, súdnych sporov pre porušenie predpisov a poškodenia dobrej povesti.

Združenie American Telemedicine Association definuje telemedicínu ako výmenu zdravotných informácií medzi viacerými miestami prostredníctvom elektronickej komunikácie na účely zdravotnej starostlivosti a vzdelávania pacienta alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v snahe zlepšiť starostlivosť o pacientov, liečbu a služby. Telemedicína nie je lekárskou špecializáciou, ale skôr formou poskytovania starostlivosti.

Uplatňovanie telemedicíny prináša mnoho výhod, ale existuje pri nej aj riziko, ktoré by sa malo zvážiť.

Používanie telemedicíny znižuje riziko šírenia vírusov prostredníctvom osobnej starostlivosti a rýchlo sa rozvíjajúca technológia poskytuje platformu pre vzdelávanie a odbornú prípravu, rýchlejšiu diagnostiku problémov súvisiacich so zdravím a znížené náklady pre poskytovateľov i pacientov.

Medzi kľúčové riziká telemedicíny patrí priama a nepriama zodpovednosť a zvýšenie kybernetických hrozieb, ktoré sa môžu objaviť, keď poskytovatelia pracujú s pacientmi z rôznych zariadení a sietí na rôznych miestach.

Aj keď poskytovatelia akútnej starostlivosti potrebujú poistenie všeobecnej zodpovednosti podobné poisteniu pre podniky v iných odvetviach, okrem toho budú musieť mať aj krytie profesijnej zodpovednosti.

Toto krytie, známe aj ako poistenie zodpovednosti lekárov, chráni zdravotníckych pracovníkov pred finančným rizikom spojeným so zranením pacientov, zdravotnými výdavkami a poškodením majetku. V rámci tejto kategórie je potrebné zvážiť dva typy krytia:

  • Poistenie založené na čase vzniku: Kryje stratu, ktorá nastane počas obdobia aktívneho poistenia, aj keď sa nárok podá po zrušení poistky.
  • Poistenie založené na čase podania nároku: Vzťahuje sa iba na udalosti, ktoré sa odohrali a boli hlásené v rámci časového rámca poistenia.

Okrem týchto štandardných foriem krytia budú musieť organizácie posúdiť svoje jedinečné expozície a zraniteľné miesta, aby mohli navrhnúť poistný program, ktorý účinne pomôže znížiť a riadiť riziko.

Poradca pre riadenie rizík môže pomôcť zdravotníckym organizáciám posúdiť ich súčasné rizikové prostredie, vytvoriť a implementovať plán, ktorý minimalizuje expozície, s cieľom zvýšiť bezpečnosť a starostlivosť o pacientov a zároveň chrániť majetok a zamestnancov organizácie.

Náš tím spája hlboké znalosti v oblasti daného odvetvia a špičkové technológie s cieľom postúpiť vaše riziká správnym poisťovateľom, čim sa generujú konkurenčné ceny a podmienky pre vašu organizáciu. Môžeme vám tiež pomôcť zlepšiť návrh vášho poistného programu a jeho úrovní spoluúčasti, pričom využívame naše odborné finančné modelovanie a analýzu údajov nášho špecializovaného tímu.

Výhody spolupráce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so špecialistom na riadenie rizík sú jasné: prístup k radu služieb rizikového a poistného sprostredkovania, ktoré vám pomôžu znížiť náklady, kontrolovať riziko a chrániť budúcnosť vašej organizácie.