Skip to main content

Zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój

W miarę rozwoju strategii w zakresie zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju, większość branż stanęła w obliczu nowych zagrożeń, z którymi przyszło im się zmierzyć.

W jaki sposób Marsh może wesprzeć Państwa działalność?

Obecnie firmy z każdego sektora dostosowują tradycyjne modele biznesowe, aby wzmocnić swoje strategie zrównoważonego rozwoju i zmniejszyć wpływ swojej organizacji na klimat. Zmiany te następują wraz z rosnącą częstotliwością i dotkliwością wyjątkowych zjawisk pogodowych, które wystawiają na próbę odporność organizacji.

Umiejętność przewidywania, mierzenia i zarządzania ryzykiem będzie kluczową zaletą w okresie przejściowym. Marsh pomaga firmom zapewnić odporność w trakcie procesu transformacji: analizujemy zmieniające się środowisko ryzyka, przygotowujemy na nieprzewidziane zdarzenia oraz ubezpieczamy od nowych rodzajów ryzyka.

Nasi eksperci pozwolą spojrzeć na zarządzanie ryzykiem z perspektywy czynników ESG (z ang. Environmental, Social, Governance), pomagając w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej i handlowej. Wspólnie opracujemy plan, który będzie wspierał stabilność finansową Państwa firmy, uczestnicząc w tworzeniu świata, który będzie przyjazny dla przyszłych pokoleń.

Często zadawane pytania

Każda firma jest podatna na zagrożenia charakterystyczne dla prowadzonej przez nią działalności, przy czym zmiany klimatu w istotny sposób wpływają na główne obszary ryzyka większości branż, włączają w to:

  • Szkody fizyczne: potężne pożary, rekordowe fale upałów i intensywne powodzie stwarzają ryzyko wystąpienia potencjalnych szkód fizycznych, jakie zmiany klimatu mogą wyrządzić ludziom, mieniu oraz łańcuchom dostaw, stanowiąc  przyczynę powstawania poważnych strat dla firm na całym świecie. Te zmieniające się czynniki naturalne stanowią nowe wyzwanie w zakresie zarządzania ryzykiem i utrzymania elastyczności, szczególnie że niektóre ubezpieczenia stają się coraz trudniejsze do uzyskania.
  • Proces zmian: Proces dostosowywania się do gospodarki o niższej emisji dwutlenku węgla doprowadzi do powstania nowych ryzyk obejmujących zmiany w polityce, technologii i nastrojach inwestorów, z którymi trzeba będzie się zmierzyć.
  • Reputacja: Organizacje będą musiały określić, nadać priorytety i podjąć odpowiednie działania na rzecz konkretnych inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu. Potencjalne skutki finansowe i utrata reputacji związane z niedopełnieniem tego obowiązku mogą być równie kosztowne, jak fizyczne szkody spowodowane samym zdarzeniem.

Firmy będą zobowiązane do opracowania strategii zarządzania ryzykiem oraz programu, który uwzględni każde z tych zagrożeń, ponieważ większość przedsiębiorstw będzie doświadczać wpływu powyższych czynników w najbliższych latach.

Coraz częściej ubezpieczyciele dokonują oceny poziomu zrównoważonego rozwoju (ratingi ESG) swojego portfela firm oraz ich stopnia zaangażowania w te zmiany. W przypadku niektórych firm może to skutkować ograniczeniem dostępu do transferu ryzyka, podczas gdy inni mogą uzyskać dzięki temu lepsze warunki ubezpieczeniowe. W rezultacie ubezpieczeni mogą korzystać z innowacyjnych produktów, które pozwalają szybciej niwelować skutki szkody przy uwzględnieniu nowych rodzajów ryzyka.

Niezależnie od branży, w której prowadzą Państwo działalność, może stać się konieczne rozważenie następujących konsekwencji ubezpieczeniowych: 

  • Odpowiedzialność cywilna członków zarządu  (D&O): Nieuwzględnienie czynników ryzyka związanych ze zmianami klimatu może spowodować, że członkowie zarządu i kadra kierownicza zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przez udziałowców za niedopełnienie obowiązków lub utratę wartości akcji. Zarządzanie tego rodzaju zagrożeniami stanie się szczególnie istotne dla branż odpowiedzialnych za największą ilość emisji dwutlenku węgla.
  • Mienie: W obliczu rozległych pożarów, powodzi i innych gwałtownych zjawisk pogodowych organizacje muszą tworzyć plany obejmujące ryzyko utraty lub uszkodzenia aktywów materialnych. 
  • Przerwy w działalności gospodarczej: Zakłócenia w działalności gospodarczej, szczególnie dla klientów i dostawców, mogą stać się coraz bardziej istotne ze względu na zwiększone ryzyko związane ze zmiennymi warunkami pogodowymi. Tworzenie planów pod kątem przerw w działalności powinno uwzględniać ryzyko zamknięcia zakładów i strat poniesionych w wyniku upałów, susz czy powodzi.

Aktywa, które każda organizacja powinna wziąć pod uwagę w swoim podejściu do zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami klimatu, różnią się znacznie, dlatego kompleksowa polisa ubezpieczeniowa obejmująca powyższe zagrożenia może pomóc w ograniczeniu strat i zmniejszeniu ekspozycji firmy na te ryzyka.

Czynniki ESG mogą być kluczowe dla wzrostu gospodarczego, jak również mogą stanowić element odporności biznesowej. Dlatego kadra kierownicza firm sektora przemysłowego koncentruje się na inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które mają na celu ograniczenie ryzyka i wykorzystanie możliwości. Obecnie czynniki ESG stanowią część strategii korporacyjnej, modelu biznesowego i operacyjnego większości przedsiębiorstw. 

Obszary, w których możemy wesprzeć Państwa działalność:

  • Przygotowanie: Organizacje będą musiały przeprowadzić podstawową ocenę obecnych działań, aby wesprzeć planowanie w zakresie zerowego bilansu energii netto i raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Płynny proces zmian będzie wymagał kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem, które będzie miało wpływ na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.
  • Ubezpieczenie: W miarę jak liderzy poznają zakres ryzyka, konieczna będzie współpraca z partnerem ubezpieczeniowym, który może pomóc w zarządzaniu pojawiającymi się zagrożeniami dzięki zagwarantowaniu dostępu do innowacyjnej oferty usług. 
  • Analiza: Podejmowanie decyzji w oparciu o dane powinno stanowić podstawę wszystkich inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju. W momencie gdy klęski żywiołowe stają się coraz bardziej dotkliwe i trudne do przewidzenia, wykorzystanie skutecznych narzędzi służących do modelowania i tworzenia analiz prognostycznych, będzie miało zasadnicze znaczenie dla zrozumienia i planowania ryzyka.

Dla współczesnych liderów utrzymanie codziennej działalności, przy jednoczesnym przejściu na bardziej zrównoważone procesy, będzie miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia rentowności, spełnienia oczekiwań konsumentów i gotowości na zmiany regulacyjne.

Marsh pomoże Państwu stworzyć kompleksowy program mający na celu ograniczenie ryzyka związanego ze zmianami klimatu, a także ochronę zasobów i inwestycji w przyszłość Państwa firmy i naszej planety.