Skip to main content

Podmienky používania

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť <Legal Company Name> („Marsh“), ktorá je v tejto veci oprávnená a regulovaná orgánom finančnej správy. Tieto podmienky používania („Podmienky“) si, prosím, dôkladne prečítajte. Vstupom na túto webovú stránku súhlasíte s tým, že ste viazaní týmito podmienkami vrátane zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Marsh. Ak nesúhlasíte s tým, aby ste boli viazaní týmito podmienkami, nemali by ste vstupovať na túto webovú stránku ani si ju prezerať.

PROSÍM, PREČÍTAJTE SI TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA PREDTÝM, AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU:

 1. Spoločnosť Marsh sa v primeranej miere usiluje zabezpečiť, aby informácie uvedené na tejto webovej stránke boli v čase ich zverejnenia správne, je však nutné uvedomiť si, že spoločnosť Marsh nepreberá zodpovednosť, ak sú informácie nekompletné, nepresné alebo neaktuálne.
 2. Ak nie je na tejto webovej stránke výslovne uvedené inak, spoločnosť Marsh nie je zodpovedná za obsah ani použitie žiadnych webových stránok a žiadnej správy, ktorú ste dostali alebo odoslali.
 3. Všetky súčasné alebo budúce autorské práva, obchodné značky a ostatné práva na duševné vlastníctvo súvisiace s touto webovou stránkou sú zverené spoločnosti Marsh a jej udeľovateľom licencie. Na tejto webovej stránke nenadobúdate žiadne práva iné ako obmedzené právo na jej používanie v súlade s týmito podmienkami. Súhlasíte, že budete chrániť vlastnícke práva spoločnosti Marsh a jej udeľovateľov licencie a súhlasíte, že okamžite písomne upozorníte spoločnosť Marsh (kontaktné údaje sú uvedené nižšie), keď sa dozviete o akomkoľvek nepovolenom prístupe alebo akomkoľvek použití webovej stránky, ktoré zasahujú do vlastníckych práv.
 4. Máte povolenie tlačiť alebo sťahovať informácie a obsah z tejto webovej stránky len na vlastné súkromné nekomerčné použitie alebo na nekomerčné použitie vašej organizácie. Žiadnu časť tejto webovej stránky ani jej obsahu nesmiete ponúkať na predaj ani ponúkať či distribuovať prostredníctvom žiadneho média. Žiadnu časť webovej stránky nesmiete sprístupniť ako súčasť inej webovej stránky, prostredníctvom vytvárania rámov s odkazmi na internete alebo inak, ak vám to spoločnosť Marsh písomne nepovolila. Ak chcete požiadať o povolenie, je potrebné poslať e-mail alebo list spoločnosti Marsh (kontaktné údaje sú uvedené nižšie) s nasledovnými informáciami: (a) vaše meno alebo meno technickej kontaktnej osoby zodpovednej za odkaz/-y, (b) názov vašej spoločnosti, (c) e-mailovú adresu a telefónne číslo na vás alebo technickú kontaktnú osobu zodpovednú za odkaz/-y a (d) adresu/-y webovej stránky, na ktorej bude uvedený odkaz/-y na Domovskú stránku. Nesmiete použiť názov Marsh ani zneužiť značku Marsh žiadnym spôsobom. Takéto použitie alebo zneužitie bude stanovené výhradne na základe rozhodnutia spoločnosti Marsh.
 5. Túto webovú stránku nesmiete použiť na žiadne nelegálne účely a súhlasíte najmä s tým, že nesmiete posielať, používať, kopírovať, uverejňovať ani umožňovať žiadne príspevky, ktoré sú urážlivé, obscénne, hanlivé, vulgárne alebo porušujú súkromie akejkoľvek osoby. Súhlasíte, že nebudete posielať nevyžiadané propagačné ani reklamné materiály, spam alebo podobné materiály ani žiadne hromadné správy, ktoré môžu byť v rozpore s fungovaním tejto webovej stránky alebo narúšať pohodlie ostatných používateľov pri jej používaní.
 6. Spoločnosť Marsh si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia vylepšiť, pozmeniť, upraviť, zastaviť alebo natrvalo zrušiť všetky alebo akúkoľvek časť tejto webovej stránky a obmedziť alebo zakázať prístup k nej.
 7. S informáciami, ktoré získame, budeme zaobchádzať ako s dôvernými a odovzdávame ich ďalej výlučne v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov alebo vašimi pokynmi.

  Pri bežnom poskytovaní služieb pre našich klientov možno informácie zdieľať v rámci skupiny Marsh & McLennan Companies Group („MMC“) a môžu sa používať na prieskumy, štatistické účely a prevenciu zločinnosti. Môžu sa previesť do ľubovoľnej krajiny vrátane krajín mimo Európskej hospodárskej oblasti na ľubovoľný z týchto účelov a za účelom správy systémov. Možno ich použiť aj na poskytnutie informácií o produktoch a službách našim klientom, ktoré ich podľa nášho názoru môžu zaujímať.

  Keď nám náš klient dodá informácie obsahujúce osobné údaje (mená, adresy alebo iné informácie súvisiace so živými osobami), tieto údaje uchováme a použijeme na vytvorenie všeobecného poistenia a iných služieb pre týchto klientov pod podmienkou, že jednotlivci, na ktorých sa údaje vzťahujú, boli informovaní o dôvode/-och získania údajov a skutočnosti, že môžu byť odovzdané tretím stranám, napríklad spoločnostiam skupiny MMC Group.
 8. Týmto súhlasíte, že zbavujete spoločnosť Marsh zodpovednosti za akékoľvek náklady, nároky na náhradu, straty a škody (vrátane právnych poplatkov) spôsobené spoločnosti Marsh alebo nariadené spoločnosti Marsh ako následok vášho nesprávneho použitia tejto webovej stránky alebo porušenia týchto podmienok z vašej strany.
 9. Táto webová stránka môže odkazovať na iné webové stránky, nad ktorými spoločnosť Marsh nemá kontrolu. Spoločnosť Marsh nemôže prijať zodpovednosť za presnosť, obsah alebo zabezpečenie aktivít uskutočnených na takýchto stránkach. Použitie takýchto stránok je na vaše vlastné riziko.
 10. Ak porušíte tieto podmienky, spoločnosť Marsh môže zastaviť váš prístup na túto webovú stránku a odmietnuť poskytnúť vám k nej ďalší prístup.
 11. Túto webovú stránku máte k dispozícii zadarmo bez akýchkoľvek záruk alebo ručení, ak to nie je konkrétne uvedené, a spoločnosť Marsh nepreberá zodpovednosť voči vám (okrem prípadu zranenia osôb alebo smrti spôsobených jej nedbanlivosťou alebo podvodom) vyplývajúcu zo zmluvy, porušenie práva (vrátane nedbanlivosti) alebo inak, ktoré na ich základe vznikli v spojení s touto webovou stránkou. Vaším jediným opravným prostriedkom je prestať používať túto webovú stránku. Zodpovednosť spoločnosti Marsh nesmie byť obmedzená v prípade smrti alebo zranenia osôb priamo spôsobeného nedbanlivosťou spoločnosti Marsh.
 12. Tieto podmienky môže spoločnosť Marsh priebežne upravovať. Vaše používanie tejto webovej stránky po takýchto zmenách znamená, že akceptujete tieto zmeny.
 13. Tieto podmienky používania a obsah tejto webovej stránky sa riadia britskými zákonmi, ktorých súdy majú výhradnú jurisdikciu.
 14. Ak máte otázky alebo požiadavky týkajúce sa tejto webovej stránky alebo spoločnosti Marsh, pošlite ich prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo nám napíšte na adresu

<Legal Company Name>
<Attention>
<Address Line 1>
<Address Line 2>
<Address Line 3>