Skip to main content

Zodpovednosť za škodu

Straty spôsobené zodpovednosťou za škodu sú významným faktorom v celkových nákladoch na riziká pre väčšinu organizácií. Naši špecialisti na riziko spojené s viacerými disciplínami alebo jednotlivými špeciálnymi disciplínami vám môžu pomôcť analyzovať vaše expozície, identifikovať a uprednostniť príležitosti na zníženie nákladov a optimalizovať program poistenia zodpovednosti za škodu a riadenia rizík.

Poistenie zodpovednosti za škodu pokrýva taký široký súbor strát a rizík spojených so zodpovednosťou, že je oprávnene jedným z hlavných zložiek celkových nákladov na riziká. Tlak na organizácie, aby zlepšili svoje riadenie rizík spojených so zodpovednosťou za škodu sa v priebehu minulého roka zvýšil, nakoľko sa ceny väčšiny oblastí pokrytia naďalej zvyšujú a skúsenosti s pandémiou viedli k vylúčeniu niektorých oblastí z poistenia.

Vzhľadom na tieto tlaky si vytvorenie vhodného a účinného programu pre oblasť zodpovednosti za škodu vyžaduje informácie o rizikách podložené údajmi, ktoré sú špecifické pre vaše odvetvie a vašu organizáciu, ako aj odborné znalosti programov poistenia a trhov.

Skúsení poradcovia spoločnosti Marsh pre oblasť poistenia zodpovednosti za škodu vám môžu pomôcť pochopiť, aké typy poistenia zodpovednosti za škodu môžu byť pre vašu organizáciu najlepšie. Zohľadňujeme rozsah rizík spojených so zodpovednosťou za škodu a vaše historické programy a hľadáme inovatívne spôsoby, ako vám pomôcť riadiť, zmierňovať a prenášať tieto riziká s cieľom znížiť ich vplyv na vaše zdroje a vaše hospodárske výsledky.

Často kladené otázky

Poistenie zodpovednosti za škodu je pojem zastrešujúci krytie poskytované viacerými rôznymi typmi poistenia, od poistenia vozidiel až po odškodnenie pracovníkov (ak sa používa) a od zodpovednosti za škody pre podniky predávajúce alkohol až po zodpovednosť za škody na výrobkoch. Keďže kategória poistenia zodpovednosti za škodu je taká veľká, je často ťažké pochopiť ju. Základným predpokladom je, že väčšina typov poistných zmlúv pokrývajúcich stratu alebo škodu na majetku tretej strany, ako aj zodpovednosť voči iným osobám, bude spadať do poistenia zodpovednosti za škodu.

Príkladom vecí, na ktoré sa vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu, je strata majetku tretej strany (napr. v dôsledku vlámania), poškodenie vozidla alebo celková strata, kompenzácia pracovníkov (ak sa používa) a nároky na zodpovednosť voči spoločnostiam. Tieto nároky na zodpovednosť môžu zahŕňať akékoľvek škody spôsobené nehodami spôsobené pošmyknutím v obchode alebo reštaurácii, ako aj nároky na náhradu škody alebo zranenia v dôsledku používania výrobku.

Keďže riziko zodpovednosti za škodu je možné riadiť mnohými typmi poistenia, bolo by náročné pokúsiť sa pomenovať každý typ krytia.

Takmer každý dospelý človek a každý podnik potrebuje určitú formu poistenia zodpovednosti za škodu. Väčšina krajín požaduje od vlastníkov automobilov určitú formu poistenia, ak nie pre ich vlastné vozidlo, tak aspoň za zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené iným v prípade nehody. Vlastníci podnikov potrebujú poistenie zodpovednosti za škodu, najmä tí, ktorí majú fyzické priestory, ako je sklad alebo kancelária, majú zamestnancov, ktorí pre nich pracujú, alebo vyrábajú produkt.

Celkové náklady na riziko (TCOR) sú, jednoducho povedané, všetky náklady na riadenie rizík a vzniknuté straty. Faktory, ktoré prispievajú k TCOR, zahŕňajú akýkoľvek aspekt operácií organizácie, ktorý súvisí s jej rizikami, od administratívnych nákladov po výdavky spojené s vývojom a implementáciou stratégie kontroly rizík, ako aj všetky nepoistené straty.

Existuje päť všeobecných kategórií, ktoré tvoria TCOR:

  • Poistné: Náklady spojené s prevodom rizika na poisťovateľa vrátane poplatkov.
  • Straty: všetky straty, za ktoré je vykonaný nárok, vrátane spoluúčasti.
  • Správa poistných udalostí: náklady na riadenie rizika, a to interne aj externe.
  • Cena zaistenia: náklady na zabezpečenie vašich záväzkov v rámci programov spoluúčasti.
  • Implikované riziko: expozícia z dôvodu volatility, ktorú ste nemuseli rozpoznať vo vašej súčasnej praxi.