Skip to main content

Bygge og anlæg

Byggebranchen står i dag over for mange forskellige risici, der påvirker sikkerhed, tidsplaner, færdiggørelse og rentabilitet. Marshs globale team af bygge- og anlægsspecialister kan samarbejde med dig om at skabe skræddersyede løsninger til risici og forsikring.

Bygge- og anlægsbranchen er vital for den globale økonomi, og der er konstant aktivitet i branchen. Der vil altid være behov for fornyelse og opretholdelse af infrastrukturen og byggemassen. Men da byggeprojekter ofte drives af socioøkonomiske faktorer, kan branchen være ret risikoeksponeret. Både bygherrer og entreprenørvirksomheder skal være konstant bevidste om aktuelle og nye risici og være i stand til at reagere hurtigt på skiftende eksterne og interne omstændigheder. 

Faktorer som digitalisering, miljø, sociale forhold og ansvarlig selskabsledelse, herunder klimarisici, stigende byggeomkostninger og forsyningskæder, er nogle af de aktuelle udfordringer, der udgør risikoprofiler for bygherrer og entreprenørvirksomheder. En forståelse af deres indvirkning giver mulighed for at designe en velovervejet risikostyringsramme, der balancerer en organisations fastholdelse-, ledelse- og overførsel.

Marshs globale team på mere end 1.200 bygge- og anlægsspecialister hjælper kunderne med at færdiggøre byggeprojekter verden over. I mere end 30 år har vi støttet virksomheder ved at vurdere deres risici, minimere usikkerhed og gøre sikkerhed og resiliens til en forretningskatalysator.

Vi vil samarbejde med dig om at udarbejde strategier for håndtering af risici og forsikring inden for bygge og anlæg, som er særligt tilpasset de udfordringer, du står over for. Vi kan hjælpe dig med at designe og implementere programmer, der passer til dine strategiske mål, optimere din kapitalsanvendelse og beskytte din virksomhed nu og i fremtiden.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Risici i byggebranchen falder generelt ind under følgende kategorier:

  • Fysisk skade: Ekstreme vejrforhold, brand, eksplosioner, hærværk og tyveri.
  • Tredjeparts risici: Skader på ejendom og tredjepartsejendom, miljøpåvirkninger.
  • Design: Fejl, forsinkelser, pludselige ændringsanmodninger fra interessenter.
  • Eksterne faktorer: Bestemmelser, skattelovgivning, makroøkonomiske variabler, negativ offentlig mening.
  • Overholdelse: Bortfaldne tilladelser, forkert indsendte eller ufuldstændige dokumenter sendt til lokale myndigheder.
  • Projektstyring og organisatoriske spørgsmål: Manglende arbejdserfaring, problemer med forsyningskæden, sikkerhedsrisici, planlægningskonflikter, forsinkelser, budgetoverskridelser.
  • Kontraktlige forpligtelser: Manglende opfyldelse af det forventede kvalitetsniveau, brug af forkerte materialer.

Identifikation, allokering og håndtering af risici bør starte fra den oprindelige projektudformning med en analyse af de konkurrerende faktorer, der afgør projektets kommercielle levedygtighed. Typisk finder risikoallokeringen sted mellem projektets interessenter baseret på, hvem der er bedst stillet til at bære og håndtere en bestemt risiko. Potentiel størrelse, økonomisk påvirkning og hyppighed af tab vil spille en rolle i prioriteringen. De risici, der ikke kan administreres, vil blive indregnet i de endelige vilkår i en kontrakt.

Demonstration af robust identifikation og administration af projektrisici kræver en høj grad af analyse og planlægning med alle projektinteressenter, der er opmærksomme på og engagerede i processen. Klart dokumenterede procedurer, sikkerhedsprotokoller og risikoregistre anvendes typisk til at registrere og beskrive, hvordan risikoen vil blive håndteret.

Samarbejde med Marshs specialister inden for risikostyring kan hjælpe dig med at finde de rigtige metoder til sikring og risikobegrænsning for din projektrisiko.

Selvom du allerede har omfattende politikker for dine forskellige ejendom og ansvar, gælder disse typisk ikke i forbindelse med igangværende byggeprojekter, uanset design og/eller konstruktionsfase. Uanset hvad din økonomiske interesse er i et byggeprojekt, hvad enten det er en individuel investor eller på vegne af din organisation, skal du i det mindste have en vis grad af dækning af byggeforsikring.

Forsikringsbeskyttelse er påkrævet for skader og risici for fysisk skade og vil normalt være et krav i den underliggende byggekontrakt.

Ud over disse risici kan finansielle interessenter kræve beskyttelse mod økonomisk tab i tilfælde af, at hændelser af skadeanmeldelsespligtige tab giver anledning til omfattende projektforsinkelser. Denne dækning har til formål at beskytte mod tab af forventede indtægter fra projekter, der er forsinket fra at gå ind i en driftsfase, eller omkostninger til servicering af gæld, der er trukket ud mod byggefasen, og som ellers ville blive dækket af driftsindtægter.

En række andre forsikringsdækninger kan også yde beskyttelse mod risici i forbindelse med transit, forurening, design og en række andre identificerede projektaktiviteter.

Vores specialister