Skip to main content

Riadenie majetkového rizika

Majetkové riziko má mnoho rôznych foriem a proaktívna minimalizácia jeho vystaveniu môže spoločnosti ochrániť, keď dôjde k najhoršiemu. Naši odborníci vám môžu pomôcť s identifikáciou vašich rizík, ich analýzou a stanovením priorít, ako aj s optimalizáciou programu poistenia majetku a programu riadenia rizík.

Majetkové riziká zahŕňajú široké spektrum udalostí, od škôd na budovách spôsobených požiarom, cez prírodné katastrofy až po narušenie dodávateľského reťazca. Každý z týchto a množstvo ďalších majetkovo prepojených incidentov spojených s prerušením podnikania (BI) môže predstavovať scenár najhoršej možnej straty. Preto je dôležité mať vypracovaný rozsiahly plán na minimalizáciu vystavenia riziku a rýchle zotavenie.

Poradcovia spoločnosti Marsh pre majetkové riziká vám pomôžu týmto rizikám porozumieť a riadiť ich, čo vám umožní zamerať sa na to najdôležitejšie: vaše podnikanie. Ponúkame ucelený pohľad na celé spektrum vašich rizík spojených s majetkom a BI a pomôžeme vám vybudovať pevný základ na zníženie celkových nákladov na riziko a zlepšenie odolnosti. S podporou spoločnosti Marsh nekupujete iba majetkové poistenie – získavate prístup v oblasti riadenia rizík založený na spolupráci, ktorý vám môže poskytnúť pocit istoty a konkurenčnú výhodu.

Často kladené otázky

Dynamické prostredie rizík a nedávne udalosti poukázali na niekoľko významných majetkových a s nimi súvisiacich rizík, ktorým spoločnosti čelia. Riziká súvisiace s počasím a zmenou klímy, ako napríklad vyššia frekvencia a závažnosť záplav a požiarov, zostávajú na prvom mieste v zozname. Rastúci výskyt občianskych a politických nepokojov na celom svete má za následok rozsiahle škody na majetku v postihnutých mestách a krajinách. Pandémia COVID-19 narušila schopnosť mnohých spoločností vyrábať a distribuovať tovar a služby. Rovnako tomu bolo v prípade narušení kybernetickej bezpečnosti, ktoré viedli k prevzatiu kontrolných systémov.

Riadenie majetkového rizika ponúka bezpečnosť a pocit istoty spoločnostiam, ktorých úspech môže byť ovplyvnený akoukoľvek stratou majetku alebo súvisiacim prerušením podnikania. Vďaka skúseným odborníkom, ktorí vám pomôžu zvoliť správnu stratégiu predchádzania rizika, kontroly, prenosu a správy rizika v súvislosti s majetkom, vám umožníme sústrediť sa na svoje podnikanie. Títo poradcovia navyše udržujú krok s aktuálnymi informáciami o širších priemyselných trendoch a osvedčených postupoch, vďaka čomu si vaše krytie a riadenie rizika zachová pružnosť.

Kľúčom k stanoveniu správnej stratégie je kontrola účinnosti súčasného programu; identifikácia optimálnej štruktúry programu, termínov a sadzieb, ako aj zváženie potenciálnych inovácií programu a osvedčených postupov, ktoré je potrebné implementovať.

Škody na majetku môžu potenciálne nastať v dôsledku udalosti spôsobenej ľuďmi, nepriaznivého počasia alebo prírodných katastrof, narušenia kybernetickej bezpečnosti alebo vandalizmu. Pokrytie konkrétnych podnecujúcich udalostí a stratégií na ich zvládnutie bude závisieť od profilu vášho rizika, vašej polohy a politík, ktoré ponúkajú poisťovne.

Okrem úsilia o optimalizáciu poistného krytia rizík spojených s narušením majetku a podnikania môže riadenie majetkových rizík zahŕňať audity a inšpekcie majetku, inžinierstvo požiarnej ochrany, vyšetrovanie a analýzu strát, oceňovanie nákladov na výmenu majetku a ďalšie.

Naše technické analýzy, inovácie programu a prehľady trhu vám môžu pomôcť identifikovať vaše potenciálne majetkové riziká a lepšie ich riadiť. V spolupráci s našimi poradcami, odborníkmi na kontrolu strát a nároky, doplnenými o globálny tím odborníkov na predmetnú problematiku a špičkové schopnosti modelovania katastrof, dokážeme porovnať váš program riadenia majetkových rizík, odhaliť medzery v oblasti potenciálneho krytia a zmierňovania rizík a pomôcť vám s implementáciou stratégie na ochranu vášho majetku a rýchlejšie sa zotaviť zo strát.