Riešenia pre oblasť nárokov

Identifikácia a analýza príčiny strát je rozhodujúca pre riadenie celkových nákladov na riziká z nárokov a zlepšenie stratégií riadenia nárokov. Pri zotavovaní sa z obchodnej straty je rozhodujúce efektívne riešenie nárokov. Spoločnosť Marsh vám môže pomôcť počas celého životného cyklu nárokov.

Výskyt akéhokoľvek druhu nároku – či už v dôsledku prírodnej katastrofy, kybernetického útoku, stiahnutia produktu z trhu alebo zranenia – môže v dnešnom komplexnom prostredí rýchlo prerásť cez hlavu aj tým najskúsenejším manažérom rizík alebo obchodným lídrom.

Proaktívne riadenie a riešenie nároku je nevyhnutné na zotavenie zo straty a zlepšenie celkového výsledku. To však môže trvať veľmi dlho, najmä ak vaša organizácia ešte nemá zavedenú existujúcu infraštruktúru a zdroje na správu celého tohto procesu.

Pomôžeme vám zjednodušiť tento proces tým, že vám poradíme, ako čo najlepšie minimalizovať náklady, dopad a frekvenciu vašich nárokov, a budeme vás podporovať na ceste k úspešnému zotaveniu.

Či už vaša spoločnosť potrebuje pomoc pri príprave, predkladaní a vybavovaní rozsiahlych zložitých nárokov alebo so zlepšovaním stratégie a výkonu vášho programu pre oblasť nárokov, ponúkame riešenia v oblasti nárokov založené na špičkových dátach a analýzach, ktoré vám môžu pomôcť znížiť vaše súčasné aj budúce straty a riziká.

Často kladené otázky

Služba správy nárokov funguje ako proaktívny konzultant medzi vašou spoločnosťou, poisťovacím agentom, správcom nárokov tretej strany a ďalšími zainteresovanými stranami a dohliada na prípravu, prezentáciu a prerokovanie vašich nárokov až do ich vysporiadania.

Nakoľko sú nároky čoraz komplexnejšie, poskytovateľ služieb, ako je spoločnosť Marsh, môže pomôcť vašej spoločnosti pri vytváraní presvedčivej prezentácie nárokov, poradí vám s riešením nárokov a s tým, ako sa vyhnúť zbytočným nákladom. Môže tiež zlepšiť celkovú účinnosť vášho programu nárokov identifikáciou, analýzou a vylepšením vašich stratégií, operácií a systémov v oblasti nárokov.

Vďaka spolupráci so službou správy nárokov môže vaša spoločnosť efektívnejšie spravovať a riešiť nároky včasným spôsobom. Vaša spoločnosť môže byť tiež schopná minimalizovať potenciál neočakávaného incidentu, ktorý by narušil každodenné obchodné operácie.

Keď sa v spoločnosti vyskytne úraz pracovníka, kybernetický incident, veľké prerušenie činností alebo katastrofická udalosť, je pre prežitie nevyhnutné proaktívne reagovať a obnoviť bežné operácie. Interné spravovanie nárokov však môže trvať veľmi dlho, najmä ak vaša organizácia ešte nemá zavedenú existujúcu infraštruktúru a zdroje na správu celého tohto procesu. Okrem toho sa kapitál potrebný na vybavenie nároku môže výrazne líšiť v závislosti od veľkosti, rozsahu a komplexnosti incidentu.

Kvôli veľkému množstvu informácií a citlivých údajov týkajúcich sa nárokov sa veľa organizácií snaží dohliadať na proces dokumentácie a zároveň riadiť samotný nárok. Služba prípravy nárokov bude vo vašom podniku spolupracovať na znížení administratívnej záťaže spojenej s dokumentovaním a predložením nároku a pomôže vám pri úlohách, ako je zostavenie potrebných informácií a dokumentov, výpočet straty a hľadanie spôsobov, ako urýchliť riešenie nárokov. Vďaka tomu je možné venovať váš čas a zdroje dosiahnutiu optimálnych obchodných výsledkov, a nie časovo náročným administratívnym úlohám.

Ak vo vašej spoločnosti nedávno došlo k strate alebo máte dôvody na uplatnenie nároku alebo obranu voči nároku, mali by ste zvážiť spoluprácu s poskytovateľom služieb správy nárokov. Poskytovateľ služieb, ako je spoločnosť Marsh, vám môže pomôcť s nárokmi súvisiacimi s nasledujúcimi oblasťami:

 • Škody na majetku a prerušenie obchodných činností
 • Komplexné priemyselné odvetvia ako energetika, stavebníctvo, námorníctvo a letectvo
 • Finančná trestná činnosť a zodpovednosť riaditeľov
 • Stiahnutie produktov z trhu
 • Kybernetické útoky
 • Zranenie a poškodenie zdravia pracovníkov
 • Súkromný majetok a úverové riziko
 • Automobilové nehody/nehody s motorovými vozidlami

Spolupráca so spoločnosťou Marsh po akejkoľvek forme incidentu, ktorý vedie k nároku, vám môže pomôcť rýchlejšie sa vrátiť k štandardným operáciám.

Aj keď presný proces úspešného vyriešenia nároku bude vo veľkej miere závisieť od povahy incidentu, spoločnosti budú spravidla musieť vykonať nasledujúce kroky:

 • Analyzovať rozsah a základ nároku.
 • Pochopiť možnosti nápravy situácie a zároveň riešiť všetky riziká spojené s dodržiavaním predpisov, obchodné riziká a riziká pre reputáciu.
 • Implementovať štruktúrovaný plán na dohľad nad procesom nárokov a komunikovať so zúčastnenými stranami počas celého procesu.

Vďaka spolupráci so špecialistom na správu nárokov môžu lídri v spoločnosti maximalizovať rýchlosť a zotavenie pri súčasnom znížení nákladov na nárok a jeho potenciálneho dopadu na prevádzku.

V spoločnosti Marsh chápeme, aké ničivé následky môže mať neočakávaný incident na vašich ľudí, prevádzky a podnikanie. Rozumieme tiež potrebe transparentnosti, efektívnosti a nákladovej efektívnosti, pokiaľ ide o riešenie prebiehajúcich alebo nevybavených žiadostí o odškodnenie pracovníkov. Náš globálny tím riešení pre oblasť nárokov bude s vami spolupracovať na zvládnutí takýchto rušivých udalostí a môže vám poradiť, ako efektívnejšie vyriešiť vaše nároky.

Konzultant s vami bude spolupracovať pri identifikácii oblastí zraniteľnosti v celej vašej organizácii a pomôže vám pripraviť sa pred vznikom nároku aj po ňom:

 • Poradí, ako znížiť straty a náklady na vyrovnanie strát implementáciou najlepších postupov.
 • Poskytne podporu v oblasti účtovania nárokov v súvislosti so zmiernením trestov, arbitrážami a súdnymi spormi.
 • Vyhodnotí dodatočné nároky s cieľom posúdiť primeranosť vybraných dodatočných faktorov.

Prostredníctvom kontroly komplexných strát v spojitosti s nárokmi a auditu vašich súčasných procesov v oblasti nárokov a riadenia rizík vám môže konzultant pomôcť vytvoriť efektívne komunikačné cesty s poisťovacími spoločnosťami a znížiť dopad budúcich prerušení podnikania a strát odporučením plánov na zmiernenie rizika, protokolov o správe nárokov a stratégií riešenia problémov.

Zástupca pre podporu v oblasti nárokov vám pomôže zlepšiť výsledky nárokov u vašich poisťovacích spoločností tým, že s vami bude spolupracovať v nasledujúcich oblastiach:

 • Proaktívna podpora vo vašom mene s cieľom dosiahnuť rýchle a spravodlivé riešenie.
 • Poskytnutie jasných a včasných informácií o stave nárokov.
 • Pomoc pri komunikácii s poisťovateľmi pri komplexných prípadoch.

Aj keď je možné niektorým poistným nárokom zabrániť pomocou komplexnej stratégie riadenia rizík, stále k nim dochádza.

Náš globálny tím riešení pre oblasť nárokov bude spolupracovať s vašou spoločnosťou na zjednodušení procesu podávania, správy a riešenia vašich nárokov. Kombináciou našich poznatkov o trhu a prístupu založeného na dátach vypracujeme transparentnú stratégiu riešenia problémov, ktorá vám pomôže vyriešiť vaše problémy v oblasti nárokov.