Skip to main content

Mercer Marsh Benefits

Health on Demand 2023

Benefity dla wszystkich. Sekret zadowolonych pracowników i prosperujących firm.

Benefity dla wszystkich. Benefity dla szybko zmieniającego się świata. Benefity dla zdrowszych społeczności.

Nasze życie zmienia się tak szybko, że wielu z nas z trudem za nim nadąża. Pracodawcy muszą na nowo ocenić, w jaki sposób zaspokoić potrzeby swoich pracowników, powtórnie ocenić wartość oferowanych świadczeń, stosowaną technologię i sposoby przeciwdziałania kluczowym ryzykom.

W celu zrozumienia zmieniających się priorytetów różnych grup pracowników, dokonaliśmy analizy opinii ponad 17 000 osób reprezentujących różne sektory i stanowiska. Rezultaty naszego badania wskazują na znaczenie świadczeń zapewnianych przez pracodawców oraz podejścia care-first.

Benefity dla wszystkich

Pracodawcy mają możliwość zlikwidowania luki w opiece zdrowotnej, aby pełniej wspierać swoich pracowników.

Poznaj trendy

Życie pracowników stało się bardziej złożone. Zdrowotne, społeczne, emocjonalne i finansowe wyzwania ostatnich lat zostały spotęgowane przez polikryzys, który obejmuje wojny, katastrofy ekologiczne, wstrząsy polityczne i inflację oraz znacznie utrudnia zaspokajanie podstawowych potrzeb. Pracodawcy stają przed koniecznością ponownej oceny wartości swojej oferty świadczeń, a także poszukiwań nowych i kreatywnych sposobów na rozwijanie swojej działalności i wspieranie talentów.
slected option

Różne grupy pracowników, np. generacja Z, opiekunowie czy kobiety mają różne priorytety, które zmieniają się z czasem. Pracodawcy, którzy mają wgląd w różne potrzeby i preferencje swoich pracowników, mogą skupić się na zapewnieniu odpowiedniej oferty świadczeń dla wszystkich grup.

Czas włączyć generację Z do swojego podejścia do benefitów

Niemal wszyscy respondenci z generacji Z odpowiedzieli, że są zagrożeni wypaleniem zawodowym spowodowanym takimi czynnikami, jak presja w pracy, toksyczna kultura firmy i słabe kierownictwo.

Dlaczego należy dbać o opiekunów w firmie?

Badamy, w jaki sposób Państwa organizacja może wspierać tę niezwykle istotną grupę pracowników.

Wprowadzanie inkluzywnych zmian

Vikki Walton przedstawia, w jaki sposób rozwiązywać problemy związane z brakiem inkluzywności.

Wykorzystywanie benefitów do wyrażania wartości obowiązujących w firmie i ograniczania ryzyka związanego z zasobami ludzkimi staje się coraz ważniejsze, ponieważ życie staje się bardziej złożone i zdigitalizowane. Reagowanie w kluczowych momentach, zajmowanie stanowiska w ważnych kwestiach społecznych i budowanie zaufania poprzez zwrot w stronę cyfrowej opieki zdrowotnej – obserwujemy, że pracodawcy coraz aktywniej zarządzają swoimi strategiami świadczeń pracowniczych, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

Jak zapewnić odporność w erze „ciągłego kryzysu”?

Kryzysy społeczne i gospodarcze mają duży wpływ na zdrowie psychiczne pracowników, a ostatnie lata przyniosły w tym zakresie duże obciążenia.

Jak zwiększyć wpływ organizacji na kwestie społeczne?

Pracownicy chcą, aby ich pracodawca był autentyczny i aktywny w sprawach, na których im zależy. Pracodawcy mają możliwość podkreślania swoich wartości korporacyjnych i zajęcia stanowiska w kwestiach społecznych poprzez atrakcyjną ofertę świadczeń pracowniczych.

Równoważenie tradycyjnego i zdalnego sposobu świadczenia opieki zdrowotnej

Czy wiedzą Państwo, jak zrównoważyć tradycyjną i zdalną opiekę zdrowotną w swoim planie benefitów, aby osiągnąć najlepsze rezultaty? C.J. Gordon dzieli się swoimi spostrzeżeniami w krótkim video.

Warto rozważyć kwestie równości dostępu do opieki zdrowotnej i inne związane z ryzykiem zdrowotnym wśród pracowników, koncentrując się na osobach chorych, o niższych dochodach i pracujących w niepełnym wymiarze godzin, a także na opiece zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego. Wspieranie kondycji zdrowotnej pracowników jest kluczowym elementem obszaru „S” w planach ESG i jest szczególnie ważne dla młodszych pokoleń wchodzących na rynek pracy.

Ograniczanie ryzyka związanego z niedyspozycją pracowników

Pracownicy, którzy określają się jako osoby o złym samopoczuciu fizycznym lub psychicznym, należą do najbardziej narażonych grup w miejscu pracy.

Rozwiązywanie problemu braku dostępu do opieki zdrowotnej i ochrony przed ryzykiem wśród pracowników

Dr Nimitha Menon mówi o tym, jak zidentyfikować i rozwiązywać problemy związane z brakami w zakresie opieki zdrowotnej i odporności na ryzyka, z którymi borykają się pracownicy.

Projektowanie benefitów pod kątem komfortu emocjonalnego

Świadczenia związane z komfortem emocjonalnym budują odporność psychiczną pracowników, wspierają ich w życiu poza pracą i chronią przed wypaleniem zawodowym.

Zapoznaj się z raportem

Pobierz raport

Pobierz raport, aby uzyskać szczegółowy przegląd świadczeń, które zapewnią rozwój firmie i pracownikom.

Infografika

Kluczowe wnioski z badania.