Skip to main content

Transparentnosť a zverejnenie

S vami ako naším klientom budeme vždy zaobchádzať poctivo a vaše záujmy klásť pred tie naše.

Spoločnosť Marsh je hrdá, že je v rámci svojej brandže lídrom v oblasti transparentnosti a zverejňovania. Zaviazali sme sa zverejňovať svoje roly a záujmy v poisťovacích transakciách vrátane typu odmeny, ktorú môžeme dostať.

Sme odmeňovaní rôznymi spôsobmi vrátane provízií a poplatkov hradených poisťovňami či klientmi. Spoločnosť Marsh dostáva odmeny na základe jedného zo spôsobov uvedených nižšie alebo ich kombinácie tak, aby vždy boli dodržané miestne zákony a predpisy.

Sprostredkovateľské provízie: Sprostredkovateľskú províziu vypláca spoločnosti Marsh poisťovateľ ako percento poistného účtovaného poistenému v rámci poistenia. Výška provízie sa môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov, vrátane typu poistenia a podľa toho, ktorého poisťovateľa si klient zvolil. Výška provízie z predaja poistenia sa môže meniť od transakcie k transakcii.

Klientské poplatky: Niektorí klienti súhlasia so zaplatením poplatku za služby poskytované spoločnosťou Marsh namiesto, alebo navyše k sprostredkovateľskej provízii, ktorú vypláca poisťovňa. Poplatky sa môžu účtovať vcelku alebo po častiach prostredníctvom započítania sprostredkovateľských provízií obdržaných spoločnosťou Marsh za sprostredkovanie poistenia pre klienta.

Odmena od poisťovateľa za poradenstvo: Marsh dostáva odmeny od niektorých poisťovateľov za poskytovanie poradenstva, analýzy dát alebo iných služieb. Služby sú určené na zlepšenie ponuky produktov pre našich klientov, pomáhajú poisťovateľom pri identifikácii nových príležitostí a zvyšujú prevádzkovú efektivitu poisťovateľov. Rozsah a charakter služieb sa líši u jednotlivých poisťovateľov a podľa geografických regiónov.

Bonusové provízie: Niektorí poisťovatelia súhlasia s vyplácaním bonusovej provízie pre spoločnosť Marsh v prípade, že dosiahneme stanovené hodnoty v oblasti sprostredkovania poistných zmlúv za daný rok alebo za iné časové obdobie. Tieto  stanovené hodnoty môžu zahŕňať objem, profitabilitu, udržanie a/alebo rast. Výška bonusovej provízie sa môže líšiť podľa rôznych faktorov v závislosti od celého objemu za rok alebo za dané obdobie. Preto v čase sprostredkovania poistnej zmluvy nie je štandardne známa celková výška bonusovej provízie spojenej s danou poistnou zmluvou.

Kompenzácia za správu poisťovateľov a ďalšie služby: Spoločnosť Marsh spravuje určité zaistné panely, facility, podiely na kvótach, produktové a iné dojednania v kontexte umiestnenia poistenia u poisťovateľov. Spoločnosť Marsh dostáva osobitnú kompenzáciu za vytvorenie, manažment a prevádzku týchto dohôd, ktorá predstavuje dodatok k akýmkoľvek iným poplatkom alebo províziám spoločnosti Marsh..

Ďalšie benefity alebo náhrady: Spoločnosť Marsh sa môže zúčastniť reklamných kampaní a školení zamestnancov poisťovateľov alebo iných podujatí organizovaných poisťovateľmi. V niektorých prípadoch je spoločnosť Marsh kompenzovaná zo strany poisťovateľa za svoje náklady vynaložené v súvislosti s marketingovými aktivitami poisťovateľa. Tam kde to umožňuje zákon, spoločnosť Marsh dostáva úroky alebo iné príjmy z účtov, na ktorých sa ukladajú sumy poistného vo finančných inštitúciách pred ich prevodom na účty poisťovateľov.

Ak máte záujem o bližšie informácie o odmenách spoločnosti Marsh alebo dohodách spoločnosti Marsh s poisťovateľmi, obráťte sa, prosím, na miestneho zástupcu spoločnosti Marsh.

Spoločnosť Marsh má dohody s určitými poisťovateľmi. Na ich základe im spoločnosť Marsh poskytuje služby a je odmeňovaná v rozsahu, a v súlade so zákonom a platnými predpismi v každej krajine, v ktorej Marsh pôsobí. Ide napríklad o služby kaptívneho manažmentu, služby správy nárokov na náhradu, softvér na správu nárokov na náhradu a súvisiace služby, služby due diligence pri zlučovaní a akvizíciách spoločnosti, poradenské služby poisťovateľom, služby správy generálnych agentov a správy generálnych poisťovateľov, a služby sprostredkovania poistenia týkajúce sa vlastných poistných programov poisťovateľa. Spoločnosť Marsh je tiež partnerom pre dohody s poisťovateľmi, ktoré zjednodušujú poistné transakcie, vrátane dohôd s agentúrami, dohôd o správe zariadení a dohôd o prevádzke zariadení na sprostredkovanie poistenia na internetovej báze.

Spoločnosť Marsh taktiež vstupuje do rôznych typov dohôd s poisťovateľmi, ktoré napomáhajú procesu sprostredkovania poistenia alebo iným službám vykonávaným v mene klientov. Ide napríklad o dohodu o mlčanlivosti, dohodu o nezverejňovaní informácií upravujúcu uvoľňovanie údajov súvisiacich so sprostredkovaním poistenia, zaobchádzanie s nárokmi na náhradu a programy riadenia rizík, dohodu o nezverejňovaní informácií a/alebo dohodu o nekonkurencii súvisiacu s vývojom a zverejnením nových poistných produktov a služieb a licenčné zmluvy ošetrujúce prístup k systémom na správu dát a databáz a ich používanie.

Zákon o daňovom súlade zahraničných účtov (FATCA) je nov americký predpis s globálnym dopadom na spoločnosť Marsh a jej klientov.

S cieľom podporiť našich klientov a iné strany, ktoré realizujú platby v rámci poistného spoločnosti Marsh, dávame k dispozícii na stiahnutie formuláre W-8IMY a W-9 mnohých našich spoločností.

Ak niektorý formulár musíme kvôli zmene okolností pozmeniť, zrevidovaný formulár bude odoslaný do 30 dní od zmeny. Odporúčame, aby ste si túto stránku skontrolovali predtým, ako nám odošlete platbu spadajúcu pod zákon FATCA, na kontrolu, že máte k dispozícii aktuálny formulár.

Ak máte otázky alebo potrebujete formuláre, ktoré sa nenachádzajú na tejto stránke, napíšte nám na adresu fatcainformation@mmc.com.

Analytika dát: Spoločnosť Marsh môže údaje súvisiace s poistnými programami klientov zahrnúť na anonymnej báze do benchmarkingu, modelovania a iných analýz. Spoločnoť Marsh ponúka klientom, poisťovateľom a iným osobám rôzne možnosti analýz. Pre klientov tieto ponuky zahŕňajú benchmarkingové databázy, analytické a modelovacie nástroje, prieskumy a iné súbory údajov, ktoré sú určené na pomoc klientom efektívnejšie stanovovať riziká, mať pri rozhodovaní viac informácií a zostavovať poisťovacie programy a iné stratégie na zmierňovanie rizík. Spoločnosť Marsh alebo jej pobočky môžu v niektorých prípadoch dostať od klientov, poisťovateľov a iných subjektov odmeny za svoje ponuky analytiky. Ďalšie informácie možnostiach analytiky a službách spoločnosti Marsh sú uvedené v časti Služby – Analytika.

MarketConnect: MarketConnect je vlastný súbor technológií spoločnosti Marsh, najlepší v brandži, ktorý spoločnosti Marsh umožňuje pomáhať poisťovateľom v ich snahe zlepšovať svoj výkon a vytvárať prvotriedne riešenia pre našich klientov. V rámci súboru MarketConnect je MarketMatch proaktívny nástroj, ktorý poisťovateľom umožňuje pred prolongáciou identifikovať obchodné príležitosti, čo im umožňuje zvážiť zahrnutie rizík do poistiek, ktoré v nich dovtedy neboli zahrnuté. Keď si poisťovatelia v rámci nástroja MarketMatch prezerajú nadchádzajúce prolongácie, ktoré spĺňajú nimi stanovenú mieru ochoty riskovať, majú k dispozícii názvy klientov a určité ďalšie informácie. MarketConnect je súčasť ponuky konzultácií súvisiacich s poistením spoločnosti Marsh, za ktorú spoločnosť Marsh dostáva od poisťovateľov odmenu.