Skip to main content

Terorizmus

Terorizmus je v súčasnom svete všade prítomnou hrozbou a je ťažké ho predpovedať a kvantifikovať. Naši špecialisti na prenos rizika a poradenstvo pomáhajú chrániť vaše záujmy a ľudí doma i v zahraničí.

Činy politického násilia a terorizmu sa v posledných rokoch neustále opakujú v spravodajstve a v globálnom podnikateľskom prostredí mnohé spoločnosti hľadajú spôsoby, ako chrániť svojich zamestnancov a firemné záujmy pred takýmito hrozbami na celom svete.

V čoraz neistejšom svete vám môžeme pomôcť určiť konkrétny profil rizika terorizmu pre vašu organizáciu, a to pomocou odvetvových metrík na kvantifikáciu vášho ohrozenia a určenie vašich potenciálnych strát.

Naši špecializovaní sprostredkovatelia poistenia proti terorizmu, ktorí pôsobia na celom svete, majú skúsenosti s poskytovaním mnohých druhov poistenia vrátane poistenia proti domácemu a globálnemu terorizmu a sabotážam, poistenia proti nukleárnemu, biologickému, chemickému a rádiologickému (NBCR) ohrozeniu a všeobecného poistenia zodpovednosti v súvislosti s terorizmom.

V spolupráci môžeme pomôcť vašej firme, nech už pôsobí kdekoľvek, zvýšiť odolnosť voči neustále sa meniacej povahe rizika terorizmu.

Často kladené otázky

V kontexte poistenia sa teroristický čin často definuje ako: čin, vrátane použitia sily alebo násilia, akejkoľvek osoby alebo skupiny (osôb), či už koná (konajú) samostatne, v mene alebo v súvislosti s ktoroukoľvek organizáciou (organizáciami), spáchaný na politické, náboženské alebo ideologické účely vrátane zámeru ovplyvniť akúkoľvek vládu a/alebo vyvolať strach verejnosti na tieto účely.

Je dôležité poznamenať, že táto definícia sa môže líšiť v závislosti od regiónu a skôr, ako dôjde k akýmkoľvek platbám poistného a odškodneniu, bude možno potrebné, aby incident potvrdil vládny úradník ako teroristický čin.

K bežným teroristickým činom patria samovraždy alebo bombové útoky v automobiloch, hromadné streľby, bodnutie viacerých obetí a ďalšie akcie, ktorých cieľom je vytvoriť prostredie strachu.

Poistenie proti riziku terorizmu zvyčajne poskytuje ochranu pred poškodením alebo zničením majetku vrátane budov a obsahu, ako sú zásoby a vybavenie, a následným prerušením činnosti. Poistenie je možné tiež rozšíriť tak, aby zahŕňalo nároky za zodpovednosť za terorizmus voči organizáciám vyplývajúce zo strát na životoch a zranení.

Riadenie rizika terorizmu zahŕňa hodnotenie a dôkladné sledovanie mnohých parametrov.

Pravdepodobnostné modelovanie môže pomôcť poisťovacím sprostredkovateľom a spoločnostiam, ktoré hľadajú poistenie proti terorizmu, lepšie porozumieť riziku a ohrozeniu. Pomáha poskytnúť komplexné hodnotenie na základe pravdepodobnosti možných útokov s dodatočným zvážením stupňa závažnosti.

Takéto modelovanie vám môže pomôcť porozumieť ohrozeniu a vyvíjať programy založené na vašej jedinečnej stope. Môže zahŕňať:

  • Pochopenie akumulácie/agregácie rizika vášho portfólia
  • Pochopenie blízkosti vašich poistených aktív k identifikovaným vysoko profilovým cieľom
  • Typ poistenia požadovaného pre príslušný región
  • Limity odškodnenia

Pravdepodobnostné modelovanie s vyhýbaním sa rizikám alebo preventívnymi opatreniami môže zase znížiť vaše celkové riziko straty alebo poškodenia, ktoré by mohli viesť k poistnej udalosti.