Skip to main content

Stavebníctvo

Stavebný priemysel je charakterizovaný viacerými premennými spojenými s rizikom, ktoré majú dopad na bezpečnosť, lehoty, dokončenosť a ziskovosť. Globálne zosúladený tím stavebných špecialistov spoločnosti Marsh dokáže spoločne s vami vytvoriť riešenia rizika a poistenia na mieru.

Stavebníctvo je kľúčovým priemyselným odvetvím globálnej ekonomiky a aktivita v tomto sektore nikdy neustáva. Vždy bude potrebné obnovovať existujúcu a budovať novú infraštruktúru. Keďže stavebný cyklus je často hnaný socio-ekonomickými faktormi, môže veľmi kolísať. Stavebné spoločnosti si potrebujú byť vedomé súčasných a vynárajúcich sa rizikových skutočností a byť schopné rýchlo reagovať na meniace sa okolnosti.

Digitalizácia, environmentálne, sociálne a správne (ESG) aspekty vrátane klimatických rizík, stúpajúcich stavebných nákladov a blokácií v dodávateľských reťazcoch sú niektoré zo súčasných výziev, ktoré formujú rizikové profily stavebných spoločností. Porozumenie ich dopadu umožňuje navrhnúť uvážený rámec pre riadenie rizík, ktorý vyvažuje zachovávanie, správu a presun potrieb v rámci organizácie.

Globálne integrovaný tím viac ako 1 200 špecialistov zo stavebného priemyslu spoločnosti Marsh pomáha jej klientom odovzdať projekty vo všetkých častiach sveta. Počas viac ako 30 rokov podporujeme podniky správnym posúdením ich rizík, minimalizáciou neistôt a dbaním na bezpečnosť ako ich nápomocný partner.

Spoločne s vami vytvoríme stratégie stavebného rizika a poistenia, ktoré zohľadňujú jedinečnosť vašej situácie. Vieme vám pomôcť navrhnúť a zaviesť do praxe programy, ktoré sú zladené s vašimi strategickými cieľmi, optimalizovať vaše kapitálové zdroje a chrániť vaše podnikanie v súčasnosti aj do budúcnosti.

Často kladené otázky

Rizika v stavebnom priemysle všeobecne spadajú do týchto kategórií:

  • Materiálne poškodenie: extrémne meteorologické javy, požiar, výbuchy, vandalizmus a krádež.
  • Riziká tretej strany: úrazy a škoda na majetku tretej strany, environmentálny dopad.
  • Návrh projektu: pochybenia, oneskorenia, náhle požiadavky na zmeny od zainteresovaných strán.
  • Vonkajšie faktory: regulácie, daňové zákony, makroekonomické premenné, negatívna verejná mienka.
  • Právny súlad: uplynutie platnosti povolení, nesprávne vyplnená alebo neúplná dokumentácia odovzdaná miestnym orgánom.
  • Záležitosti spojené so správou a organizáciou projektu: neskúsenosť pracovnej sily, problémy s dodávateľským reťazcom, bezpečnostné riziká, konflikty v časovaní prác, oneskorenia, prekročenie nákladov.
  • Zmluvné záväzky: nesplnenie kvalitatívnych požiadaviek, použitie nesprávnych materiálov.

Určovanie, prideľovanie a riadenie rizík by malo začať pri samotnom zrode projektu a to analýzou protichodných faktorov, ktoré podmieňujú komerčnú uskutočniteľnosť projektu. Zvyčajne je riziko prideľované účastníkom projektu podľa toho, ktorý účastník disponuje najlepšími možnosťami konkrétne riziko niesť a zvládnuť. Možný rozsah, finančný dopad a frekvencia strát majú svoje miesto pri určovaní priorít. Tie riziká, ktoré sa nedajú zvládnuť, ovplyvnia konečné zmluvné podmienky.

Preukázanie určovania a riadenia projektového rizika širokého rozsahu vyžaduje vysokú mieru analýzy a plánovania so všetkými zainteresovanými stranami, ktoré sú do tohto procesu zapojené. Jasne zdokumentované postupy, bezpečnostné protokoly a registre rizík sú zvyčajne používané na zachytenie a popísanie spôsobov, akými bude riziko zvládané.

Spolupráca so špecialistami na riadenie rizika spoločnosti Marsh vám môže pomôcť nájsť správne poisťovacie a ochranné postupy na zmiernenie rizika pre vaše projektové riziko.

Napriek tomu, že už možno máte poistky, ktoré pokrývajú vaše jednotlivé obavy týkajúce sa majetku alebo právnej zodpovednosti, je typické, že tieto sa nevzťahujú na nedokončený projekt nech je v akejkoľvek fáze návrhu alebo dokončenosti. Nech je váš finančný záujem na stavebnom projekte akýkoľvek, či už ste individuálny investor alebo zastupujete organizáciu, budete potrebovať aspoň určitý stupeň krytia stavebným poistením (tiež známym ako stavebno-montážne poistenie).

Poistná ochrana je potrebná v prípade rizík úrazu a materiálneho poškodenia a za normálnych okolností je požiadavkou určenou v stavebnej zmluve.

Okrem týchto rizík môžu strany finančne zainteresované do projektu požadovať ochranu pred stratami v prípade, že poistené stratové udalosti budú viesť k výrazným omeškaniam projektu. Toto krytie je navrhnuté ako ochrana pred stratou očakávaných príjmov z projektov, ktoré sú oneskorené voči plánovanému uvedeniu do prevádzky, alebo nákladov spojených so splácaním dlhu, ktorým bola financovaná stavba, ktorý by bol za iných okolnosti splácaný z prevádzkových príjmov.

Škála ďalších poistných krytí môže poskytovať ochranu pred rizikami spojenými s prepravou, znečistením, návrhom, a celým spektrom iných zistených činností na projekte.