Skip to main content

Politické riziko

V ére narastajúceho geopolitického napätia, súperenia o zdroje a intenzívnej politickej polarizácie je pre zahraničných investorov rozhodujúce, aby sa vyznali v politickom riziku a boli na neho lepšie pripravení.

Bezprecedentné ekonomické a politické otrasy spôsobené pandémiou COVID-19 a rýchle ustupovanie stabilného stavu geopolitického priestoru z posledných 50 rokoch evolučným posunom, to sú len dve z mnohých zmien, ktoré urobili medzinárodné prevádzkové prostredie menej predvídateľným.

Zdanlivý politický pokoj krajín a regiónov teraz môže rýchlo vybuchnúť – nie len v tradičnom rozvojovom svete, ale aj v krajinách s rozvinutými ekonomikami. Nadnárodné organizácie a finančné inštitúcie teraz musia zvyšovať svoje povedomie o výzvach spojených s podnikaním v geografických oblastiach a na trhoch, ktoré môžu v súčasnosti vyvolávať väčšie obavy.

V oblasti politického rizika, kde môže byť často náročné získať krytie vzhľadom na zahrnutý kapitálový podiel, vám dokáže pomôcť celosvetová stopa spoločnosti Marsh a regionálne špecializované centrá tejto spoločnosti. Naše riešenia vás dokážu ochrániť pred rizikami neplatenia, či už ide o riziko nesplatenia súkromného alebo vládneho dlhu, alebo chrániť vaše podnikové aktíva a investície v rôznych krajinách pred politickým rizikom.

Vďaka spolupráci s nami dokážete byť lepšie pripravení na zvládnutie a zotavenie sa z akýchkoľvek vládnych opatrení alebo udalostí, ktoré by mohli mať vplyv na vaše globálne aktíva a investície.

Často kladené otázky

Politické riziko je pravdepodobnosť narušenia operácií nadnárodných podnikov spôsobeného politickými udalosťami, ku ktorým dochádza v rámci krajiny alebo prostredníctvom zmien v medzinárodnom prostredí. Vaša organizácia môže čeliť politickému riziku v krajine, kde máte podniky, aktíva, zmluvy alebo investície.

Poistenie politického rizika (PRI – political risk insurance) slúži na zaistenie inštitucionálnych investorov, podnikov alebo finančných inštitúcií proti vládnym opatreniam, ktoré vedú k významným peňažným stratám. Zvyčajne sa kupuje v spojení s financovaním projektu, financovaním aktív, financovaním obchodu, fixných a mobilných aktív a priamymi zahraničnými investíciami, najmä do ropy a plynu, ťažby a sektorov infraštruktúry. V závislosti od rizika môže poistné krytie PRI zahŕňať obstarávateľov verejných agentúr, súkromných poisťovateľov alebo kombináciu oboch.

Poistné krytie PRI slúži ako bezpečnostná sieť proti politickým rozhodnutiam alebo opatreniam vlády alebo politických síl. Môže pokrývať riziká, ako napríklad:

  • Politické násilie, ktoré zvyčajne zahŕňa občiansku vojnu, štátny prevrat, povstanie, revolúciu, sabotáže, štrajky, nepokoje, terorizmus a vojnu, ktoré spôsobujú fyzické poškodenie alebo opustenie majetku alebo podnikov a s tým súvisiacu stratu príjmov z podnikania.
  • Vyvlastnenie majetku alebo podnikov vládou vrátane zabránenia opätovného prevzatia majetku veriteľom.
  • Obmedzenia týkajúce sa konverzie miestnych fondov na tvrdú menu alebo presunu fondov do zahraničia ako súčasť vyplácania dividend, dlhovej služby alebo iných peňažných tokov generovaných v rámci krajiny poistencovi.
  • Nesplnenie rozhodcovského výroku v súvislosti s porušením zmluvy vládnym subjektom.
  • Úverové riziká, ako napríklad nesplatenie vládneho dlhu.

Každá spoločnosť (vrátane obchodníkov s komoditami), banka, nebanková finančná inštitúcia alebo verejná agentúra s medzinárodnými aktívami alebo investíciami by mala zvážiť poistenie politického rizika.

Poistenie politického rizika vám umožňuje zmenšiť vaše riziko a zabezpečiť pokoj, čo sa týka zmlúv, investícií, projektov, podnikov, aktív, vybavenia a zásob komodít na trhoch, ktoré sa vyznačujú vyšším rastom, no zároveň aj nestálosťou. Môže uľahčiť financovanie dlhu, kapitálové investície a podporu zahraničných projektov alebo investícií v rizikovejších krajinách.