Skip to main content

Health on Demand

Przykłady działań pracodawców w kierunku redukcji luk w dostępie kobiet do opieki zdrowotnej

Dowiedz się, w jaki sposób pracodawcy mogą redukować luki w dostępie kobiet do opieki zdrowotnej, zapewniając przystępne cenowo świadczenia wspierające ich zdrowie psychiczne i reprodukcyjne.
Thoughtful young businesswoman drinking coffee and working at laptop in office lounge

Kobiety potrzebują większego wsparcia ze strony pracodawców w zakresie opieki zdrowotnej oraz tworzenia kultury bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. 

Nasze badanie Health on Demand 2023 wykazało, że mężczyźni radzą sobie lepiej niż kobiety pod względem zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego, a także dostępności i przystępności cenowej opieki zdrowotnej.

Jest to kwestia kluczowa: zarówno pracownice, jak i pracownicy zwracają uwagę, że istotne jest, aby pracodawcy wspierali kwestie zdrowia kobiet poprzez wewnętrzne/zewnętrzne deklaracje, raportowanie i/lub konkretne działania. Co więcej, uznano tę kwestię za drugą najważniejszą po godziwych wynagrodzeniach, aż 72% wszystkich respondentów uznało to za niezwykle lub bardzo ważne. Ogólne interesy i równość kobiet uplasowały się na czwartym miejscu, według 69% badanych.Zidentyfikowanie luk

Mimo wyraźnego zapotrzebowania ze strony pracowników na wsparcie i ochronę równości kwestii zdrowia kobiet, wciąż istnieją znaczne luki.

Redukowanie tych luk zaczyna się od projektowania odpowiedniej oferty świadczeń. Istnieją silne przesłanki na to, że można zrobić znacznie więcej, jeśli chodzi o zapewnienie kobietom niezbędnej opieki zdrowotnej: badania wykazały, że tylko 55% kobiet twierdzi, że oferowane im świadczenia odpowiadają ich potrzebom.

Ten stan rzeczy ma istotny wpływ na sposób, w jaki kobiety postrzegają firmy, dla których pracują. Tylko 53% badanych kobiet zgadza się, że liderzy w ich organizacjach są zaangażowani i wspierają zdrową kulturę korporacyjną, w porównaniu do 60% respondentów płci męskiej. Mniej niż połowa twierdzi, że pracodawcy projektują stanowiska pracy z myślą o ich zdrowiu i dobrostanie.

Problematyka dobrostanu zdrowotnego kobiet tworzy środowisko, w którym jest mniej prawdopodobne, że będą one rozwijać się w swoich rolach - wykazuje ostatnie badanie "Health on Demand 2023", w którym wzięło udział ponad 17 000 pracowników. Jest to istotna strata, ponieważ dostosowanie oferty benefitów do potrzeb kobiet może prowadzić do stworzenia szczęśliwszej, bardziej zaangażowanej i lojalnej kadry pracowniczej.

Kluczowe obszary do zaadresowania

Istnieją cztery kluczowe obszary, w których pracodawcy mogą zwiększyć swoje wysiłki w celu wsparcia kobiet:
slected option

26% kobiet nie jest pewna, czy może pozwolić sobie na opiekę zdrowotną, której potrzebować mogą one lub ich rodziny, w porównaniu do zaledwie 18% mężczyzn. Obecnie programy świadczeń skierowane są głównie do kierowników wyższego szczebla i osób o wysokich zarobkach. Pracodawcy mogą jednak "odwrócić piramidę" i stworzyć programy, w których świadczenia zdrowotne są dostępne dla szerszej grupy pracowników, w tym osób o niższych zarobkach i pracowników na niepełnym etacie; wielu z nich to kobiety.

Połowa kobiet twierdzi, że odczuwa stres w życiu codziennym, w porównaniu do 44% mężczyzn. Fakt ten nie powinien dziwić, ponieważ 69% kobiet deklaruje sprawowanie opieki nad członkami rodziny. Niepokojące są dane, że 55% kobiet twierdzi, że pracowały w czasie choroby psychicznej w ciągu ostatniego roku - wynika to prawdopodobnie z tego, że wiele z nich musi godzić obowiązki służbowe z opieką. Przystępność cenowa, dostępność i czas potrzebny na uzyskanie leczenia stanowią istotne bariery w dostępie do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego dla pracowników. Aby poradzić sobie z nimi, pracodawcy mogą zrewidować oferowane programy świadczeń i programy pomocy dla pracowników (Employee Assistance Programs), aby zapewnić odpowiednie wsparcie dla zdrowia psychicznego. Świadczenia te powinny obejmować dostęp do zdalnych i stacjonarnych wizyt u specjalistów oraz wsparcie dla dzieci z chorobami neurologicznymi. Niezbędne jest również zapewnienie elastyczności dla pracowników sprawujących opiekę.

Nasze badania pokazują, że kobiety posiadają wiele niespełnionych potrzeb w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, i jest to problem we wszystkich fazach życia. Rzeczywiście, istnieje duża różnica pomiędzy świadczeniami, których kobiety potrzebują, a tymi oferowanymi przez pracodawców. Najbardziej pomocne benefity związane ze zdrowiem reprodukcyjnym (według kobiet) to profilaktyczne badania przesiewowe w kierunku nowotworu (51%), wsparcie w okresie menopauzy (47%), wsparcie medyczne w dziedzinie płodności (40%) oraz dostęp do środków antykoncepcyjnych (39%).

Kobiety rzadziej deklarują, że chętnie wyrażają swoje zdanie bez obaw przed negatywnymi konsekwencjami (54% w porównaniu z 62% mężczyzn). Czują się również mniej zdolne do bycia sobą, mniej komfortowo rozmawiają z kierownikami na temat problemów zdrowia psychicznego i są bardziej skłonne do pracy podczas choroby - wskazuje to na słabą kulturę organizacji. Gdy zapytano, jakie czynniki pracy mogą prowadzić do wypalenia zawodowego, kobiety wymieniły: presję w pracy (59%), słabe przywództwo (40%) i toksyczną kulturę firmy (39%). Rozwiązanie tych problemów powinno być kluczowym priorytetem dla wszystkich organizacji.

Źródło: Mercer Marsh Benefits. Health on Demand 2023

Działania do rozważenia: Jak odnieść sukces?

Kobiety stoją w obliczu konkretnych wyzwań zdrowotnych i zbyt często czują się pomijane przez pracodawców. Uważają one, że ich pracodawcy mogliby zrobić więcej w zakresie projektowania miejsc pracy i programów świadczeń. Istnieje ogromna szansa dla pracodawców, aby wprowadzić realną różnicę, która zostanie doceniona przez kobiety w ich zespołach.

Pomoc w umożliwianiu kobietom rozwijania się w pracy powinna być priorytetem dla pracodawców i osób odpowiedzialnych za oferty benefitów pracowniczych, jest to bowiem kluczowe dla osiągnięcia pełnej integracji wszystkich grup pracowników.

Cztery kluczowe kroki do rozwiązania luk w opiece zdrowotnej kobiet:

Zrozum, jak program świadczeń w organizacji jest postrzegany przez kobiety

Czy to, co oferujesz, odpowiada ich potrzebom? Gdzie są luki? Poznaj swoich pracowników i to, co jest dla nich ważne.

Opieka nad opiekunami w firmie

Rozważ nowy zakres świadczeń związanych z opieką, w tym dotacje na opiekę nad dziećmi / osobami dorosłymi, dostęp do zasobów, cyfrowe rozwiązania zdrowotne dla dzieci i uprawnienia do korzystania ze świadczeń dla dalszej rodziny, np. rodziców.

Dostosuj pakiety świadczeń, aby zaspokoić potrzeby zdrowotne kobiet na wszystkich etapach życia

Przemyśl następujące zagadnienia: nowotwory, macierzyństwo, przemoc wobec kobiet, kwestie zdrowia reprodukcyjnego oraz choroby niezakaźne.

Skup się na dobrej kondycji psychicznej i bezpieczeństwie pracowników

Pracuj nad stworzeniem "kultury opiekuńczej", w której liderzy praktykują i promują otwartość oraz są skłonni słuchać innych.

Poznaj autorów

Placeholder Image

Jennifer Schmidt

Partner and Innovation Leader | Mercer Marsh Benefits

  • Canada

UK Workplace Health Consulting Team Leader 
Mercer Marsh Benefits

Alison Byrne

UK Workplace Health Consulting Team Leader, MMB

Related articles