Skip to main content

Zdravotnictví

Zdravotnické organizace se potýkají s riziky na mnoha frontách. Náš zkušený tým specialistů na pojištění a rizika vám může pomoci zvládnout dnešní volatilitu s lepší předvídatelností.

Uprostřed pandemie onemocnění COVID-19 se z poskytovatelů zdravotní péče stali jedni z nejdůležitějších pracovníků na světě, riskovali své zdraví a bezpečnost, aby pomohli zastavit šíření této nemoci ve svých lokalitách i celosvětově. Ačkoli nové druhy léčby a vakcíny pomohly dostat onemocnění COVID-19 pod kontrolu, pracovníci ve zdravotnictví zůstávají i nadále v přední linii, kde léčí pacienty a zároveň se také snaží přicházet s inovacemi v oblasti léčebných technologií a postupů. Společnosti musí porozumět tomuto proměnlivému prostředí rizik a tomu, jak se přizpůsobuje a reaguje pojistný trh.

Tým společnosti Marsh specializující se na zdravotnictví pomáhá klientům definovat, navrhnout a zajistit řešení, která splňují jedinečné potřeby poskytovatelů i plátců. S využitím svých detailních znalostí problémů, kterým dnes zdravotnictví čelí, s vámi bude náš rozšířený tým odborníků na pojištění a zdravotnictví pracovat na sestavení rizikového profilu vaší organizace. Kromě toho používáme nejvýkonnější analytiku v oboru k tomu, abychom vám pomohli kvantifikovat vaše rizika a rozhodnout, do jaké míry je zmírňovat, zachovat nebo převést.

Pokud vaše organice zvládne identifikovat rizika a řídit celkové náklady na rizika, může se jí dařit v době nejistoty díky lepšímu cash flow, snížení nákladů, omezení volatility výsledků a dosažení vyšší předvídatelnosti rozpočtování pro účely řízení rizik.

Obecné časté dotazy

Nemocnice i jiní poskytovatelé zdravotní péče, včetně soukromých zařízení, jako jsou domovy pro seniory, i nadále čelí několika novým a tradičním oborovým problémům, včetně těchto:

  • Nedostatek personálu: Zdravotnické organizace se stále častěji potýkají s problémy při najímání a udržování kvalifikovaných zaměstnanců. Se stárnutím celosvětové populace a rostoucí potřebou péče se budou zaměstnavatelé muset připravit na vyšší platy a programy benefitů, budou-li chtít být i nadále zajímaví pro zkušené pracovníky.
  • Kybernetické útoky: Ačkoli nové technologie pomáhají zlepšovat procesy a zkvalitňovat péči, vytváří také rozsáhlejší prostor pro možné incidenty související s ransomwarem a nedodržováním předpisů HIPAA či jiných předpisů na ochranu osobních údajů.
  • Bezpečnost pacientů: Nezajištění bezpečnosti pacienta může potenciálně vést k úrazům či nemocím a úmrtím, kterým lze předcházet, vysokým nákladům na právní služby v soudních sporech, k vyšší odpovědnosti a závažné újmě na pověsti zařízení a zdravotních systémů.

Ačkoli se zdá, že je po pandemii celková kapacita na trhu zdravotnictví stabilní, mnoho pojistitelů si pečlivě vybírá, které nové společnosti a stávající klienty jsou ochotni pojistit, a otázka cen je i nadále složitá.

Kaptivní pojišťovna je dceřiná společnost, kterou vlastní jedna nebo více mateřských organizací. Tato pojišťovna se zakládá především za účelem pojištění jejích vlastníků proti rizikům. Kaptivní společnost převezme část pojištěných rizik a zbytek převezme jiná pojišťovna, která se nazývá zajišťovna. Mezi potenciální přínosy kaptivního pojištění patří:

  • vyšší pojistné krytí a kapacita,
  • příjem z investic na financování ztrát,
  • přímý přístup na velkoobchodní zajišťovací trhy,
  • flexibilita financování a pojišťování.

Prostřednictvím kaptivních řešení mohou zdravotnické organizace dosáhnout vyšší transparentnosti a kontroly, současně se jim však dostane stability, kterou toto pojištění zajišťuje, a zmírní se rizika a volatilita související se závažnými, avšak ne příliš častými pojistnými nároky.

Pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků je forma pojistného krytí, jejímž účelem je chránit jednotlivce před osobními ztrátami v případě, že by byli žalováni v důsledku výkonu své funkce ředitele nebo vedoucího pracovníka společnosti nebo jiného druhu organizace.

Takové pojištění může zajistit krytí v oblastech, které jsou pro poskytovatele zdravotních služeb nejproblematičtější, jako jsou kontroly práce kolegů a udělování licencí, avšak také obvinění z porušování antimonopolních předpisů či zákona HIPAA a kroky regulačních orgánů v případě porušení předpisů.

Organizace zajišťující péči o seniory se musí vypořádat s nedostatkem pečovatelů a rostoucími nároky na zařízení i služby. Rizika vyskytující se v areálu zařízení a bezpečnost zaměstnanců, pacientů a rezidentů jsou pro takovou organizaci zásadní oblastí zájmu.

Kromě běžných rizik škody na majetku a úrazu je při posuzování vašeho programu pojištění a řízení rizik nezbytné zvážit i možné kybernetické hrozby.

Ransomware je typ kybernetického útoku, který blokuje přístup k údajům, webovým stránkám, systémům klientských služeb nebo jiným klíčovým zdrojům. Útočník drží tyto informace jako rukojmí a požaduje výkupné výměnou za odemknutí přístupu. V případě zdravotnických organizací odpovědných za správu citlivých osobních údajů pacientů mohou takové útoky vést ke vzniku závažných finančních a právních důsledků, včetně narušení poskytování péče, žalob poukazujících na porušování předpisů a újmy na pověsti.

Americká asociace pro telemedicínu American Telemedicine Association definuje telemedicínu jako využívání zdravotních informací předaných jednou stranou druhé prostřednictvím elektronické komunikace pro účely zajištění zdraví a vzdělání pacienta nebo poskytovatele zdravotních služeb ve snaze zlepšit péči o pacienta, léčbu a služby. Telemedicína není lékařská specializace. Jedná se o formu poskytování péče. 

Zavedení telemedicíny má mnoho výhod, ale existují i rizika, která je nutné zvážit.

Používání telemedicíny snižuje riziko šíření virů při osobním ošetření a rychle se zdokonalující technologie jsou platformou pro vzdělávání a školení, rychlejší diagnózu zdravotních potíží a nižší náklady pro poskytovatele i pacienty. 

Mezi klíčové otázky týkající se rizik v telemedicíně patří přímá i zástupná odpovědnost a nárůst kybernetických hrozeb, které se mohou objevit, jelikož poskytovatelé se věnují pacientům na celé řadě různých zařízení a sítí nacházejících se na různých místech.

Poskytovatelé akutní péče budou potřebovat pojištění obecné odpovědnosti stejně jako společnosti působící v jiných oborech, avšak navíc budou muset mít také pojištění profesní odpovědnosti.

Pojištění profesní odpovědnosti lékaře chrání pracovníky ve zdravotnictví před finančním rizikem souvisejícím s úrazem pacienta, náklady na lékařské ošetření a škodami na majetku. V této kategorii lze uvažovat o dvou typech pojistného krytí:

  • Krytí závislé na výskytu pojistné události: Kryje pojistné události, ke kterým dojde během pojistného období, i pokud je nárok uplatněn po zrušení pojistky.
  • Krytí závislé na uplatnění pojistného nároku: Kryje pouze incidenty, ke kterým dojde a jsou nahlášeny během doby platnosti pojistky.

Kromě těchto standardních forem pojistného krytí budou muset organizace posoudit svá jedinečná rizika a problematické oblasti, a podle toho sestavit pojistný program, který efektivně pomůže snížit a řídit rizika.

Poradce specializující se na řízení rizik může pomoci zdravotnickým organizacím posoudit jejich aktuální situaci ohledně rizik, a vytvořit a zavést plán, který minimalizuje rizika, čímž podpoří bezpečnost pacientů a péči o ně, a současně ochrání majetek a zaměstnance organizace.

Náš tým se svými rozsáhlými znalostmi v oboru a špičkovými technologiemi představuje vaše rizika správným pojistitelům, aby pro vaši organizaci zajistil vhodné cenové a smluvní podmínky. Dále vám můžeme pomoci vylepšit váš pojistný program a úrovně spoluúčasti. K tomu používáme naše profesionální finanční modelování a datovou analytiku, které se věnuje tým našich specialistů.

Pro poskytovatele zdravotních služeb je přínos spolupráce se specialisty na řízení rizik zřejmý: přístup k řadě zprostředkovatelských služeb v oblasti řízení rizik a pojištění, které vám pomohou snížit náklady, regulovat rizika a ochránit budoucnost vaší organizace.