Skip to main content

Prerušenie prevádzky

Prerušenie prevádzky vyplývajúce z prírodných katastrof, požiarov, zlyhaní dodávateľského reťazca, či dokonca kybernetických útokov, môže spoločnostiam pôsobiacim v globálnom podnikateľskom prostredí spôsobiť výrazné finančné straty. Naše inovatívne stratégie poistenia a riadenia rizík vám môžu pomôcť pochopiť vaše riziká a vytvoriť lepšiu odolnosť.

Komplexná povaha dnešného podnikania nie je odtrhnutá od zvyšku sveta. Podniky sú súčasťou vzájomne previazaných sietí s mnohými internými a externými účastníkmi. Podnikateľské prostredie je čoraz viac prepojené a nestabilné, a preto je dôležité, aby ste mali komplexné a aktuálne informácie o rizikách vašich každodenných obchodných operácií a boli pripravení zvládať ich.

Prerušenie prevádzky môže nastať z rôznych dôvodov, od poškodenia majetku spôsobeného veľkou búrkou, porúch strojových zariadení, pracovnoprávnych sporov, kybernetických útokov a iných rizikových udalostí. Straty spôsobené prerušením prevádzky môžu byť rôzne – od nižšieho odbytu, až po vyššie prevádzkové náklady z dôvodu straty kritického dodávateľa, či stratu zdrojov budúcich príjmov z dôvodu ničivej udalosti.

Aj keď prerušenie prevádzky nie je žiadne nové riziko, spoločnosti majú stále problémy s riadením a presným posúdením svojich rizík. Dôvody sú prevádzkové a finančné, ale dôvodom býva aj veľké množstvo údajov, ktoré je potrebné získať z celej organizácie.

Špecialisti na prerušenie prevádzky zo spoločnosti Marsh vám môžu na základe údajov poskytnúť poznatky o potenciálnych príčinách prerušenia prevádzky, pomôcť vám otestovať odolnosť vašej organizácie a vyvinúť účinné stratégie na presun a riadenie rizík. Keď príde k najhoršiemu, naši špecialisti na poistné plnenie vám môžu pomôcť správne identifikovať straty a náklady spojené s prerušením prevádzky a následne s obhajovaním primeranej náhrady od poisťovní.

Náš tím sa v spolupráci s vedením a všetkými zainteresovaným stranami vašej spoločnosti venuje riešeniu a zmierneniu rizík prerušenia prevádzky, aby ste mali pevnú pozíciu na stabilnejšej ceste k úspechu.

Globálne FAQ / Často kladené otázky

Poistenie prerušenia prevádzky je často súčasťou poistenia majetku spoločnosti alebo sa k nemu pridáva prostredníctvom dodatku. Jeho cieľom je udržať podnik nad vodou v čase krízy vyplývajúcej z poškodenia majetku, či už v súvislosti s nepriaznivým počasím alebo prírodnou katastrofou, problémom s dodávateľským reťazcom, pracovnoprávnym sporom alebo inou formou prerušenia prevádzky. Toto poistenie je cenné za okolností, keď príjmy z vášho podnikania môžu byť nejaký čas prerušené, čo môže vážne ovplyvniť váš celkový hospodársky výsledok.

V závislosti od špecifík vašej poistky pokrýva poistenie prerušenia prevádzky stratu príjmu z dôvodu priamych fyzických strát alebo poškodenia vášho majetku a môže pomôcť aj pri zachovaní bežnej prevádzky.

V prípade poistenia prerušenia prevádzky je pri poistení majetku bežné, že predtým, než poisťovňa začne preplácať škodu, je potrebné uplatniť spoluúčasť alebo čakaciu lehotu. Poskytované krytie môže byť okrem toho obmedzené na konkrétne obdobie alebo sublimit v rámci poistenia majetku.

Poistenie prerušenia prevádzky by mal zvážiť každý podnik, ktorému hrozí prerušenie každodennej prevádzky z akéhokoľvek množstva príčin, napríklad vrátane prírodných katastrof, problémov s dodávateľským reťazcom a kybernetických narušení, ktoré spôsobujú škody na majetku. To platí obzvlášť v prípadoch, keď váš podnik nemusí mať rozsiahle hotovostné rezervy na pokrytie obdobia prerušenia, ale potrebuje naďalej platiť nájom alebo splátky hypotéky, mzdy, pôžičky alebo iné výdavky. Absencia pravidelných príjmových tokov z vášho podniku alebo poistného plnenia by mohla mať nepriaznivé finančné dôsledky.

Rozšírenie poistenia majetku o dodatočné výdavky väčšinou poskytuje krytie nevyhnutných výdavkov počas obdobia obnovenia činnosti, ktoré by neboli vznikli, ak by nenastali straty z prerušenia prevádzky. Keď čelíte stratám, ste nútení podniknúť primerané kroky, aby ste ich zmiernili alebo minimalizovali. Výdavky spojené so zmiernením vašich strát sú väčšinou kryté ako súčasť strát príjmu z vášho podnikania, pokiaľ nie sú vyššie ako samotné straty.

Prerušenia distribučných služieb je možné poistiť rozšírením poistenia prerušenia prevádzky. Zvyčajne zabezpečuje krytie príjmu z podnikania z dôvodu priamych fyzických strát, poškodenia, prípadne zničenia majetku elektrickej, parnej, plynovej, vodovodnej, kanalizačnej, telefónnej alebo inej distribučnej služby. Medzi tento majetok sa môžu rátať aj prenosové vedenia a súvisiace zariadenia, rozvodne a zariadenia zabezpečujúce služby pre poistené prevádzky.

Na krytie sa prípadne vzťahujú niektoré obmedzenia. Medzi tieto obmedzenia môžu patriť nasledovné:

  • Obmedzenia vzdialenosti, kde samotná fyzická strata alebo poškodenie majetku distribučnej spoločnosti musí nastať v rámci stanovenej vzdialenosti od vašich priestorov, v ktorých dôjde k strate príjmu z podnikania.
  • Vylúčenia pre určité nebezpečenstvá, napríklad zemetrasenia.
  • Vylúčenia pre nadzemné prenosové a distribučné vedenia.
  • Čakacia lehota – väčšinou 24 alebo 48 hodín – počas ktorých sa neuplatňuje žiadne krytie, ak obdobie prerušenia služieb neprekročí určené obdobie.

Podmienené prerušenie prevádzky slúži na krytie straty príjmu z podnikania, ktorá vyplýva zo vzájomnej závislosti, inými slovami fyzických strát, poškodenia alebo zničenia majetku, ktorý vlastnia osoby, ktoré sú s vami obchodne prepojené. Väčšinou sem patria vaši priami „dodávatelia“ tovarov alebo služieb a priami „príjemcovia“ alebo „zákazníci“ tovarov alebo služieb, ktoré vyrábate alebo poskytujete. Fyzické škody u vašich dodávateľov alebo príjemcov zvyčajne musia byť takého typu, aký by bol krytý vašou poistkou, ak by tieto škody nastali na vašom vlastnom majetku.

Kým podmienené prerušenie prevádzky často poskytuje krytie pre „priamy“ vzťah medzi vami a vašimi dodávateľmi alebo príjemcami, niekedy sa dá rozšíriť tak, aby pokrýval dodávateľov vašich dodávateľov – väčšinou nazývaných ako „nepriami“ dodávatelia alebo dodávatelia „z druhého sledu“. Takéto krytie si môže okrem iného vyžadovať, aby boli nepriami dodávatelia konkrétne určení.

Počas pandémie COVID-19 a nedávnych občianskych nepokojov, keď boli mnohé podniky nútené zatvoriť na určitý čas svoje prevádzky, zažili bezprecedentné narušenia dodávateľských reťazcov a v niektorých prípadoch utrpeli fyzické škody na majetku, sme videli, aké je potrebné dôsledne riadiť riziko prerušenia prevádzky.

Tím poradcov pre riziká zo spoločnosti Marsh vám môže pomôcť vyhodnotiť riziká, ktoré by mohli prispieť k prerušeniu prevádzky, ako aj získať prehľad, aké vplyvy môže mať prerušenie prevádzky na vaše podnikanie. Následne si môžete na základe tímového prístupu vytvoriť plán pre riadenie rizika.

Preventívne plánovanie je neoddeliteľnou súčasťou zmiernenia rizík prerušenia prevádzky. Príprava postupov, ktorých cieľom je zabrániť vzniku problémov, môže udržať vaše podnikanie v chode. Menej príjemnou stránkou tohto plánu bude vypracovanie stratégií pre reakcie a poistné krytie, ktoré pomôžu zotaviť sa z prípadného prerušenia, ktoré skutočne nastane.

Váš poradca pre riziká vám môže pomôcť s úpravou vášho krytia v prípade vývoja rizík, so zavedením vhodných stratégií na zmiernenie rizika a s výberom najlepšieho prístupu pri vymáhaní nárokov, keď nastanú straty.