Skip to main content

Health on Demand

Inteligentna personalizacja: Świadczenia pracownicze dla wszystkich pokoleń

Dowiedz się, jak zrozumieć potrzeby swoich pracowników i wprowadzać benefity krok po kroku. Stwórz zintegrowany program świadczeń pracowniczych, który poprawi opiekę zdrowotną i samopoczucie wszystkich pracowników.

Young millennial with pink hair at boardroom table discussion with older generations

Dzisiejsza kadra pracownicza staje się coraz bardziej zróżnicowana wiekowo: Pokolenie Z, Milenialsi (Pokolenie Y), Pokolenie X i Baby boomers. Pracodawcy stają przed nowym wyzwaniem: projektowaniem świadczeń pracowniczych, które będą odpowiadać na potrzeby każdego z tych pokoleń.

Nasze najnowsze badanie wykazało, że wiele organizacji nie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu. Dane z raportu Health on Demand pokazują, że tylko 59% pracowników uważa, że ich pakiet świadczeń pracowniczych spełnia ich potrzeby — co oznacza, że aż 41% twierdzi, że świadczenia mogłyby być lepiej dostosowane do ich wymagań. Nie chodzi jednak o to, żeby potrzeby jednej grupy zaspokajane były przez pracodawców kosztem innych — co najmniej jedna trzecia pracowników z każdego pokolenia uważa, że ich pracodawca mógłby oferować świadczenia bardziej dopasowane do ich osobistej sytuacji.

Przekaz jest jasny: nie ma „uniwersalnego” podejścia do świadczeń pracowniczych — potrzeby ludzi są zbyt zróżnicowane.

Pokolenie Z potrzebuje ukierunkowanego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego

Dobrostan psychiczny jest istotną kwestią dla pokolenia Z (urodzonych w latach 1996-2012). Grupa ta dorastała w cieniu kryzysów finansowych, zmian klimatycznych, presji mediów społecznościowych i globalnej pandemii. Dane z raportu Health on Demand wskazują, że w porównaniu z każdym innym pokoleniem, generacja Z jest bardziej zestresowana, podatna na wypalenie zawodowe i częściej pracuje, mając złe samopoczucie psychiczne.

Grupa ta potrzebuje przemyślanego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego: przedstawiciele pokolenia Z oczekują, że ich pracodawcy wykażą się autentycznym zrozumieniem presji i obowiązków, z jakimi borykają się zarówno w pracy, jak i poza nią. Pokolenie to oczekuje, że pracodawcy zajmą się kwestiami wpływającymi na ich dobrostan i zaprojektują miejsca pracy w taki sposób, aby ograniczały ryzyko stresu i wypalenia zawodowego. Pracodawcy powinni być świadomi zagrożeń związanych z presją w pracy, toksyczną kulturą, słabym przywództwem, stabilnością zatrudnienia i brakiem elastyczności w zakresie harmonogramu pracy lub lokalizacji, które mogą przyczyniać się do wypalenia zawodowego — i podejmować wspólne wysiłki, aby być na bieżąco z tymi kwestiami.

Potrzeba pilnego wsparcia — szczególnie w kwestiach zdrowia psychicznego — znajduje odzwierciedlenie w najbardziej cenionych przez pokolenie Z świadczeniach: „aplikacja pomagająca znaleźć opiekę medyczną dostępną niezależnie od lokalizacji i pory dnia” oraz „dedykowane usługi dla dzieci, nastolatków i rodziców w zakresie pomocy w kwestiach zdrowia psychicznego, socjalizacji i uczenia się”.

Milenialsi i pokolenie X potrzebują większego wsparcia w zakresie opieki nad bliskimi

Milenialsi (urodzeni w latach 1981-1996) i pokolenie X (urodzeni w latach 1965-1980) tworzą tak zwane "pokolenie kanapkowe": grupę pracowników, którzy często opiekują się swoimi dziećmi, starzejącymi się rodzicami, czy chorym współmałżonkiem lub partnerem. Dane z raportu Health on Demand przedstawiają, że 78% Milenialsów i 74% przedstawicieli pokolenia X klasyfikuje siebie jako "opiekunów", w porównaniu do zaledwie 60% respondentów z pokolenia Z i 47% Baby boomerów.

Obowiązki opiekuńcze mogą stanowić znaczne obciążenie finansowe dla pracowników — nie dziwi zatem fakt, że rosnące koszty opieki zdrowotnej są dla nich poważnym wyzwaniem. Przykładowo, ponad jedna czwarta (26%) przedstawicieli pokolenia X i prawie jedna piąta (19%) milenialsów twierdzi, że nie są pewni, czy będzie ich stać na opiekę zdrowotną, której mogą potrzebować oni i ich rodziny.

Grupy te potrzebują dostępu do kompleksowej opieki zdrowotnej dla siebie i — co być może ważniejsze — dla swoich rodzin.

 

Baby boomers potrzebują więcej świadczeń — i większego wyboru

Osoby z powojennego wyżu demograficznego (urodzone przed 1964 r.) stanowią kluczową, choć czasem pomijaną, część siły roboczej. Połączenie palących problemów społecznych w postaci starzenia się społeczeństwa i niedoborów siły roboczej sprawia, że grupa ta jest istotnym źródłem talentów i doświadczenia. Pracodawcy powinni podejmować wszelkie działania, które ułatwią przyciąganie i zatrzymanie tej grupy w swoich organizacjach.

Czego oczekują pracownicy?

Jak każde pokolenie, przedstawiciele pokolenia baby boomers wysoko cenią profilaktyczne badania przesiewowe w kierunku nowotworów, 48% osób z pokolenia wyżu demograficznego wybrało je jako istotne dla nich i dla ich rodzin. Na drugim, trzecim i czwartym miejscu znajdują się świadczenia związane z technologią. Być może nie są oni "cyfrowymi tubylcami" jak pokolenie Z, ale dostrzegają wartość cyfrowej opieki zdrowotnej, np. aplikacji lub innych platform internetowych. Grupa ta ceni sobie również bezpłatne lub dofinansowywane wyżywienie, transport lub zakwaterowanie — praktyczne świadczenia pomagające w pokryciu kosztów utrzymania.

48%

Profilaktyczne badania przesiewowe w kierunku nowotworów

43%

Aplikacja umożliwiająca znalezienie opieki medycznej dostępnej, niezależnie od lokalizacji i pory dnia

41%

Telemedycyna

40%

Aplikacje i urządzenia do samodzielnego monitorowania samopoczucia

39%

Bezpłatne lub dofinansowywane wyżywienie, transport lub zakwaterowanie

Źródło: MMB Health on Demand 2023

Uwaga: "Interwencje" odnoszą się do konkretnych świadczeń w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, psychicznego, cyfrowych metod opieki zdrowotnej i ogólnych świadczeń, o które pytano w ankiecie. Nie odnosi się to do tradycyjnych świadczeń, takich jak ubezpieczenie na życie czy opieka medyczna.

Uwzględnianie unikalnych potrzeb każdego pokolenia

Biorąc pod uwagę szerokie spektrum priorytetów wśród pracowników, programy świadczeń powinny być budowane z myślą o integracji i pomocy każdemu pracownikowi w rozwoju zawodowym, niezależnie od wieku czy sytuacji osobistej. Zamiast przyjmować uniwersalne podejście, pracodawcy powinni rozpoznawać i uwzględniać unikalne potrzeby każdego z pokoleń i starać się dostosować swoją ofertę do pracowników na różnych etapach życia.

Jak zatem pracodawcy mogą zapewnić pracownikom w różnym wieku satysfakcjonującą ofertę świadczeń?

Odpowiedzią jest oferowanie szeregu zaawansowanych technologicznie benefitów, które mogą zaspokoić potrzeby czterech głównych grup pokoleniowych. Podstawowymi świadczeniami docenianymi przez wszystkich pracowników są m.in. profilaktyczne badania przesiewowe w kierunku raka. Istnieje również zestaw nowych, zyskujących na popularności benefitów, które cieszą się uznaniem wśród wszystkich pracowników, np. aplikacje i urządzenia do samodzielnego zarządzania zdrowiem i samopoczuciem.

Poza wymienionymi, pracodawcy mogą umożliwiać inteligentną personalizację świadczeń: zapewniając pracownikom wybór tych benefitów, które spełniają ich indywidualne potrzeby. Jednym ze sposobów na to jest zagwarantowanie pracownikom dostępu do personalnego "konta zakupowego" i swobody korzystania z niego w celu nabycia pożądanych świadczeń — pozwalając im na dokonanie wyboru. Przykładowo, jeśli podstawowy pakiet świadczeń wchodzi już w skład pakietu, pracownicy mogą wykorzystać przyznane środki na sfinansowanie opieki nad dziećmi lub alternatywnych terapii zdrowia psychicznego. Ten nowoczesny sposób finansowania świadczeń oferuje niemal nieograniczoną swobodę z granicami ustalonymi przez firmę, aby zapewnić, że fundusze zostaną przeznaczone na coś, co jest zgodne z wartościami korporacyjnymi i przyniesie korzyści dla zdrowia i dobrostanu pracowników.

Inteligentna personalizacja oferuje proste rozwiązanie: wykorzystanie technologii w celu zapewnienia pracownikom dostępu do świadczeń, przy jednoczesnym uniknięciu przeciążenia administracyjnego i zachowaniu pełnej kontroli kosztów. Pracodawcy mogą zapewnić wszystkim pracownikom dostęp do podstawowych świadczeń, a także zaoferować pracownikom elastyczność w wyborze własnych świadczeń z szerokiej gamy możliwych opcji.

Działania dla pracodawców

  • Określenie długoterminowej strategii lub głównych wytycznych dotyczących zapewniania świadczeń pracowniczych w oparciu o rozwiązania technologiczne.
  • Zdefiniowanie zestawu "świadczeń podstawowych", ich znaczenia dla organizacji oraz sposobu ich dostarczania i monitorowania za pośrednictwem cyfrowej platformy.
  • Poznanie i zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań pracowników.
  • Wykorzystanie technologii dla zapewnienia elastyczności i globalnej spójności, zgodnie z celami i wartościami firmy.
  • Monitorowanie rynku pod kątem ofert, które koncentrują się na potrzebach pracowników i zapewniają im elastyczność, a jednocześnie są łatwe w zarządzaniu i administrowaniu.

Poznaj autorów

MMB Multinational Commercial Leader, Europe
Mercer Marsh Benefits

Paul Consterdine

MMB Multinational Commercial Leader | Europe

  • United Kingdom

MMB Multinational Client Leader, Asia, Pacific, India, Middle East and Africa
Mercer Marsh Benefits

Mike Khan

MMB Multinational Client Leader | Asia, Pacific, India, Middle East and Africa

  • Singapore

Powiązane artykuły