Skip to main content

Environmentálne riziká

Ochrana a zachovávanie životného prostredia sa stali kľúčovými problémami pre spoločnosť, štáty i obchodné spoločnosti. Vzhľadom na regulačný dohľad a požiadavky na spoločenskú zodpovednosť je nevyhnutné, aby spoločnosti dokázali tieto environmentálne riziká identifikovať a zvládať. Naši špičkoví odborníci vám s týmito otázkami pomôžu.

V súvislosti so správou životného prostredia spoločnosti v súčasnosti čelia väčšiemu nátlaku ako kedykoľvek predtým, a to zo strany regulačných agentúr, investorov, zainteresovaných obchodných partnerov, ako aj širokej verejnosti.

Rozsah environmentálnych rizík súvisiacich s činnosťou spoločností je široký. Od spoločností sa požaduje, aby ich činnosť nevplývala na životné prostredie a tiež aby zvládali novovznikajúce problémy, ako sú nové kontaminujúce látky, zmeny nariadení, zodpovednosť za výrobky a zmeny prostredia vrátane čoraz častejších a závažnejších prírodných pohrom.

A aby bolo všetko ešte komplikovanejšie, nadnárodné spoločnosti sú povinné dodržiavať aj celý rad globálnych nariadení. Pravidlá týkajúce sa životného prostredia sa môžu v rôznych krajinách líšiť, a práve preto je dodržanie súladu hlavným problémovým bodom. To platí najmä v regiónoch, kde zvykne byť zodpovednosť za environmentálne riziká celkom vysoká, vrátane Európskej únie. Chyby alebo nedostatočný dohľad môžu mať zničujúce dôsledky pre zamestnancov spoločnosti, komunity, verejnú mienku a podstatu veci.

Špecialisti na environmentálne riziká v spoločnosti Marsh so skúsenosťami v oblastiach inžinierstva, poradenstva, upisovania a riadenia rizík vašej spoločnosti pomôžu pochopiť možné riziká v komplexnom prostredí nariadení o ochrane životného prostredia a ich vplyve na očakávania zúčastnených osôb. Navyše vám pomôžeme zaviesť vhodné riešenia pre riadenie rizík, aby ste sa mohli sústrediť výhradne na svoje obchodné ciele.

Často kladené otázky

Mnoho spoločností vynakladá snahu riešiť a zmierňovať environmentálne riziká. V súčasnosti má veľa nadnárodných spoločností problém s dohľadom. Hoci môže byť celkom jednoduché zaviesť environmentálne opatrenia a normy, často je náročné dôsledne dohliadať na ich dodržiavanie vo všetkých lokalitách a uistiť sa, že miestni a regionálni zamestnanci, či dodávatelia tieto pravidlá dodržiavajú a konajú v súlade s miestnymi a regionálnymi požiadavkami.

Určité typy ohrozenia sa tiež ťažko predpovedajú, najmä ak ide o priemyselné nehody s vplyvom na životné prostredie počnúc od výbuchov až po úniky chemikálií a ropy a podobne. Bohužiaľ, k týmto situáciám môže dôjsť aj v prípade, že sa kladie veľký dôraz na predchádzanie rizikám a na plán ich zmierňovania. Napríklad závažné poveternostné podmienky alebo zemetrasenia môžu spôsobiť škodu vedúcu k úniku chemikálií alebo výbuchu vo výrobnom zariadení, ktoré malo za normálnych okolností dobré riadenie rizík. Za týchto okolností je v najlepšom záujme spoločnosti pripraviť si dobre spracovaný núdzový plán a získať podporu od dôveryhodných poradcov v oblasti environmentálnych rizík.

Rovnako ako v prípade väčšiny rizík, kľúčom k zvládaniu obchodných rizík súvisiacich so životným prostredím je prevencia. Je dôležité identifikovať a riešiť vystavenie spoločnosti rizikám s pomocou interných a externých zainteresovaných strán a globálnych poradcov v oblasti environmentálnych rizík.

Hoci môžu zúčastnené osoby v rámci spoločnosti už disponovať špecifickými vedomosťami o environmentálnych rizikách súvisiacich s vaším podnikaním, externí poradcovia v oblasti rizík majú širšie vedomosti z odvetvia a môžu poskytnúť cenný pohľad na predchádzanie rizikám a stratégie ich zmierňovania. Čo sa týka prípravy komplexného plánu riadenia environmentálnych rizík, často je nevyhnutná tímová spolupráca.

Keďže ku škodlivým environmentálnym situáciám môže často dôjsť bez varovania, je vhodné zaviesť dôsledne spracovanú stratégiu riadenia krízy. Poradcovia v oblasti environmentálnych rizík vám s tým tiež pomôžu a v prípade potreby aj v spolupráci s vedením spoločnosti alebo právnym oddelením, či oddelením styku s verejnosťou.

Cieľom revízie environmentálnych rizík a auditu poistnej zmluvy je porovnať vplyv alebo potenciálny vplyv určitých činností na životné prostredie v porovnaní so súčasnými štandardmi. Účelom revízie environmentálnych rizík a auditu poistnej zmluvy je identifikovať a pochopiť aktuálne riziká vyplývajúce z bežnej obchodnej činnosti na základe súboru objektívnych údajov a v dôsledku toho získať lepšie informácie pre rozhodnutia súvisiace s uzatváraním poistenia. Okrem toho môžu tieto informácie vašej spoločnosti pomôcť zhodnotiť budúce riziká na základe aktuálnych vystavení rizikám a zaviesť tak vhodné preventívne opatrenia.

Revízie environmentálnych rizík a audity poistných zmlúv sa v priebehu posledných rokov stali obľúbenou voľbou, pretože spoločnosti musia spĺňať vyššie nároky na zodpovednosť a plánovanie v súvislosti so životným prostredím. Informácie získané prostredníctvom revízie environmentálnych rizík a auditu poistnej zmluvy možno použiť ako cenný nástroj na riadenie rizík a vytvoriť tak podklad pre dokumentáciu. Vďaka týmto revíziám klienti a regulačné orgány v danom odvetví môžu oceniť ochotu vašej spoločnosti aktívne sa zapájať do sledovania vplyvu činnosti na životné prostredie, čo môže prehĺbiť dôveru a pomôcť vám zosúladiť poslanie vašej spoločnosti s verejnou mienkou.

A nakoniec môže revízia environmentálnych rizík a audit poistnej zmluvy pomôcť maximalizovať obnovu v prípade poistnej udalosti.